• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 8.října 2002

Usnesení Rady města Cvikova ze 16. schůze dne  8.října 2002 

 

Kontrola usnesení:

39/02 – zpracování projektu regenerace Sídliště – bude dokončen v měsíci říjnu,bude vystaveno pro veřejnost

75/02 – příspěvek či vybavení DL Cvikov – v řízení

106/02 – Patria finance – viz dnešní jednání

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace na půdní vestavby - dosud bez vyjádření MF

125/02,170/02 – lesní hospodář – zaslání LHP + výzva k provedení nabídky ze strany p.Hakla a a.s.Bor,potom výběrové řízení

138/02 – veřejná sbírka – vyúčtování po ukončení

140/02 – vypsání výběrového řízení na odvoz a likvidaci odpadů – viz dnešní jednání

147/02 – pozastavení žádostí B.Tancošové a E.Lorberové o podnájem bytu, podnájem schválen na dobu 1 roku, stanoven splátkový kalendář – při prodloužení znovu do rady

150/02 – pomoc při úpravě bytu na faře – zatím pouze pomoc při údržbě zeleně, dosud bez finanční či materiální pomoci – v jednání

153/02 – prodej čp.35 v ul. ČSA Cvikov – obálková metoda – bude zaslán dopis žadatelům

167/02 – žádost p.Köhlera na prodej pozemku – bude podána nová žádost

 

k vyřazení: 158/02, 163/02,165/02,166/02,167/02,168/02,141/02,169/02,

 

 

171/02

Rada projednala dle usnesení ZM č. 87/02 za přítomnosti žadatelů o prodej bytu 1+3 Sídliště 582 Cvikov  manž. Plhalových a p.G.Šindeláře a zástupce firmy MaxMoser otázku prodeje bytu a na základě dohody všech stran

a/  schválila prodej bytu manž. Plhalovým.

b/ dle usnesení ZM p.G.Šindelářovi bude prodán první volný byt 1+3 za vypočtenou prodejní cenu v přímém prodeji.

c/ schválila pronájem bytu 1+2 v Mánesově ul.  firmě MaxMoser na dobu určitou

 

172/02

Souhlasí s návrhem podmínek /doplnění o sběrný dvůr/ pro veřejnou soutěž na likvidaci odpadů na území města od 2.čtvrtletí 2003.

 

173/02

Souhlasí s návrhem změn smlouvy mezi městem a Patrií – ČSOB…,doporučuje ZM smlouvu schválit, vzhledem k tomu,že ke změnám dochází z důvodu novelizace zákona o cenných papírech.

 

174/02

Doporučuje ZM vyhlášení výběrového řízení z Fondu rozvoje bydlení města Cvikova na rok 2003 v souladu s vyhláškou města o FRBC.

 

 

 

175/02

Vzala na vědomí přípravu rozboru hospodaření města za 1-9 měsíc letošního roku, podrobný materiál bude předložen ZM.

 

176/02

Doporučuje ZM schválit zřizovací listiny MŠ Jiráskova, MŠ Sídliště a ZUŠ.

 

177/02

Schválila knihovní řád a ceník Městské knihovny Cvikov od 1.1.2003.

 

178/02

Schválila snížení počtu pracovníků odboru výstavby  k 31.12.2002 o l pracovníka.

 

179/02

Zajištění čerpadla pro hřiště TJ  k zajištění údržby travnaté plochy  a doporučuje zahrnout do rozpočtu na r. 2003 nákup nového čerpadla.

 

Dále rada projednala a

 

-         vzala na vědomí děkovný dopis ČČK Liberec za humanitární pomoc občanů

-         provedla otevření schránek veřejné finanční sbírky – hotovost 11990,-

-         informace k oslavám 8O let české školy – příspěvek z fondu starosty

 

 

 

                        Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                        místostarosta                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky