• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

16. ZaM 16.září 2004

Usnesení

16. Zastupitelstva města CVIKOV dne  16. září 2004

 

 

Presenční listina:

celkem z 21 členů zastupitelstva, přítomno 20, omluven 1

Marta Studničná, Petr Kořínek (omluven), ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Miroslav Štěpán, Břenek Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

Zastupitelstvo města Cvikova projednalo a

 

1/

Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč Farní charitě Česká Lípa

(15 pro, 4 proti (Vojtěch M., Vojtěch D., Svatošová O., Jirák J.), 1 nepřítomen - Kraus Z. )

 

2/

Schvaluje  prodej domů dle návrhu z majetku města dle podmínek:

a) Podmínky prodeje domů v pořadí :

1)     Nájemníkům domu – za 60 % odhadní ceny (13 pro, 4 proti – Vojtěch D.,Vojtěch M., Studničná M., Štěpán M.,  3 zdrželi – Jirák J., Kraus Z.,  Hokr M.)

Lhůta pro vyjádření nájemce do 1 měsíce od písemné nabídky. (19 pro, 1 proti – Kraus Z.)

2)      Jednomu nebo několika nájemníkům domu – za 60 % odhadní ceny.

      V případě více přihlášených zájemců bude proveden prodej obálkovou 

      metodou mezi  přihlášenými. (20 pro)

3)     Osobě s trvalým bydlištěm ve Cvikově – za 60 % odhadní ceny.V případě více  přihlášených zájemců bude proveden prodej obálkovou metodou mezi přihlášenými. (19 pro, 1 zdržel – Pech P.)

4)     Veřejnou dražbou za odhadní cenu. (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Dostál J. )

b) Schvaluje k prodeji tyto domy v majetku města: 

Alšova 246  (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Walter J.)

Československé armády 3 (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Walter J.)

Československé armády 7 (16 pro, 2 proti – Hokr M., Kraus Z., 2 zdrželi – Pech P., Štěpán M.)

Československé armády 346 (19 pro, 1 zdržel – Pech P.)

Kollárova 13+14 (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Henke B.)

Kollárova   31 (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Henke B.)

Wolkerova 255 (15 pro, 2 proti – Kraus Z., Hokr M., 2 zdrželi – Pech P., Štěpán M., 1 nepřítomen – Henke B.)

Dělnická 339 (17 pro, 2 zdrželi – Pech P., Štěpán M., 1 nepřítomen – Henke B.)

Ústavní 214 (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Henke B. )

Žitavská 56 (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Henke B.)

Lindava 246 (18 pro, 1 zdržel – Pech P., 1 nepřítomen – Henke B.)

Lindava 319 (18 pro, 1 zdržel – Kraus Z., 1 nepřítomen – Henke B.)

c) Neschvaluje k prodeji domy v majetku města:

Komenského 354 (10 pro, 7 proti – Studničná M.,Vojtěch D., Vojtěch M., Sýkorová L., Svatošová O., Hokr M., Štěpán M.), 2 zdrželi – Pech P., Kraus Z., 1 nepřítomen – Henke B.)

d) Na příštím zasedání stanovit podmínky prodeje domu č.p. 319 Lindava (17 pro, 3 nepřítomni – Pech Vl., Dostál J., Henke B.)

 

3/

a/ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 450 tis. Kč na rekonstrukci střechy č.p. 184 Čechova ul. Finanční prostředky budou hrazeny z položky 3633 – plynofikace Drnovec.

b/ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši  200 tis. Kč na rekonstrukci topení a ostatní úpravy v čp. 73 Drnovec dle projektu v roce 2004. Finanční prostředky budou hrazeny z položky 3633 – plynofikace Drnovec

c/ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 681 tis. Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce ZŠ Cvikov. Finanční prostředky budou hrazeny z položky 3633 – plynofikace Drnovec

d/ schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 185 tis. Kč na projektovou dokumentaci rozšíření DPS . Finanční prostředky budou hrazeny z položky 3633 – plynofikace Drnovec a část 25 tis. Kč z položky – letní kino.

(18 pro, 2 nepřítomni – Henke B., Pech Vl.)

 

4/

Bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. pololetí 2004 .

 

5/

Schvaluje smlouvy o výpůjčce majetku města uzavřené s Fotbalovým klubem Cvikov, Tenisovým klubem Cvikov a Kynologickým klubem Cvikov dle návrhu. (18 pro, 2 nepřítomni – Pech Vl., Henke B.)

 

6/

Souhlasí se vstupem města do společného projektu odkanalizování obcí Novoborska

(18 pro, 2 nepřítomni – Pech Vl., Henke B.)

 

7/

Souhlasí přijmout příslib 5% uznání celkového  dluhu bývalého podniku Severka Cvikov vůči městu ve výši 16 977,35 Kč.( Celková pohledávka včetně dislokačního poplatku činila 336 201,- Kč) (18 pro, 2 nepřítomni – Pech Vl., Henke B.)

 

8/  Schvaluje  odpis zbývající částky 319 223,65 Kč  (pohledávka je zařazena do druhé třídy a bude podle vyjádření správce konkurzní podstaty proto pouze poměrně uspokojena). (18 pro, 2 nepřítomni – Pech Vl., Henke B.)

 

9/

a/ Schvaluje prodeje pozemků města na základě žádostí občanů a organizací:

Ř      Českému kynologickému svazu Cvikov – pozemek parcela č. 1668 o výměře 410 m2 v k.ú. Cvikov (18 pro, 2 nepřítomni – Henke B., Pech Vl.)

Ř      p. Jiřímu Koštejnovi, Sídliště 581, Cvikov – část pozemkové parcely č. 2753/1 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady o výměře cca 500 m2 (18 pro, 1 zdržel – Henke B., 1 nepřítomen – Pech Vl.)

Ř      p. Toušovi, Nábřežní 287, Cvikov – část pozemku parcely č. 2883/9 o výměře cca 30 m2 a st. parcely č. 313 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrady a narovnání majetkoprávních vztahů (19 pro, 1 nepřítomen – Pech Vl.)

Ř      manželům Urbanovým, Nábřežní 20, Cvikov – část pozemku parcely č. 313 v k.ú. Cvikov za účelem zahrady (19 pro, 1 nepřítomen –Pech Vl.)

Ř      p.Petru Walterovi, Alšova 882, Nový Bor – pozemek st. parcela č. 32/1 o výměře 105 m2 v k.ú. Drnovec za účelem zřízení přístupu k objektu č. p. 67 (19 pro, 1 nepřítomen – Pech Vl.) 

b/ Neschvaluje směnu  pozemků 313/2 za p.č.311 dle žádosti p. Urbana,  poz. parcela č. 311 je v současné době řádně pronajata. Po ukončení nájmu bude tento pozemek nabídnut k odprodeji (19 pro, 1 nepřítomen – Pech Vl. )

c/ Odkládá projednání žádosti manželů Vlastimila a Petry Zelenkových, bytem Cvikov o prodej části pozemku č. 2979/1 v k.ú. Cvikov po zpracování studie zástavby tohoto pozemku (17 pro, 3 nepřítomni – Štěpán M., Pech Vl., Henke B.)

 

10/

a/ Schvaluje  bezúplatný převod pozemků  do majetku města:

Od Pozemkového fondu ČR :

-         č. 2862/2, 2868/14, 3628/3, 3640/1, 3676/1, 3680/1, 3747/1 vše v k.ú. Cvikov  (komunikace) (19 pro, 1 nepřítomen – Pech Vl.)

-         č. 3011/13, 3011/16, 3726/3 vše v k. ú. Cvikov  pro výstavbu RD (18 pro, 1 zdržel  - Henke B., 1 nepřítomen – Pech Vl.)

 

od St. statku Bílý Kostel :

-         3062/6, 3186/3, 3628/5, 3747/2, 3712/2, 3718/1, 3636/1 (komunikace v k.ú. Cvikov)

-         2067/1, 62/8 (komunikace v k.ú.Lindava) (19 pro, 1 nepřítomen – Pech Vl.)

b/ Schvaluje  úplatný převod pozemkových parcel do vlastnictví města od st. statku Bílý Kostel  (cena smluvní nebo dle odhadu):

-         č. 3054/2, 3165, 3164 (v k.ú. Cvikov)

-         č. 75/3 (v k.ú. Drnovec) (17 pro, 3 nepřítomni – Pech Vl., Kraus Z., Dostál J.)

 

11/  Různé:

a/ odkládá návrh změny územního plánu města – pozemky p.Stránského, bytem Česká Lípa  v souladu s usnesením ZM k projednávání změn územního plánu

b/ souhlasí s návrhem na zařazování do rozpočtu města v příštích letech – výdaje na větší opravy bytového fondu (17 pro, 1 zdržel – Kraus Z., 2 nepřítomni – Pech Vl., Štěpán M.)

c/  nepřijímá  nabídku na převod do majetku města objektu Obuvi Zlín – cena 4 700 tis. Kč  (18 pro, 2 nepřítomni – Pech Vl., Štěpán M.)

d/ souhlasí s prominutím úhrady penále dle žádosti E. Páleníkové za nedoplatek nájmu a služeb vzhledem k vyrovnání dluhů vůči městu (17 pro, 3 nepřítomni – Pech Vl., Štěpán M., Švehla J.)

e/ souhlasí s úpravou usnesení s uváděním presenční listiny a výsledku hlasování s uvedením příjmení dle návrhu člena zastupitelstva M. Vojtěcha  (16 pro, 4 nepřítomni – Švehla J., Pech Vl., Pech P. Štěpán M.)

f/ vzala na vědomí  užívání znaku města pro korespondenční účely Českého svazu bojovníků za svobodu – Základní organizace Cvikov.

g/ projednala spoluúčast města při financování rekonstrukce ZŠ a MŠ a souhlasí se zařazením 5 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2005. ( 18 pro, 2 nepřítomni – Pech Vl. Štěpán M.)

h/ pověřuje starostu města přípravou podkladů (studie, posouzení nákladů) na úpravu plochy hřiště v ul. Vančurova

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky