• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. RaM 8.září 2009

Informace z 16. schůze  Rady města Cvikov dne 8. září 2009

 

Účast :  6 členů  ze 7 členů rady , omluven p. Pech

 

 

291/09

Souhlasí s podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 855-09 mezi městem a IP Izolace Polná s.r.o na zpracování registru energetických rizik objektů města  - prodloužení termínu  plnění do 29.9.2009.

 (6 pro)

 

292/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene  na pozemku města p.č. 3572 k.ú. Cvikov  pro účely zřízení kanalizační přípojky pro č.p. 426 Komenského ul.,  manželé Bérovi, Cvikov. (6 pro)

 

293/09

Souhlasí s uzavřením smluv  o právu k provedení stavby   „kanalizace Drnovec“  mezi městem  a  vlastníky pozemku

- Věra Kocmanová, Cvikov , pozemek p.č. 86/7 k.ú. Drnovec

- Ing. Jaroslav Drahoňovský, Cvikov, pozemek p.č. 123/1 k.ú. Drnovec

- Mgr. Miroslava Drahoňovská, Cvikov, pozemek p.č. 123/1 k.ú Drnovec

- Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci, Hrádek nad Nisou, pozemek p.č. 580 k.ú. Drnovec

(6 pro)

 

294/09

Souhlasí s provedením zápočtu provedených prací na úpravách nebytových prostor cukrárny BECY v č.p. 137  Československé armády   Cvikov I  ve výši 145.535,50 Kč  nájemci:   Jan Fiala,bytem Cvikov, Andrei Balaceanu, bytem Kunratice. (6 pro)

 

295/09

Cyklostezka zdraví – 2. etapa -  doporučuje ZM schválit záměr pokračování cyklostezky zdraví ve směru  Lindava, Kunratice. (6 pro)

 

296/09

Veřejný rozhlas –  porušení vedení, nelze využít stávajících rozvodů, příprava bezdrátového přenosu, bylo instalováno 12 míst včetně nové PC ústředny, v současné době nefunkční . Informace občanům do zpravodaje, že z důvodu oprav není prováděno hlášení.  Nový projekt  firmy EMPEMONT Valašské Meziříčí. Není  kompaktabilita se stávajícím bezdrátovým systémem, zánik firmy. Rada přijala nabídku p. Ing. Beránka na provedení kontroly a posouzení stavu  bezdrátového  veřejného rozhlasu. Rada doporučuje bezdrátové řešení veřejného rozhlasu. (6 pro)

 

297/09

Doporučuje schválit ZM odpis a likvidaci na sběrný dvůr – rozhlasové ústředny  a zesilovače 

i.č. 712 – rozhlas v čp. 63   v hodnotě  42 204,-  Kč   -   a schvaluje odpis a likvidaci na sběrný dvůr

i.č. 1717 - zesilovač    v hodnotě  566,- Kč

i.č. 718 -  rozhlasová ústředna   v hodnotě 17699,- Kč .

(6 pro)

 

298/09

Doporučuje ZM schválit využití investičních finančních  prostředků ve výši 85 tis.Kč příspěvkové  organizaci Mateřská škola Sídliště na rekonstrukci kuchyně. (6 pro)

299/09

Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7  (zapojení dotací a snížení porfolia). Bere na vědomí informaci o vývoji daňových příjmů města. (6 pro)

 

300/09

Město  nemá námitek k  podnikatelskému záměru pana  Radka Círa, bytemHolany , výstavby fotovoltaické elektrárny  na pozemcích zájmová lokalita Pod Zeleným vrchem k.ú. Cvikov dle ÚP produkční území: p.č. 2905/3 – o celkové výměře 5955 m˛ dle KN: trvalý travní porost, p.č. 2933/8 – o celkové výměře 6181 m˛ (majitel Petr Walter, Ú. n. Labem)

 

301/09

Doporučuje ZM  schválit revokaci usnesení o prodeji pozemků z důvodu  odstoupení od prodeje

a) ZM dne 14.05.2009 usn. č. 2/h) o  prodeji  p.p.č. 2743/11 v k.ú. Cvikov pro výstavbu RD kupující Karel a Beáta Petrželovi, Cvikov

b) ZM dne 25.06.2009 usn. č. 4/4)a)  o prodeji p.p.č. 2970/2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady, kupující Juraj a Monika Draškovičovi, Cvikov

c) ZM dne 25.06.2009 usn. č. 4/4)j)  o prodeji p.č. 384, p.č. 381, p.č. 378/1 v k.ú. Lindava účel: louky a pastviny kupující Marta Lohrová, Malé Kyšice

 

302/09

Schvaluje  revokaci usnesení RM 10.03.2009 usnesení č. 94/c)  o pronájmu pozemků:

odstoupení nájemce  Jitka Fišerová, Anna Fišerová, Michal Fišer, Praha, účel: uskladnění kompostu, dříví,  na pozemku  p.č. 930 – část 479 m˛ v k.ú. Trávník u Cvikova.

 

303/09

Doporučuje ZM schválit  zpětné převedení pozemků města na Pozemkový fond ČR

- p.č. 741/1 orná půda o výměře 15001 m2  k.ú. Cvikov

- p.č. 746/1 orná půda o výměře 21653 m2 k.ú. Cvikov

- p.č. 748/1 trvalý travní porost o výměře 19872 m˛ k.ú. Lindava

- pozemky zařazeny do změny územního plánu č. 3

včetně úhrady za oddělené a prodané  části p.č. 741/5 (prodej m. Chalupníčkovi) a 746/2 (prodej MS Praha) za cenu  v místě a čase obvyklou (PF zajistí vypracování znaleckého posudku), převod s užívacím právem třetí osoby s.r.o. Biochov

 

304/09

Doporučuje ZM schválit  nabytí  pozemku do majetku města (6 pro)

 

a) p.č. 3722/3 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 723 m˛ v k.ú. Cvikov

účel: zachování přístupové komunikace - bezúplatný převod od Pozemkového fondu ČR

 

b) p.č. 565/11 – část z celkové výměry 958 m˛  v k.ú. Trávník u Cvikova , dle KN: trvalý travní porost; dle ÚP: louky a pastviny, účel: uvedení do souladu se skutečností – na části pozemku komunikace , za cenu: 105 Kč/m˛ +příslušenství hradí město  od:  Ing. LUDVÍK ŠAJTAR, TRÁVNÍK

 

305/09

Doporučuje ZM schválit prodej pozemků města  (6 pro)

a) p.č. 580/4 – část 7 m˛ z celk. výměry 161 m˛ (dle GP č.132-414/2008 nové p.č. 580/5) k.ú. Trávník u Cv., dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel: KAROL A MIROSLAVA MACKOVI, TRÁVNÍK

účel: uvedení do souladu se skutečným stavem, za cenu: 100 Kč/m˛       + příslušenství

b) p.č. 3022/1 – část 265 m˛ z celk. výměry 5440 m˛ (dle GP č. 1417-4/2009 nové p.č. 3022/16) k.ú. Cvikov dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel: VÍTĚZSLAV A IVETA HOLASOVI, bytem Cvikov  – stávající nájemce

účel: zahrada, za cenu: 100 Kč/m˛         + příslušenství

 

c) k.ú. Lindava – p.č. 384 – o celkové výměře 824 m˛, dle KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny;  p.č. 381 – o celkové výměře 901 m˛, dle KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny;                               p.č. 378/1 – o celkové výměře 4742 m˛; dle KN: trvalý travní porost, ÚP: louky, pastviny; pozemky  se nachází v záplavovém území, aktivní zóna, biokoridor

žadatel: VÁCLAV LOHR, LINDAVA,

účel: louky a pastviny, s podmínkou udržování odvodňovacího kanálu,   za cenu: 20 Kč/m˛ + příslušenství

 

306/09

Rada schvaluje pronájem pozemků města (6 pro)

a) p.č. 3622/1 – celková výměra 79 m˛ v k.ú. Cvikov , dle KN: ostatní plocha – ostatní komunikace; dle ÚP: smíšené obytné území

nájemce: MARTIN KAMENÍK, CVIKOV

účel: zahrada, za cenu: 1,50    Kč/m˛/rok          

b) p.č. 2883/21 – část cca 468 m˛ z celkové výměry 1401 m˛ v k.ú. Cvikov , dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území

nájemce : MILAN A IVETA HAMPLOVI, CVIKOV

účel: zahrada , za cenu:  1,50  Kč/m˛/rok          

c) k.ú. Lindava - p.č. 584 - o celkové výměře 492 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny, přes pozemek záplavové území; p.č. 588 – o celkové výměře 184 m˛, dle KN: trvalý travní porost,               dle ÚP: louky a pastviny, přes pozemek záplavové území, pozemky oplocené

nájemce : FRANTIŠEK A BOŽENA JOROVI, LINDAVA

účel: zahrada a sekání trávy,za cenu: 1,50  Kč/m˛/rok    

 

308/09

Rada souhlasí se zahájením jednání s vlastníky sousedících nemovitostí  s návrhem na prodej pozemků, včetně vyvěšení záměru prodeje na  úřední desce v k.ú. Cvikov

-           p.č. 2881/1 – o celkové výměře 529 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území

-          st. č. 629 - o celkové výměře 183 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště,  dle ÚP: komunikace;

-          p.č. 2878/3 - o celkové výměře 270 m˛,dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území a komunikace; p.č. 2880 - o celkové výměře 103 m˛, dle KN: zahrada,         dle ÚP: ostatní plocha - komunikace;

(6 pro)

 

309/09

Doporučuje ZM schválit v souvislosti s prodejem domu  čp. 214, Ústavní ul. Cvikov II doplnění schvalujícího usnesení ZM  č. 2-4) ze dne 26.06.2008

- p.č. 3886 ostatní plocha o výměře 2948 m2 – dle GP oddělená část o výměře 1799 m2 - nové   p.č.3886/2

- p.č. 3062/1 zahrada o výměře 996 m2 – dle GP části o výměře 702 m2 pod p.p. č. 3062/1

- p.č.st. 889 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2  včetně stavby bez čp/če na parcele

(6 pro)

 

310/09

Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – směna pozemků města  v  k.ú. Cvikov

p.č. 824/1 – část o výměře 236 m2 (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 824/18) z celk. výměry 3782 m˛,   dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíš.neobytné území

za

p.č. 825/2 – část  15 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 825/3) z celk. výměry 163 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš.obytné území

p.st.č. 833 – část 27 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 3922) z celk. výměry 516 m˛, dle KN: zast. plocha a nádvoří, dle ÚP: smíš.obytné území  vlastník: MARTIN A HANA BÉROVI, Cvikov, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem . (6 pro)

 

311/09

Schvaluje vyvěšení  záměru  obce na úřední desce – prodej pozemků města  (6 pro)

 

a) p.st.č. 163 v k.ú. Lindava – o celkové výměře 43 m˛

dle KN: zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: smíšené neobytné území

žadatel: STANISLAV HOLUB, Česká Lípa, účel: scelení pozemku

 

b) p.č. 2387 v k.ú. Lindava – část z celkové výměry 597 m˛,

dle KN: ostatní plocha, ostatní komunikace, dle ÚP: louky a pastviny

žadatel: JAKUB A EVA DVORSKÝCH, Praha, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem

 

c) p.č. 261 v k.ú. Cvikov – o celkové výměře 204 m˛

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, zasahuje biokoridor

žadatel: BOHUMIL A JAROSLAVA UXOVI, Most, účel: scelení pozemků

žadatel: JAN A ĽUBICA STRNÁDKOVI, Cvikov, účel: zahrada – sad

 

d) k.ú. Cvikov:

p.č. 3807/1 – o celk. výměře 159 m˛, dle KN: vodní plocha – koryto vod. toku přiroz. nebo upravené, dle ÚP: komunikace→ pronájem p. Svoboda;

p.č. 262 – o celk. výměře 299 m˛, dle KN: trv. travní porost, dle ÚP: louky a pastviny→ pronájem p. Svoboda;

p.č. 3532/4 - o celk. výměře 258 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš.obyt.území, biokoridor→ pronájem p. Svoboda;

p.č. 3783/42 – o celk. výměře 72 m˛, dle KN: vodní plocha – zamokřená plocha ,dle ÚP: ostatní zeleň, biokoridor;

st.p.č. 291 – o celk. výměře 69 m˛, dle KN: zast. plocha, nádvoří; zbořeniště, dle ÚP: smíš.obyt.území, biokoridor;

p.č. 283 – o celk. výměře 117 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území, zasahuje biokoridor; 

p.č. 3519/8 – o celk. výměře 91 m˛, dle KN: ostat. plocha –ost. komunikace, dle ÚP: ostatní zeleň, biokoridor

žadatel: JAN A ĽUBICA STRNÁDKOVI, Cvikov, účel: zahrada – sad

 

312/09

Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronájem pozemků města (6 pro)

 

a) p.č. 2883/5 v k.ú. Cvikov – část 2867 m˛ z celk. výměry 2 892 m˛, dle KN: trvalý travní porost,  dle ÚP: smíšené obytné území, energetické ochranné pásmo; p.č. 2883/14 – o celkové výměře 34 m˛ ,          dle KN: trvalý travní porost,  dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel: JAN KÖHLER, Cvikov, účel: spásání trávy (výběh pro ovce)

 

b) p.č. 2883/3 v k.ú. Cvikov – část 243 m˛ z celk. výměry 1250 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: ostatní zeleň, energetické ochranné pásmo;

žadatel: LUBOMÍR A  BOŽENA NOVÁKOVI, Cvikov, účel: uskladnění dřeva

 

c) st.p.č 130/3 v k.ú. Cvikov – o celkové výměře 49 m˛, dle KN: zast.plocha a nádvoří, dle ÚP: smíš. obytné území, biokoridor;  p.č. 180 v k.ú. Cvikov – o celkové výměře 136 m˛, dle KN: ostatní plocha – ostatní komunikace, dle ÚP: smíš. obytné území, biokoridor;

žadatel: MARTINA HŰBNEROVÁ, Cvikov

 

d) st.p.č 554/1 v k.ú. Cvikov – o celkový výměře 104 m˛, dle KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny; p.č 762/1 v k.ú. Cvikov – část 500 m˛ z celk. výměry 6782 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny

žadatel: MAREK A KARIN BAŤKOVI, Liberec 14

 

 

Dále rada projednala:

 

-          přijala nabídku p. Ing. Beránka na provedení posouzení projektu kamerového systému , informace o možnosti řešení využitím internetu. Ze strany města  zjištění možnosti získání dotace na kamerový systém v rámci prevence kriminality.

-          kontrola  usnesení - kronika města  - zápis za r. 2007,2008, získání nového kronikáře

 

 

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                          Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky