• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 22.září 2009

Informace  ze 17. schůze  Rady města Cvikov   dne 22. září 2009

 

Účast :  6 členů  ze 7 členů rady , omluven p. Pech

 

313/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi  s SČP Net s.r.o  na pozemku města p.č. 3572 k. ú. Cvikov  pro účely zřízení STL plynovodu a plynovodní přípojky pro výrobní halu MS Praha s.r.o.  . (6 pro)

 

314/09

Souhlasí s vyvěšením  záměru  o pronájmu pozemku obce na úřední desce :

p.č. 1008  v k. ú. Cvikov – část  (do 10 m˛) z celkové výměry 1466 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: čistě obytné území kolektivní

žadatel: Stanislav HANUŠ, Cvikov, účel: uskladnění dřeva . (6 pro)

 

315/09

Souhlasí s vyvěšením  záměru   prodeje pozemku obce na úřední desce :

a) p.č. 470/3 v k. ú. Cvikov – o výměře 1861 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny (zóna ochrany vod. zdrojů a CHKO)

žadatel: ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – MO CVIKOV, účel: zajištění přístupu

b) p.č. 256/3 v k. ú. Cvikov – o výměře 280 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel: Zdeněk a Ivana Černých, Cvikov

c) p.č. 56 v k. ú. Lindava – část (po oddělení přístup. cesty obci) z celkové výměry 463 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území

p.č. 57/1 v k. ú. Lindava – o výměře 68 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území

p.č. 57/2 v k. ú. Lindava – o výměře 366 m˛ (Věcné břemeno)

dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel: Alžběta DVOŘÁKOVÁ, Lindava, účel: pozemky přiléhající k č. p. 246

d) st.č. 162/1 v k. ú. Lindava – část dle GP z celkové výměry 1006 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: občanská vybavenost - doplnění pozemku k prodeji kotelny

e)st. 178 v k. ú. Lindava – o výměře 194 m˛

dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny (záplav. území)

st. 179 v k. ú. Lindava – o výměře 144 m˛

dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny (záplav. území)

st. 180 v k. ú. Lindava – o výměře 172 m˛

dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny (záplav. území)

st. 181 v k. ú. Lindava – o výměře 517 m˛

dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny (záplav. území)

p.č. 377/3 v k. ú. Lindava – o výměře 69 m˛

dle KN: zahrada, dle ÚP: louky a pastviny (záplav. území)

p.č. 378/2 v k. ú. Lindava – o výměře 56 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny (záplav. území)

- doplnění pozemku k prodeji , žadatel  Václav Lohr , Lindava

(6 pro)

 

 

316/09

Bere na vědomí ukončení smlouvy o  pronájmu p.č. 559/1 – část 26 m˛ z celkové výměry 251 m˛ v k. ú. Cvikov  a st.č. 457 – o výměře 191 m˛ v k. ú. Cvikov a schvaluje uzavření smlouvy o  pronájmu  s  p. Štěpánkou Erdingerovou ode dne 01.10.2009, za cenu: 1,50    Kč/m˛/rok, pro účely zahrady . (6 pro)

 

317/09

Bere na vědomí zprávu referentky životního prostředí o  kontrole provádění likvidace odpadu u podnikajících  fyzických osob - kontrolní zpráva 15.12.2009.(6 pro)

 

318/09

Schvaluje  rozpočtová opatření  č. 8  dle návrhu. (6 pro)

 

Dále rada projednala a

- informace o možnosti převodu pozemků pod č.p. 30 v Pivovarské ulici , odhadní cena ÚZSVM, zaměření pozemku garáží a přístupu k nim – prodej majitelům  garáží, návrh řešení bude projednán v komisi rozvoje

-  souhlasí s uspořádáním akce občanského sdružení Dětská zahrada 10.10.2009 – v parku  -

koloběžkiáda

-  bere na vědomí informaci o postoupení stížností na způsob podnikání a podezření z trestné činnosti  prováděné v bývalém pivovaru ve Cvikově k prošetření Policii ČR s požadavkem na podání zprávy jak bude tato věc řešena

- bere na vědomí informaci o ukončení stavby hřiště v Drnovci, doplnění vybavení, vypracování provozního řádu, uzavření dohody na dohled

-  nemá námitek k omezení sekání travnaté plochy pozemku p.č. 1130  v k. ú. Cvikov  z důvodu provádění  tzv. field experimentu, vlastník pozemku RNDr. Eva Jozífková Ph.Dr.

 

                        JUDr. Jaroslav  Švehla                        Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky