• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. ZaM 22.ledna 2009

Usnesení  z  17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne 22. ledna 2009  v Městském klubu kultury Cvikov

 

Účast zastupitelů na zasedání : z 21  členů  přítomno 19 členů, 2  omluveni (Mgr.Čeřovský, Ing. Dostál)

 

Zastupitelstvo projednalo a 

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení   a

pověřuje Radu města  přijetím a projednáním opatření s ředitelem příspěvkové organizace DDM Cvikováček Cvikov k dodržování usnesení zastupitelstva města a rozpočtové kázně.

(11 pro, 0 proti, 8 zdrželo)

 

2/

Projednala Změnu č. 2 Územního plánu města a po ověření,že předložený návrh změny č. 2 není v rozporu s politikou územního rozvoje, s platnou územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčenýczh orgánů a se stanoviskem krajského úřadu

 

v y d á v á  změnu č. 2 Územního plánu města Cvikov

za použití § 43 odst. 4 a ¨55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence  územně plánovací činnosti, § 171 a následujících §  zákona č. 200/2004 Sb., správní řád, ve spojení s § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona,  formou opatření obecné povahy č. 1/2009 .

(hlasování 19 pro, 0 zdržel,0 proti)

 

3/

Souhlasí s přípravou změny č. 3 Územního plánu města  Cvikova – výzva pro občany a ostatní subjekty  k podání návrhů změn do 30.6.2009 – opakovaně zveřejnění na www stránkách města, ve zpravodaji, úřední desce.

 

4/ 

Schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí na směnu a vykoupení pozemků v souvislosti s realizací stavby Cyklostezka zdraví dle návrhu.

( hlasování 19 pro, 0 zdržel, 0 proti)

 

5/

Schvaluje rozpočet města na rok  2009 ve výši výdajů 61 807 000,- Kč, ve výši příjmů 56 388 340,- Kč. (rozdíl – schodek  5 418 660,- Kč). (hlasování 18 pro, 1 proti p.Hanzlíček)

 

6/

a)      bere na vědomí  informaci o stavu  finančních prostředků  na účtech města k 31.12.2008

 

b)      neschvaluje vstup města do Svazu měst a obcí ČR (hlasování 17 pro,1 zdržel p.Hanzlíček, 0 proti, 1 nepořítomen)

 

 

      Jiří  Jirák                                                         JUDr. Jaroslav Švehla

      člen zastupitelstva                                            místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky