• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

17. ZaM 4.listopadu 2004

U s n e s e n í

17 . zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 4. listopadu  2004

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

z 21 členů zastupitelstva, přítomno 21.

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Miroslav Štěpán, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

Zastupitelstvo města v souladu s jednacím řádem schválilo

a)  ověřovatele zápisu PhDr. Sýkorovou a Mgr. Svatošovou  (2l pro)

b)  složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda ing. Hokr, členové ing. Kraus, p. Studničná (18 pro, 3 zdrželi - ing. Hokr, ing. Kraus, p. Studničná)

c)  program jednání  uvedený na pozvánce včetně doplnění (20 pro, 1 proti – ing. Kraus)

 

Přijatá usnesení:

 

1/ Bere na vědomí kontrolu usnesení a

a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ateliérem městského inženýrství Litoměřice na zhotovení změny č. 1 územního plánu města Cvikov schválené dne 18. 3. 2004  dle návrhu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. (pro – 19, proti 0, 2 zdržel (ing. Kraus, p. Kořínek) 

b) ukládá radě města vytvořit kriteria a vyhlášku pro spoluúčast žadatelů o změnu územního plánu z jejich iniciativy k úhradě částečných nákladů města na provedení změn ÚP (21 pro)

 

2/ Bere na vědomí  rozbor hospodaření města za 1. – 9. měsíc 2004 

 

3/ Projednala žádosti o prodeje pozemků a

 

A) schvaluje prodeje pozemků města :

a) žadatel p. Žofák, Svěceného 164, Praha 9 –  prodej pozemku parc.č. 590 o výměře 737 m2 v k.ú. Lindava z důvodu zřízení zahrady (v současné době pronájem)  za podmínky, že bude provedena změna kultury st.p.č. 45 a tato část sloučena do p.p.č. 590 v Lindavě a tyto pozemky budou prodány jednotně jako ucelená pozemková parcela, dle územního plánu p.p.č. 590 v zastavěném území obce v ploše smíšeného obytného území. (20 pro, 1 nepřítomen - p.Kořínek)

b) žadatelé manž.  Rungovi, Sídliště 582, Cvikov –  prodej části pozemků parc. č. 3603/4 – cca 100 m2, části 1012/1 – cca 500 m2, části -1013/5 - cca 200 m2 , 1013/7 – 514 m2, 1012/2 - 146 m2 v k.ú. Cvikov, dle geometrického zaměření,  za účelem zřízení zahrady a úpravy majetkoprávních vztahů dle skutečného užívání, dle územního plánu nejsou pozemky určeny k výstavbě. (21 pro)

c) žadatel Jaroslav Krajčí, Potoční 105, Cvikov – prodej pozemků parc.č. 3878  o výměře 151 m2, p.p.č. 588 – 65 m2 v  k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady. (21 pro )

d) žadatel  Ivan Pokorný, Hrnčířská 8/5, Ústí nad Labem -  prodej st.p.č. 96 o výměře 272 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem zřízení zahrady, dle územního plánu není pozemek určen k výstavbě a nachází se mimo zastavitelné území obce. (21 pro)

 

B) neschvaluje prodeje pozemků města  

a) části pozemku parc.č. 611/2, 612, 589 v celkové výměře cca 300 m2 v k.ú. Cvikov žadatel Otakar Filek, Potoční 116, Cvikov (pouze pronájem) (19 pro, 2 se zdrželi - ing.Kraus, p. Vojtěch M.)

b) části p. č. 589 v k.ú. Cvikov, žadatel  Jaroslav Krajčí, bytem Cvikov (pouze pronájem). (20 pro, proti 0,  1 zdržel - ing. Kraus )

c) prodej části p.p.č. 3111/38 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Cvikov (veřejná komunikace), žadatelé  Eva Šrédlová a Martina Tomišková, Ústavní 401, (20 pro, proti 1 – JUDr. Švehla, zdržel 0 )

 

4/ Schvaluje prodej objektu bývalé kotelny na sídlišti včetně pozemku pod objektem a části pozemku mezi objektem kotelny a komunikací  p. Petrovi Brychovi  k účelu dle předloženého podnikatelského záměru a za smluvní cenu - cenu prodávaných pozemků dle geometrického zaměření a ocenění dle vyhlášky. (pro 19, proti 0, 2 zdrželi – PhDr. Sýkorová, Mgr.  Svatošová)

 

5/

a)  Schvaluje  vyhlášku města  č. 5/2004 , kterou se mění sazba místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu s účinností od 1.1. 2005 . (pro 20, 1 zdržel – p. Kovalev)

b)Bere na vědomí stanovení cen za svoz a likvidaci odpadů  pro živnostenskou a podnikatelskou sféru na rok 2005 

 

6/ Schvaluje návrh úpravy hřiště v ulici Vančurova a zadání zpracování projektové dokumentace ing. Dostálovi a souhlasí se zařazením akce do rozpočtu města na rok 2005 ve výši 1 200 tisíc Kč. (pro 20, 1 zdržel – ing. Dostál)

 

7/  Schvaluje  rozpočtové změny

a) ve výši  18 000,-Kč  dle smlouvy o dílo s firmou Ateliér městského inženýrství Litoměřice na zpracování změny č. 1 územního plánu města – z oddílu – paragrafu 3421, položka 6121 (neuskutečněné investiční akce úpravy bývalého letního kina). (pro 19,  2  zdrželi - p. Kořínek, ing.  Kraus)

b) ve výši 32 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace hřiště Vančurova ul.  – z oddílu-paragrafu 3421, položky 6121 (neuskutečněné investiční akce úpravy bývalého letního kina). (20 pro, 1 zdržel – ing.  Dostál )

c) snížení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Cvikov dle návrhu (pro20, proti 0, 1 zdržel – ing. Kraus)

d) rozdělení finančních prostředků z již schváleného rozpočtu na příslušné oddíly a položky u  oddílu  3639 – Komunální služby  a oddílu 4175 – sociální dávky dle skutečného čerpání a fakturace  (pro 20,  proti 0, 1 zdržel – ing. Kraus)

e) opravu chybné položky v původním rozpočtu (pro 20,  proti 0, 1 zdržel – ing. Kraus)

f) rozpočtové změny vzniklé proúčtováním přímých nákladů příspěvkových organizací  (náklady na mzdy školských a předškolních zařízení), dotace na volby do Evropského parlamentu, volby do Krajského zastupitelstva a dotace na SDH (zásahy mimo území) dle návrhu (21 pro)

 

8/ Bere na vědomí návrh na úpravu topení v Městském klubu kultury Cvikov a souhlasí se zpracováním předpokládaných výdajů do rozpočtu města na r. 2005.

 

9/ Souhlasí s postupem a způsobem prodeje domu č.p. 319 v Lindavě, prodej objektu veřejnou dražbou, vyvolávací cena = cena dle znaleckého posudku, prodej pozemku odděleně cena 100,- Kč/m2. Souhlasí s navrženým rozdělením pozemku. (pro 20, 1 nepřítomen – p.Henke)

 

10/

a)  schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. UL 18/2003 na akci Cvikov – rozšíření ČOV s podmínkou písemného souhlasu SVS Teplice s uvedenými dodatky v bodu včetně písemného závazku SVS Teplice o úhradě vzniklých nákladů. (21 pro)

 b)  schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 33/2003 na akci Cvikov – odkanalizování s podmínkou písemného souhlasu SVS Teplice s uvedenými dodatky v bodu včetně písemného závazku SVS Teplice o úhradě vzniklých nákladů. (21 pro)

 

11/  Bere na vědomí informaci o průběhu jednání s občany o prodeji domů

 

12/ Schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost v r. 2005 ve výši 300 tis. Kč Českému rybářskému svazu Cvikov  - částka bude zahrnuta do rozpočtu města na rok 2005. (pro 20, zdržel 1 – PhDr. Sýkorová)

 

13/ Schvaluje  odpis majetku dle návrhu  ZŠ a MŠ Cvikov a souhlasí s jeho odprodejem za cenu dle návrhu. ( pro 20, 1 nepřítomen – p. Kořínek)

 

14/ Odvolává p. Pavla Kovaleva z funkce člena kontrolního výboru na jeho žádost.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                 Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky