• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 6.září 2011

Informace z 17. schůze Rady města Cvikova 6. září 2011

účast:  6 členů rady , 1 omluven Ing. Dostál


365/11
Projednala a schválila  cenovou nabídku rekonstrukce štítové zdi  objektu Loutkové scény  na objektu č.p. 99 , rozpočet  materiálu  35 tis. Kč. Provedení prací v letošním roce, realizaci zajistí stavební technik . (6 pro, 1 nepřítomen)

366/11
Bere na vědomí úpravy  autobusového stanoviště  v souvislosti s přípravou stavby příjezdové komunikace k marketu – a schvaluje zařazení nákupu  nových čekáren  do rozpočtu města na rok 2012. (6 pro, 1 nepřítomen)

367/11
Souhlasí s uzavřením a podpisem  smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na pozemku města p.č. 3545/1 k.ú. Cvikov, přípojky elektro k multifunkčnímu centru Sever, za úplatu 1200,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

368/11
Doporučuje ZM schválit  revokaci  usnesení ZM č. 2/3 ze dne 20.01.2011  - zrušení schváleného prodeje BJ č. 543/204 vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 495/8087 na společných částech budovy č.p. 542 a 543, Cvikov II – Mánesova, objektů-jiné stavby na st.p.č. 1133, 1134 a na pozemcích st.p.č. 1027/1, 1027/2, 1133 a 1134 s předkupním právem města na dobu 5 let , kupující: MIKISCH Jiří, Cvikov, dne 19.07.2011 konec lhůty pro uzavření (podepsání) kupní smlouvy . (6 pro, 1 nepřítomen)

369/11
Schvaluje prodloužení termínu realizace prodeje bytových jednotek v čp. 326-328 k.ú. Lindava - prodeje schválené ZM dne 10.03.2011:
    BJ č. 326/1 [usn.č. 1/2 )A)a)] kupující PILAŘ Ladislav
    BJ č. 326/3 [usn.č. 1/2 )A)b)] kupující KRAUSOVÁ Marie
    BJ č. 327/1 [usn.č. 1/2 )B)a)] kupující POKORNÝ Josef    
    BJ č. 327/3 [usn.č. 1/2 )B)b)] kupující TRČOVI Jiří a Simona
    BJ č. 327/5 [usn.č. 1/2 )B)d)] kupující KOHOUTKOVÁ Blažena
    BJ č. 328/3 [usn.č. 1/2 )C)a)] kupující MORAVCOVI Josef a Žofia
    BJ č. 328/4 [usn.č. 1/2 )B)b)] kupující TOMIŠOVI Josef a Yvona
 = do zápisu věcného břemena v KN (septik na p.p.č. 62/9 k.ú. Lindava ve vlastnictví J.Zedníkové)(funkční septik pro čp. 326-328).
(6 pro, 1 nepřítomen)

370/11
Schvaluje
A)    opravu usnesení RM č. 341/11ze dne 23.8.2011 - oprava kupní ceny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na1.806,- Kč (v příp. 2/8se jedná o částku3.612,-Kč) . (6 pro, 1 nepřítomen)
B)    opravu usnesení RM č. 342/11ze dne 23.8.2011 - oprava kupní ceny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na1.808,- Kč . (6 pro, 1 nepřítomen)
    
371/11
Schvaluje vyvěšení
záměru  obce na úřední desce  pronajmout pozemek   
a)    p.p.č. 1006/2 část 119 m˛ z celkové výměry 397 m˛ v k.ú. Cvikov    
    KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území (izofona hlukové zátěže denní i noční)
    žadatel: KOCSICOVÁ Veronika, Cvikov
    účel: zahrada , (6 pro, 1 nepřítomen)
        
b)    st.p.č. 1062 o výměře 18 m˛ v k.ú. Cvikov + stavba bez čp/če jiná st.  
    KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP:
    p.p.č. 1074/19 o výměře 589 m˛ v k.ú. Cvikov
    KN: zahrada; ÚP: zahrady
    žadatel: TÍMOVÁ Alena, Cvikov
    účel: zahrada, (6 pro, 1 nepřítomen)
    
c)    st.p.č. 487/1 část cca 90 m˛ z celkové výměry 246 m˛ v k.ú. Cvikov              
    KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště; ÚP: smíšené obytné území
    st.p.č. 487/2 o výměře 30 m˛ v k.ú. Cvikov + stavba bez čp/če jiná st.
    KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území
    p.p.č. 593 o výměře 219 m˛ v k.ú. Cvikov
    KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
    žadatel: MARCINA Petr, RANIAKOVÁ Jana, Cvikov
     (VN: p.p.č. 592, st.p.č. 486, č.p. 121)
    účel: zahrada,  (6 pro, 1 nepřítomen)
    
d)    p.p.č. 2368/2 o výměře 308 m˛ vše v k.ú. Cvikov            
    KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
      p.p.č. 3812/8 část 1160 m˛ z celkové výměry 7179 m˛
      KN: ostatní plocha, neplodná půda;
      ÚP: smíšené neobytné území, komunikace (místní obslužná)
      p.p.č. 3815 o výměře 70 m˛
      KN: ostatní plocha, neplodná půda; ÚP: smíšené neobytné území
      st.p.č. 746 o výměře 84 m˛ + stavba bez čp/če jiná stavba=BEZ (bude zajištěn výmaz)
      KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené neobytné území
      st.p.č. 749 o výměře 18 m˛ + stavba bez čp/če jiná stavba=BEZ (bude zajištěn výmaz)
      KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené neobytné území
      st.p.č. 1066o výměře 130 m˛        
      KN: zastavěná plocha a nádvoří- zbořeniště;
      ÚP: smíšené neobytné území, komunikace (místní obslužná)
    žadatel: MELICHERČÍKOVÁ Šárka, Cvikov
    účel: zahrada   
      rada doporučuje  pronájem jako ostatní plocha  a bez oplocení. (6 pro, 1 nepřítomen)

372/11
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce prodat pozemky
a)     p.p.č. 3790 o výměře 85 m˛ v k.ú. Svor
    KN: ostatní plocha, neplodná půda;
      ÚP: plochy bydlení-individuální bydlení venkovského charakteru
    žadatel: STÁVKOVÁ Eliška, Rousínov
    účel: scelení pozemků, (6 pro, 1 nepřítomen)
    
 b)    p.p.č. 180 o výměře 136 m˛ v k.ú. Cvikov      
    KN: ostatní plocha, ostatní komunikace;
      ÚP: smíšené obytné území, stoka jednotné kanalizace
    st.p.č. 130/3 o výměře 49 m˛ v k.ú. Cvikov  + stavba bez čp/če jiná stavba=BEZ (bude      zajištěn výmaz)
    KN: zastavěná plocha a nádvoří; ÚP: smíšené obytné území, stoka jednotné kanalizace
    žadatel: HŰBNEROVÁ Adriana, Cvikov
stávající nájemce: Hübnerová Martina (matka) – NS č. 0063 souhlasí s prodejem a ke dni podpisu kupní smlouvy souhlasí s ukončením pronájmu. V případě nerealizace prodeje pokračování v pronájmu.
    účel: zahrada, (6 pro, 1 nepřítomen)
                     
c)    p.p.č. 249 o výměře 51 m˛ v k.ú. Cvikov     
    KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území
    žadatel: NOVÁKOVÁ Eva, Praha (současný nájemce)
    účel: zahrada – scelení pozemků (k č.p. 210 na st.p.č. 270, p.p.č. 246 a 247)
    při podpisu kupní smlouvy změna NS č. 0173,
      pokračování v pronájmu p.p.č. 245 a st.p.č. 269, (6 pro, 1 nepřítomen)

373/11
Schvaluje  zrušení Smlouvy o dočasném užívání pozemku č. 0352 na část p.p.č. 3812/9 o výměře 250 m˛ z celkové výměry 22550 m˛ v k.ú. Cvikov, roční nájemné 375,- Kč  a souhlasí  s vrácením přeplatku  ve výši 2 250,- bude odečteno nájemné 15,- Kč za r. 2010 a 2011 ze smlouvy 353. (6 pro, 1 nepřítomen)

374/11
Schvaluje  odstoupení od Smlouvy o nájmu pozemku č. 0376 z důvodu neuhrazení nájemného (uplatnění článku V. smlouvy) na pronájem části pozemku p.p.č. 155/2 k.ú. Cvikov; nájemce KLUBA Aleš, Vrbno pod Pradědem. (6 pro, 1 nepřítomen)

375/1
Rada projednala řešení nepovoleného užívání pozemku p.p.č. 233 k.ú. Cvikov (ul.Palackého) na části cca 30 m˛ (z celkové výměry 98 m˛) kde byla složena  stavební suť, místním šetřením zjištěno, že pochází z rekonstruované sousedící nemovitosti čp. 249, Cvikov II ve vlastnictví p. Milana BOTÁNA, Cvikov = písemně vyrozuměn a vyzván k odstranění, převzetí 25.07.2011, kdy se osobně dostavil na MÚ a přislíbil odstranění  do 14.08.2011; dne 19.08.2011 provedena kontrola – suť na pozemku nadále  ( pozemek je druhem zahrada se způsobem ochrany zemědělský půdní fond, neoplocený, veřejně přístupný)  
/Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství čl. 6, bodu 1)i) je sazba za umístění skládek (palivo, stavební materiál) v prvních třech dnech bez poplatku a od 4. dne za každý i započatý m˛ a každý i započatý den činí sazba poplatek 4,- Kč/
Rada schvaluje za  dočasný zábor VP na dobu do 15.09.2011(cena 4,- Kč/m2) vyměřit místní poplatek. Podklady pro vyměření předá finančnímu odboru odbor správy majetku města.
(6 pro, 1 nepřítomen)

377/11
Doporučuje ZM schválit Záměr prodeje  nebytové jednotky č. 548/9 jiný nebytový prostor v budově čp. 548,549,550-Cvikov II Sídliště vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 377/10000 na společných částech domu čp. 548,549,550 na st.p.č. 1095,1096,1097 a stavebních parcelách č. 1095,1096,1097. (6 pro, 1 nepřítomen)

378/11
Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Kunratice u Cvikova  na výkon úkolů Městské policie  Cvikov  v k.ú. Kunratice u Cvikova, za úplatu dle návrhu, na dobu neurčitou (6 pro, 1 nepřítomen)
               
379/11
Schvaluje odpis  majetku dle soupis v užívání příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Cvikov   - skupina   028  v hodnotě  13 941,- Kč,  skupina 029 dle soupisu.  Likvidace sběrný dvůr. (6 pro, 1 nepřítomen)

380/11
Schvaluje storno faktury  za pronájem  MKK  dne 29.4.2010  firmou TIPO CZECH ve výši 1500,- Kč, vzhledem k výši nákladů na jeho vymáhání. (6 pro, 1 nepřítomen)

381/11
Bere na vědomí použití částky 10 374 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov  na zakoupení bojleru pro zajištění ohřevu teplé vody. (6 pro, 1 nepřítomen)

382/11
Nedoporučuje příspěvkové organizaci DDM Cvikováček  Cvikov pronájem nebytového prostoru pro zřízení  „ Hlídacího koutku“ žadatelka  Kateřina Thierlová  z důvodu, že  uvedené prostory nejsou vhodné pro tento účel. V případě pronájmu  bez snížení nájemného z nebytových prostor. (6 pro, 1 nepřítomen)

383/11
Projednala žádost nájemce nebytového prostoru prodejny v č.p. 548 Sídliště Cvikov II, ve věci zatékání dešťové vody do užívaných prostor.  Zatékání bylo již částečně řešeno po zaplavení při povodni v srpnu 2010, nebudou vkládány další prostředky města vzhledem k podílu prodaných bytů.  
Rada doporučuje ZM schválit prodej nebytové jednotky. (6 pro, 1 nepřítomen)

384/11
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu  1+0 , byt č. 1  v č.p.261 Vančurova ulice Cvikov II,  
žadatel: Peter Baláž, bytem Cvikov,(závazky vůči městu uhrazeny)  v souladu s pořadníkem žadatelů o byty. (5 pro, 1 zdržel, 1 nepřítomen)

386/11
Schvaluje Ceník  Sběrného dvora  Cvikov za odběr odpadů . Ceník platný od 7.září 2011.
(6 pro, 1 nepřítomen)

388/11
Projednala odvolání  M. Prosové,bytem Cvikov, ve věci zamítnutí prodeje domu č.p. 38 Náměstí Osvobození 38 Cvikov I, s tím, že stanovisko rady bude předloženo ke schváleni zastupitelstvu, s doporučením zamítnutí její  žádosti o koupi domu. (6 pro, 1 nepřítomen)

390/11
Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5. (6 pro, 1 nepřítomen)


        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky