• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 18.září 2007

Informace z jednání 17. schůze Rady města Cvikova ze dne 18. září 2007

 

266/07

Zajištění vytápění budovy mateřské školy v Lindavě - informace o možnosti zřízení  elektrického  vytápění budovy – pověřuje stavebního technika zjistit stávající náklady města na vytápění objektů a ve spolupráci s členem rady p. Jirákem prověřit možnost změny vytápění na elektrické a možnost regulace vytápění podle využívání objektu. (6 pro, 1 nepřítomen)

268/07

Doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.p.č. 1154/13 – zahrada o výměře 392 m2, za 30,- Kč/m2 v lokalitě zahrádkářská kolonie Veselák směrem ke Cvikováčku, k.ú. Cvikov, Pavlovi Libichovi, bytem Na Svahu 2645, Česká Lípa  (odstoupení od koupě:  p. Zdena Libichová, Mánesova 546, Cvikov, zrušení usnesení č. 3a)11) ze dne 27.6.2007). (6 pro,1 nepřítomen) 

269/07

Doporučuje ZM zrušení usnesení bodu 6/C, písm. a) ze dne 3. května 2007 o zpětném odkoupení p. p. č. 3011/24  o výměře 1008 m2 v k.ú. Cvikov, lokalita Ústavní ulice. Pozemek zůstává v majetku manželů Ing. Jiřího Mašáta a Kristiny Mashat. (6 pro, 1 nepřítomen)

270/07

Vzala na vědomí ukončení pronájmu nebytového prostoru v č.p. 137 v ulici Československé armády Cvikov od 1.1. 2008, stávající nájemce Jaroslav Pokorný, bytem Cvikov. Pověřuje tajemníka zveřejněním pronájmu na úřední desce. (6 pro,1 nepřítomen)

271/07

Schvaluje poskytnutí příspěvku na 1 oběd ve výši 5,- Kč pro dovážku obědů pečovatelskou službou i pro odběr obědů mimo školní jídelnu.  (6 pro 1 nepřítomen)

272/07

Nákup hasičského žebříku (usn. 73/06) - po provedení prohlídky stavu nabízené techniky  souhlasí s jeho nákupem v hodnotě 113 tis. Kč. Úhrada v rámci rozpočtu kapitoly hasiči.

(6 pro 1 nepřítomen)

273/07

Schvaluje změnu počtu pracovníků stavebního odboru na: 3 referenti, z toho jeden pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru a 1 vedoucí odboru, místo neobsazeno. Změna se schvaluje na dobu určitou, tj. do doby obsazení pracovní pozice vedoucího odboru na základě výběrového řízení. (6 pro,1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

- přijala k seznámení zápis do kroniky města za r. 2005

- pověřuje vedoucí správního odboru jednáním o možnosti příspěvku okolních obcí na zajištění sociální služby dovážky obědů 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

 místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky