• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. ZaM 11.prosince 2008

Usnesení  z  16. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne 11. prosince  2008  v Městském klubu kultury Cvikov

 

 

Účast zastupitelů na zasedání : z 21  členů  přítomno 2 členů, 1 omluven p. Kovalev

 

Zastupitelstvo projednalo a 

1/ Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení  a pověřuje kontrolní a finanční výbor provedením kontroly příspěvkové organizace DDM Cvikováček  – provádění investičních akcí, financování, nabídkové a poptávkové řízení, vyúčtování příspěvku, dodržení rozpočtové skladby, uzavírání smluv – za období posledních 5 let. hlasování: 18 pro, 1 zdržela Mgr. Krafková, 2 nepřítomni Pharm. Skopová, p.Kovalev

2/ Souhlasí se změnou  smlouvy s ČSOB o správě finančních prostředků města a pověřuje starostu města podpisem smlouvy dle návrhu. hlasování: 19 pro, 1 zdržel Ing. Vojtěch D., 1 nepřítomen p.Kovalev

3/  POZEMKY

A/  PRODEJ POZEMKŮ P.Č. 659/2 A 659/3 K.Ú. LINDAVA 

revokuje usnesení č. 2 /C/ f o prodeji p. Dytrichovi, bytem Lindava z důvodu odstoupení od žádosti. hlasování: 17 pro, 1 zdržel p. Neckař, 3 nepřítomni (JUDr. Švehla, p. Pech, p. Kovalev)

B/

Pozemky - NABYTÍ do majetku města

a)         souhlasí s nabytím  p.č. 571/2 o výměře 565 m2 k.ú. Drnovec

druh pozemku: ost.plocha-komunikace; dle ÚP: ostatní plocha-cesta

účel: zachování komunikace; bezúplatný převod

od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou

hlasování : 18 pro, 3 nepřítomni (JUDr. Švehla, p.Pech, p.Kovalev)

b)              souhlasí s nabytím  p.č. 300/2 o výměře 874 m2 k.ú. Trávník u Cvikova

druh pozemku: ost.plocha-neplodná půda; dle ÚP: ostatní zeleň

účel: na pozemku veřejně prospěšná stavba (osvětlení)+pro příp. rozšíření stávající komunikace v majetku města; bezúplatný převod

od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou

hlasování : 18 pro, 3 nepřítomni (JUDr. Švehla, p.Pech, p.Kovalev)

c)             souhlasí s nabytím  p.č. 2331/2 o výměře 1332 m2 k.ú. Lindava

druh pozemku: ost.plocha-komunikace; dle ÚP: ostatní plocha-komunikace

účel: zachování komunikace; bezúplatný převod

od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou

hlasování :  19 pro, 2 nepřítomni ( Ing. Dostál, p. Kovalev)

C.    Pozemky - směna  Chodník Cvikov-Svor

      souhlasí s uzavřením  směnné smlouvy mezi Městem Cvikov a Květoslavou Mihalenko, bytem Česká Lípa, Růženou Noskovou, bytem Česká Lípa, Janou Raab, bytem Česká Lípa, Miloslavem Veselým, bytem Cvikov a Zdeňkem Veselým, bytem Nový Bor - směna veřejnou stavbou dotčené části pozemků rodiny Veselých za pozemek pro výstavbu RD za ubytovnou DDM Cvikováček p.p.č. 2363/13 o výměře 996 m2 v k.ú. Cvikov (s upozorněním na užívací právo třetí osoby - s.r.o. BIOCHOV do 1.1. 2010).

      hlasování: 19 pro, 1 zdržel p.Hanzlíček, 1 nepřítomen p.Kovalev

D.  Pozemky - PRODEJ     

a) Souhlasí s prodejem p.č. 3022/1 – k.ú. Cvikov, části dle GP z celkové výměry 5440 m2 účel: zahrada, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavitelné území-smíšené obytné území, GP dle jednotlivých zahrádek a následný prodej s upřednostněním současných nájemců  za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství,  koupě nejpozději do 30.6. 2009. Poté zbývající části  nabídkou dalším zájemcům  o koupi pozemku. Kupujicí: stávající nájemci zahrádek  

Marie BOESOVÁ, Mánesova 545, Cvikov, Eva JANKECHOVÁ, Vančurova 601, Cvikov, Josef a Věra KLEMENTOVI, Družstevní 174, Cvikov, Stanislav a Věra LINHARTOVI, Martinovo údolí 470, Ria RUDOLFOVÁ, Švermova, Jablonné v Podještědí, Petr a Dagmar SOUČKOVI, Merboltice 131, Děčín, Věra TEJMLOVÁ, Sídliště 588, Cvikov, Josef ZELENKA, Musílkova 54, Praha 5, hlasování:  20 pro, 1 nepřítomen p. Kovalev

 

a)     odkládá projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 746/1 –část dle GP (cca 5000 m2) z celkové výměry 21653 m2 k.ú. Cvikov (Mart.údolí)

      druh pozemku: orná půda; dle ÚP: NÚ-smíšené neobytné území (návrhová plocha)

žadatel: Jiří SVOBODA, Cvikov, Slovanka 189

      účel: výstavba objektu-haly na ekologickou likvidaci autovraků

      hlasování: 19 pro, 2 nepřítomni  (p.Kořínek, p. Kovalev)

b)     souhlasí s prodejem  p.č. 3445/7 o výměře 260 m2 k.ú. Cvikov   (Martinovo údolí)

      druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené neobytné území

žadatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Přemyslova 1106

      účel: scelení pozemků

      hlasování: 19 pro, 2 nepřítomni  (p.Kořínek, p. Kovalev)

c)      souhlasí se směnou pozemků  města p.č. 609 -část dle GP z celkové výměry 399 m2 k.ú.Drnovec

druh pozemku: ostatní plocha-silnice; dle ÚP: ostatní plocha – komunikace  za část p.č. 195

žádost: Oldřich a Zdenka GAJDOŠOVI, Cvikov, Drnovec 90

účel: zahrada

zaměření části pozemku pro směnu nesmí bránit napojení na komunikaci p.č. 3174/2 v k.ú. Kunratice u Cvikova 

      hlasování: 18 pro, 2 nepřítomni  (p.Vojtěch M. , p. Kovalev), 1 zdržel p. Kořínek

d)     nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.st. 70 o výměře 201 m2  k.ú. Lindava                                   

žadatel: Josef a Světlana VOLEJNÍKOVI, Ústí nad Labem, Růžový Palouček 12    

 hlasování: 19 pro, 2 nepřítomni  (p.Vojtěch M., p. Kovalev)           

e)     nesouhlasí s prodejem p.č. 930 o výměře 879 m2 k.ú. Naděje

      žadatelé: Radek DUBEN, Doksy, 5.května 31, Václav SOUDIL, Cvikov, Naděje 57

      hlasování :  20 pro, 1 nepřítomen p.Kovalev

g)  souhlasí s prodejem   p.č.st. 133 o výměře 144 m2 k.ú. Lindava

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky,pastviny+záplavové území, p.č. 415     o výměře 349 m2

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky,pastviny+záplavové území

žadatel: Josef a Květoslava ŘÍHOVI, Lindava 307, účel:  zajištění příjezdové cesty na vlastní pozemky, prodej za cenu 20 Kč/m2 + příslušenství, hlasování:20 pro, 1 nepřítomen

h) bere na vědomí výsledek prodeje pozemku obálkovou metodou na základě usnesení Rady      města č. 322/08 - prodej pozemku p. č. 746 a st. p.č. 66 v k.ú. Naděje –zájemci o koupi :  Ing. Machek – nabídka 101,- Kč za 1  m2,  p. Pekárek – nabídka 102,- Kč za 1 m2. prodej v souladu s usnesením zastupitelstva nejvyšší nabídce, tj. 102,- Kč za 1 m2 – kupující p. Pekárek.

4/ Schvaluje  Rozpočtovou  změnu  č. 25, hlasování: 19 pro, 1 zdržel Ing. Vojtěch D, 1 nepřítomen p.Kovalev

a pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření na zasedání 30.12. 2008  (přijaté dotace v závěru roku, rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu). Provedená rozpočtová opatření budou předložena na vědomí na lednovém zasedání 2009.

hlasování:  20 pro, 1 nepřítomen p. Kovalev

5/ Rozpočtové provizorium na r. 2009     

Do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydává zastupitelstvo města  pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové  provizorium, platné od 1. ledna 2009.

P r a v i d l a :

Celkové běžné výdaje z rozpočtu města nepřekročí roční výši  43 291 000,- Kč, tzn. výši běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2008. Běžné výdaje budou uvolňovány   v podílu 1/12 z vymezených ročních objemů.  Příkazcům operací (odpovědní pracovníci za účetní operace ) budou stanoveny závazné vztahy nepřekročitelných výdajů.

Nad tento podíl budou uvolňovány poskytnuté účelové dotace z vyšších rozpočtů jako jsou sociální dávky  a podobně.

Nad rámec vymezených objemů budou dle sjednaných platebních kalendářů hrazeny případné splátky jistin  k úvěrům, úroky z  úvěrů a probíhající investiční akce.

Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. hlasování 20 pro, 1 nepřítomen p. Kovalev

6/ Schvaluje vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství č. 2/2008  Hlasování:  17 pro,1proti p. Tichý, 1 zdržel Mgr. Jakobi, 2 nepřítomni p.Kovalev, Ing Vojtěch David

Doplnění přílohy k vyhlášce č. 2/2008 dle návrhu – hlasování 11 pro, 5 proti (Mgr. Čeřovský, JUDr. Švehla, p. Jirák, p. Lupoměský, p. Pech), 3 zdrželi (p. Tichý, PhDr. Sýkorová, Mgr. Jakobi), 2 nepřítomni (Ing. Vojtěch D., p. Kovalev)

7/ Bere na vědomí k připomínkování návrh rozpočtu města na r. 2009

8/ Jmenuje nové členy osadního výboru Lindava,Svitava  : p.Lenka Šípová, p. Zdeněk Šíp, p. Marek Říha.            .

Hlasování. 20 pro,  1 nepřítomen p.Kovalev

 

                                    JUDr. |Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

                                     místostarosta města                         starosta města


↑ jdi na obsah stránky