• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. RaM 9.září 2008

Informace z jednání 17. schůze Rady města Cvikova dne 9. září  2008

 

242/08

Doporučuje ZM schválit nabytí pozemků do majetku města

a) p.p.č. 620/1 o výměře 514 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území, účel: zahrada u č.p. 261; převod dle podmínek PF, od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970  (5 pro,2 nepřítomni)

b) p.p.č. 2524 o výměře 1254 m2 k.ú. Cvikov, účel: možnost výstavby; bezúplatný převod od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970 (5 pro,2 nepřítomni)

c) p.p.č. 1082 o výměře 5287 m2 k.ú. Trávník u Cvikova, účel: zachování komunikace, bezúplatný převod od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, Hrádek n/Nisou, Žitavská 100 (5 pro,2 nepřítomni)

243/08

Doporučuje ZM nesouhlasit  s odkoupením restitučních nároků  za účelem odkoupení

p.p.č. 2282 v k.ú. Lindava (přístupová cesta k lindavskému rybníku). Dle původního usnesení  ZM schválen bezplatný převod na město. (5 pro,2 nepřítomni)

244/08

Doporučuje ZM schválit postoupení pozemku p.č. 3174 k.ú. Cvikov ve prospěch stávajících nájemců – Jana a Aleny Pitrových, bytem Cvikov, Žitavská 51, pro účely zahrady u č.p. 51, a tím schválit revokaci usnesení o nabytí pozemku do majetku města ze dne 13.9. 2007  č. 3/A)a). (5 pro, 2 nepřítomni)

245/08

Pozemky - prodej          

a) doporučuje ZM nesouhlasit  s prodejem pozemku části p.p.č. 156/2 k.ú. Cvikov  žadatel: Josef ŽÁK, Mlýnská 68, Cvikov  účel: část manipulační plocha, parkování a část zahrada (5 pro,2 nepřítomni)

b) doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.p.č. 3145/1 –část dle GP z celkové výměry 1463 m2  a oddělení posilovací  stanice, k.ú. Cvikov druh pozemku:  (změna ÚP č.1 = zastavitelné území), kupující: Petr FEIX, Cvikov, Horova 419, účel: zahrada, cena  200 Kč/m2 + příslušenství + předkupní právo (5 pro,2 nepřítomni)

c) doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.p.č. 470/1 –část dle GP z výměry 1375 m2 k.ú. Cvikov,  účel: zahrada, kupující   Josef  ZALABÁK, Nymburk, Kovanice 64 za cenu:  30,- Kč/m2 + příslušenství  a zamítnout  žádosti žadatelů :Ota SVOBODA, Cvikov, Nám.Osvobození 63, Jan a Věra ČERNÝCH, Cvikov, Pětidomky 307, Robert VRABLÍK, Nový Bor, Žižkova 253, Štěpánka ERDINGEROVÁ, Cvikov, Sídliště 577  (5 pro, 2 nepřítomni)

d) doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku p.č.st. 463  k.ú. Cvikov (ul. Vančurova), žadatel: Milan DUNA a Magda BOTOŠOVÁ, Cvikov, Sídliště 582                    (5 pro, 2 nepřítomni)

e) doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.p.č. 1343/6 – část dle GP 57 m2 z výměry 1343 m2 k.ú. Cvikov, kupující: Jan a Angelika KARÁSKOVI, Cvikov, ČSA 133,  účel: zahrada , za cenu 200 Kč/m2 + příslušenství (5 pro,2 nepřítomni)

f) doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.p.č. 256/2 o výměře 157 m2 k.ú. Cvikov,  kupující: Ladislav VETEŠNÍK, Cvikov, Palackého 282, účel: rozšíření zahrady za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství a po doložení existence plynovodu doporučuje snížení ceny.

g) doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.p.č. 57/7 -část dle GP 217 m2 z výměry 826 m2 k.ú. Lindava, p.p.č. 57/8 -část dle GP 340 m2 z výměry 362 m2 k.ú. Lindava, kupující: Vlastimil a Růžena VOBOŘILOVI, Lindava 251,                           účel: zahrada za cenu 30 Kč/m2 (zaplavované území) + příslušenství (5 pro,2 nepřítomni)

h) nedoporučuje ZM souhlasit s  prodejem pozemku p.p.č. 2127/2 o výměře 394 m2 k.ú. Lindava, žadatel: Petr a Iva ŠINKOVI, Lindava 195, (5 pro,2 nepřítomni)

i) doporučuje odložení projednání žádosti  o  prodej  pozemku p.p.č. 140/1 o výměře 376 m2 k.ú. Svitava, žadatel: Jaroslav a Libuše HALAMOVI, Svitava 36 do doby dořešení převodu a zápisu na LV historického majetku obce – pozemky (5 pro,2 nepřítomni).

j) doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.p.č. 402/3 o výměře 138 m2  k.ú. Trávník u Cvikova, kupující: ing. Zdeněk a Věra PROCHÁZKOVI, Praha 11, V Průčelí 1651/10  a ing. Jiří ŠONKA, Praha 1, Národní 416/37, účel: scelení nemovitostí,  prodej do společného vlastnictví kupujících,  za cenu 100 Kč/m2 + příslušenství  (5 pro, 2 nepřítomni)

246/08

Doporučuje  ZM na základě projednání v komisi rozvoje a žádostí občanů

            a) revokaci  usnesení ve věci prodeje pozemku města p.p.č. 755/1 z důvodu     písemného odstoupení od koupě, žadatel: Vladislav PECH, Cvikov, Alšova 333, prodej schválen ZM dne 13.9. 2007 pod usnesením č. 2/A)2)c)  (5 pro, 2 nepřítomni)

            b) revokaci usnesení ve věci prodeje pozemku města p.p.č. 1154/10,  p.p.č.  1138/10 k.ú. Cvikov , vlastní podnět města – nebyla uhrazena kupní cena kupujícím: Miroslav TANCOŠ, Nový Bor, Nemocniční 524, prodej schválen ZM dne 27.6.2007 pod usnesením č. 3/a)8. Provést písemné upozornění nájemce, výpověď z pronájmu, nabídka pozemku k prodeji. (5 pro, 2 nepřítomni)

247/08

Doporučuje ZM schválit  prodej domu č. p. 242, místní část Lindava, včetně objektu kotelny po oddělení přístupové cesty k objektu kotelny, minimální cena dle odhadu + příslušenství, věcné břemeno přístup k rozvaděči veřejného osvětlení, prodej – obálkovou metodou nebo realitní kanceláří (5 pro, 2 nepřítomni)

248/08

Doporučuje ZM schválit  rozpočtovou změnu č. 22 dle písemného návrhu.

249/08

Doporučuje ZM schválit spoluúčast města na projektu SCHKOLA - EVROPSKÝ ŠKOLNÍ MODEL“ Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka, příspěvkové organizace, Cvikov  a  spolufinancování akce v roce 2009-2012. (5 pro, 2 nepřítomni)

250/08

Doporučuje ZM souhlasit s připojením města Cvikova k projektu Cíl 3 Příhraniční spolupráce, spoluúčast města na 3 roky v celkové hodnotě 810 EUR. Souhlasí se spolufinancováním akce 2009-2011.

Projekt Léčebny respiračních nemocí Cvikov: „ Power Bridge“  (Po stopách Karla IV)

(5 pro, 2 nepřítomni)

251/08

Doporučuje schválit výjimku z počtu dětí v Základní škole a Mateřské školy Bohumila Hynka,  příspěvková organizace Cvikov  -  snížení o 3 děti.  Současně doporučuje ZM zvážit existenci mateřské školy v Lindavě z důvodu neekonomického provozu i předpokládanému vývoji dětí.  (4 pro, 1 zdržel, 2 nepřítomni).

252/08

Úprava silnice I/13  - úprava povrchu  části silnice, pokračování prací v r. 2009 po zhotovení úprav přechodu u čerpací stanice. Rada doporučuje projednat s SAM možnost vyasfaltování chodníku podél silnice I/13 od přechodu k ulici Havlíčkova. (5 pro,2 nepřítomni)

253/08

Souhlasí se zrušením nájemní smlouvy pozemku města – nájemce Eva Brožová, na základě žádosti p. Foltýna. (5 pro,2 nepřítomni)

254/08

Rada souhlasí s konáním akce „koloběžkyáda“ pořadané občanským sdružením Dětská zahrada dne 11.10. 2008 v prostoru parku  (4 pro, 3 nepřítomni)

255/08

Souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene:

-         pro napojení kanalizační přípojky budovy pošty Cvikov v Komenského ulici  s Českou poštou a.s.

-         pro přípojky inženýrských sítí v ul. Martinovo údolí Cvikov pro výstavbu výrobní haly firmy MS Praha

 (5 pro, 2 nepřítomni)

256/08

Na základě návrhu Občanského sdružení Trávník-Naděje ve věci odběru vyřazených domácích elektrospotřebičů (lednice,televize) zdarma ve sběrném dvoru pro  rekreanty souhlasí s tímto poplatkem : Televize za 80,- Kč, lednice za 95,- Kč. (4 pro, 1 proti, 2 nepřítomni)

258/08

Rada projednala stížnost p. Ježkové na nevyhovující stav pískoviště ve Vančurově ulici a připomínku, že na sídlišti není hřiště pro malé děti. SMC zajistí výměnu písku v pískovišti, o návrhu úpravy dětského hřiště bude jednáno při přípravě rozpočtu na rok 2009

260/08

Souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 846/7 o výměře 221 m2  - cena 1,50/m2/rok, nájemce Jana Honejsková, bytem Cvikov. (5 pro,2 nepřítomni)

261/08

Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města za účelem zajištění vstupu a vjezdu ve prospěch vlastníka p.č. 3321/3 a st.p. 820  (dům č.p. 439, současný vlastník Jaroslav Černý, bytem Cvikov, V Zatiší 439). (5 pro,2 nepřítomni)

 

Dále rada projednala  a

-         vzala na vědomí informaci o provedené kontrole nájmu stodoly v k.ú. Drnovec (dodatek pronájem do doby prodeje)

-         odkládá projednání otázky další rekonstrukce budovy MěÚ  na příští zasedání rady

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                           starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky