• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 26.srpna 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 17. schůze  26.srpna 2003

150/03

Rada odkládá žádost p. Krejčího o udělení výjimky z OZV k pořádání hudební produkce do doby rozhodnutí o změně užívání objektu, příp. vydání dodatečného stavebního povolení pro objekt  skalního převisu v Lindavě-Svitavě.

151/03

Rada přijala stížnost p. Štolúna na nepovolenou provozovnu a tím související petici občanů k průjezdu motorek místní částí Lindava a Svitava. Ke stížnosti p. Štolúna – odpověď dle probíhajícího správního řízení odborem výstavby na odstranění stavby, zahájení řízení na změnu užívání objektu jeskyní a dodatečné stavební povolení.

Svolání místního šetření za účasti občanů na 3.9. 2003 v 18.00 hod. v objektu p. Krejčího k projednání stížnosti a petice občanů. Na místní šetření bude pozván i zástupce PČR odd. Cvikov. Část petice týkající se průjezdu motorek bude postoupena  Policii ČR.

152/03

Nepovolená hudební produkce na pozemku v k.ú. Svitava, v pronájmu od St. statku Bílý Kostel – pořádající Eva Havrdová, Pavel Černý, rada nesouhlasí s povolením další hudební produkce ve dnech 5-7. září 2003 – hluk, stížnosti uživatele přilehlých pozemků.

153/03

Žádost rodičů, zastoupené p. Kameníkovou, bytem Cvikov, ČSA 138, o využití bývalého letního kina pro účely dětského hřiště – rada souhlasí se záměrem a doporučuje předložit návrh včetně předběžné finanční rozvahy ke schválení zastupitelstvu města.

155/03

Souhlasí s užíváním znaku města Cvikova na dopisních papírech a v razítku Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 596-597 Cvikov.

156/03

Vzala na vědomí žádost p. Špringlové o přednostní přidělení bytu s tím, že si žadatelka podá žádost, hygienická závadnost bytu řešena ve správním řízení s majitelem domu čp. 30 Průjezd.

157/03

Žádost o zřízení vodovodní přípojky pro rodinné domy v Mánesově ul. – za silnicí I/13 – bude vyvoláno jednání se SVS, budou zjištěny předběžné náklady, znovu k jednání na příští schůzi rady.

158/03

Souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek v celkové výši 6217,65 Kč dle návrhu (přeplatek sociální dávky, pokuty KPPP, pokuta odboru výstavby).

159/03

Doporučuje ZM schválit výpůjční smlouvu na pozemky p.č. 3600 o výměře 0,845 ha s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Liberec, pro účely rekonstrukce silnice I/13.

160/03

Doporučuje vykoupení pozemků od p. Kodeše a spol. v k.ú. Cvikov o výměře 142 m2 v ul. Komenského pro provedení změny osvětlení, přeložka do země a výstavba chodníku  - rekonstrukce silnice I/13. Cena 100,-Kč za 1 m2 

161/03

Žádost p. Pandadise o kanalizační přípojku čp. 101 do městské kanalizace, bude prošetřena s ohledem na stanovisko ze dne 8.9. 1993.

162/03

Přijala návrh městského ekologa na přípravu vyhlášky k údržbě zaplevelených pozemků  a ukládá sl. Sommerové připravit podklady pro vyhlášku.

163/03

Souhlasí s přidělením bytu p. Hanischové v čp. 187, Ústavní ul. Cvikov.

Uvolněný byt v čp.560 Sídliště Cvikov bude nabídnut k odprodeji obálkovou metodou.

164/03

Prodej domu čp. 13-14, Kollárova ulice Cvikov – doporučuje ZM schválit prodej přednostně nájemníkovi, cena dle odhadu, platba v hotovosti.

165/03

Informace o zrušení veřejné obchodní soutěže na likvidaci odpadů z důvodu chybně uvedených hodnotících kriterií (nelze uvádět vlastní zkušenosti zadavatele s činností uchazeče).

Rada doporučuje ZM uzavření smlouvy s firmou Marius Pedersen na rok 2004, dále vypsání nové veřejné obchodní soutěže s přepracováním podmínek hodnocení.

166/03

Doporučuje ZM schválit nabytí do majetku města – pozemky u bytových jednotek v Lindavě p. č. 62/7 o výměře 2945 m2 a ve Cvikově st.p. 893/1 o výměře 3281 m2  – ul. Martinovo údolí. Bude podána žádost o bezplatný převod 6100 m2 na město od Státního statku Bílý Kostel, pokud nebude schválen bezplatný převod na město, potom další jednání o ceně.

 

Dále rada projednala

- stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Brno k zadání veřejné zakázky rekonstrukce kabin a ubytovny fotbalového oddílu DDM Cvikováček – závěr - nedošlo k porušení zákona – stanovisko na vědomí ZM

- stanovisko Policie ČR Česká Lípa – neprokázalo se podezření z trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku ve věci pronájmu hasičské techniky a smlouvy s firmou F-Line – stanovisko na vědomí ZM

- vyjádření firmy F-Line k návrhu dodatku ke smlouvě o poskytování služeb  ze dne 19.12.2001 – nepřistupuje na změny  - stanovisko na vědomí ZM

- vzala na vědomí žádost p. Grunzové o přidělení bytu – vzhledem k soudnímu zrušení předcházejícího nájmu bytu a dluhům vůči městu žádost zamítá s tím, že otázka ubytování bude řešena správním odborem

- vzala na vědomí vyjádření Krajské správy silnic Liberec a Krajské správy silnic a dálnic Liberec k havárii propusti na silnici III. tř. směr Sloup v Č. – zařazeno do plánu oprav, po získání fin.prostředků, zatím pouze zátaras - bude nadále sledováno

- nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Útulku pro kočky p.Šubrové, Kozly

- žádost Osadního výboru Drnovec na nevypínání veřejného osvětlení po dobu letních prázdnin – bylo vyhověno .

- vzala na vědomí žádosti o odprodej pozemku v k.ú. Cvikov  p. MUDr. Maršáka, p. Kovaleva a p. ing. J. Dostála – pozemky dosud nepřevedeny na město

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla             Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                 starosta města


↑ jdi na obsah stránky