• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 21.září 2010

Informace  z 17. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. září  2010
účast:   7 členů

312/10
Přečerpávací stanice kanalizace na pozemcích p.p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov
usn.č. 263/10 RM ze dne 24.08.2010  rada souhlasila  se zpracováním nového geometrického plánu s větší výměrou pozemků,  dle návrhu p. Stránského, pro směnu pozemku k dořešení vlastnictví pozemků pro přečerpávací stanici kanalizace na pozemcích          p.č. 2312/2 a 2339/2 k.ú. Cvikov a provedení směny s vlastníky stavbou dotčených pozemků Ivanem a Alenou Stránských, Česká Lípa.
Vzhledem ke stanovisku p.Stránského, že nabídka je nekompletní a požadavku, že směňovaný a prodávaný   pozemek na náklady města  bude zainvestován s uvedením časového limitu.  Rada konstatovala,že  pozemek bude zasíťovaný, avšak termín zasíťování není známý (záleží na rozpočtu města).
Z tohoto důvodu doporučuje odkup za cenu 100 Kč/m2+příslušenství  dle návrhu uvedeného v příloze  č.j. 2878/2010 . Směna pozemků nebude provedena.
 (7 pro)

313/10
Schvaluje vyvěšení záměru  města prodat pozemky
p.p.č. 144 – část (po oddělení komunikace) z celkové výměry 551 m˛ k.ú. Cvikov
KN: zahrada; ÚP: centrální smíšené území
žadatel: POLANSKÁ Jana, Cvikov
účel: zahrada (náprava skutečného stavu - pozemek je součástí oplocené zahrady, užíváno žadatelkou)
(7 pro)

314/10
Pronájmy pozemků
A/  Rada schvaluje pronájem pozemků     
       p.p.č. 1693/1 o výměře 14766 m˛ k.ú. Cvikov
KN: orná půda, ÚP: pozemky plnící funkci lesa
    p.p.č. 1691/1 o výměře 112 m˛ k.ú. Cvikov
    KN: orná půda, ÚP: pozemky plnící funkci lesa
    p.p.č. 1193/2 o výměře 4359 m˛ k.ú. Lindava
    KN: ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha, ÚP: sport a rekreace
    p.p.č. 1196 o výměře 2892 m˛ k.ú. Lindava
    KN: ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha, ÚP: sport a rekreace
    žadatel: HYBNEROVÁ Lenka, Sloup v Čechách
    účel: ohraničená pastvina pro koně + turistika s koňmi, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok   
(7 pro)

B/  Rada schvaluje změnu  smlouvy o  pronájmu pozemků  č. 059 o pronájmu pozemku p.p.č.  3145/1 část o výměře 1430 m˛ z celkové výměry 1463 m2 k.ú. Cvikov, nájemce: FEIX Petr, Cvikov . změna doby pronájmu z doby  neurčité na dobu určitou do 30.09.2012.
(7 pro)

315/10
Prodej pozemku formou obálkové metody
– stanovení termínu    na 19.10.2010 v 9,00 hodin na jednání rady
p.p.č. 3145/1 část 1.376 m˛ z celkové výměry 1.463 m˛ k.ú. Cvikov (ul. Nemocniční)
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
2 žádosti: DEÁKOVI Martin MUDr. a Pavla MUDr., Cvikov
                HOFRICHTR Tomáš, Cvikov
stanovené podmínky:     
-    účel: výstavba rodinného domu
-    minimální podání 200 Kč/m2 a dále kupující hradí příslušenství (geometrický plán, správní poplatek-kolek)
-    předkupní právo města do vydání kolaudační souhlasu pro stavbu
-    převod vlastnictví s užívacím právem třetí osoby (nájemní smlouva do 30.09.2012)
(7 pro)

316/10
Bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace na restauraci sochy Sv. Prokopa ve výši 43 000,- Kč z obce s rozšířenou působností MěÚ Nový Bor. Město pokryje ostatní náklady z vlastních zdrojů.
(7 pro)

317/10
Souhlasí s poskytnutím dotace na činnost ve výši 5000,- Kč  dle žádosti SKST Cvikov z důvodu účasti ve vyšší soutěži – Divize mužů. (7 pro)

318/10
Schvaluje dohodu o provedení práce s panem Jaroslavem Hanzlíčkem, který bude vykonávat funkci administrátora a koordinátora Města Cvikov v rámci projektu POWER BRIDGE – AKTIVNÍ MOSTY  financovaného z Programu cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Sp. státem Sasko  2007-2013 v rozsahu maximálně 150 hodin/rok. (7 pro)

319/10
Bere na vědomí přihlášení města k uplatnění pohledávky města  dle dražební vyhlášky  na prodej bytu manž. Šídových v č.p. 574 Sídliště Cvikov. (7 pro)

320/10
Bere na vědomí konání akce v jeskyních „Pekelné doly“  dne 25.9.2010  v prostoru před jeskyní, doba trvání akce do 22,00 hodin, pořadatel Vorlíček Petr. (7 pro)

321/10
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov II  p. Pavle Proškové  v souladu s pořadníkem žadatelů o byty. (7 pro)

322/10
Schvaluje provedení výběrového řízení  na akci „ Digitální povodňový plán města Cvikova“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy  s firmou ŠINDLAR s.r.o Býšť na realizaci akce v nabídkové ceně  746 676,-Kč. (7 pro)

323/10
Schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace Ing. Naděždě Hájkové, KH Mosty Česká Lípa,  na opravu mostů zničených povodní k  podání žádostí o dotace . (7 pro)

324/10
Schvaluje návrh  investičního technika  - náklady na odvod dešťových vod (oprava cca 25 bm dešťové kanalizace) v ulici Martinovo údolí. Předběžné náklady do 50-60 tis.Kč. (7 pro)

325/10
Provedla výběr z předložených návrhů lustrů do hlavního sálu rekonstruovaného multifunkčního centra Sever a  schvaluje výběr návrhu „kapradí“.  (6 pro, 1 proti)


Rada města projednala a

-    odkládá na příští schůzi rady žádost Základní včelařské organizace Cvikov o finanční příspěvek na zakoupení přístroje  k aplikaci léčiva proti varoáze včel  s tím, že místostarosta města JUDr. Švehla zjistí možnosti dalších dotací

-    odkládá na příští schůzi rady žádost TJ Jiskra Cvikov o poskytnutí dotace na ve výši 5000,- Kč

-    odkládá na příští schůzi rady žádost p.Ilony Turkové, Cvikov Vančurova 261, o zřízení sprchového koutu do nebytového prostoru s tím, že žádost prověří stavební technik města

-    projednala zápisy z Osadního výboru Lindava-Svitava a Osadního výboru Drnovec.

        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
        místostarosta města                     starosta města
↑ jdi na obsah stránky