• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 17.října 2006

Informace z jednání 18. schůze  Rady města Cvikov dne  17. října  2006

 

231/2006 

Souhlasí s vyúčtováním dotace – projekt hotelu Sever – úhrada projektových nákladů.

(5 pro, 1 nepřítomen)

232/2006

Souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ing. Hrdlička – dodatek na  zpracování změny č. 2 Územního plánu města. Smlouva o dílo – cena 104 tis. včetně DPH.

Souhlasí s provedením rozpočtové změny 20 tis. Kč.

Další úhrada -  doplatek v roce 2007.

(5 pro, 1 nepřítomen)

233/2006 

Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy – stánek trafiky – pronájem na dobu neurčitou – nájemce NERO – p. Pavel Černý. (5 pro,1 nepřítomen)

234/2006

Nesouhlasí s udělením výjimky k prodloužení doby a konáním hudební produkce – festival HALO DOLY – folková a country hudba, pořadatel p. Tichý v prostorách jeskyní „Pekelné doly“ ve dnech 16. a 17.11. 2006 – prostory nejsou stavebně způsobilé. (5 pro, 1 nepřítomen)

235/2006

Žádost p. Štolúna o zajištění plnění rozhodnutí stavebního odboru k odstranění nepovolené stavby v prostorách jeskyní „Pekelné doly“ – stížnost na nečinnost MěÚ – rada doporučuje požádat nadřízený orgán o provedení výkonu rozhodnutí. Zajistí tajemník MěÚ. Současně prověří  vlastnické vztahy  k objektu. (5 pro,1 nepřítomen)

236/2006 

Souhlasí s přímým prodejem pozemků dle návrhu v k.ú. Drnovec  manž. Pýchovým od Pozemkového fondu Česká Lípa. (5 pro,1 nepřítomen)

237/2006

Nedoporučuje ZM schválit prodej pozemku v k.ú. Cvikov p. Pavlovi Lorberovi pro účely rozšíření zahrady z důvodu využití pozemků pro přístup na okolní pozemky. (5 pro,1 nepřítomen)

238/2006

Doporučuje ZM prodej pozemku v k.ú. Cvikov – p.č. 3011  a část p. 1536/2 dle zaměření, cena 200,- Kč - stavební pozemek, kupující MUDr. Maršák. (5 pro,1 nepřítomen)

239/2006 

Doporučuje ZM projednat změnu způsobu přidělování pozemků na výstavbu RD ve Wolkerově ul. – určení parcely losem. (5 pro,1 nepřítomen)

240/2006 

Souhlasí s navýšením poplatku za  barevný tisk v Městské knihovně Cvikov  -  ve výši 10,- Kč a 20,- Kč dle formátu od 1.1.2007. (5 pro,1 nepřítomen)

241/2006 

Vzala na vědomí rozbor hospodaření města za 1-9. měsíc 2006. (5 pro,1 nepřítomen)

242/2006 

Nesouhlasí s provedením odpisu pokut za nepřihlášení k úhradě místního poplatku za likvidaci odpadů – otázka posouzení ustanovení vyhlášky  a systému – připravit na příští radu. (5 pro,1 nepřítomen)

243/2006 

Půdní vestavba bytových jednotek – DPS .

a)     Souhlasí s výpovědí smlouvy na údržbu výtahu firmě Schindler. Nově bude uzavřena smlouva s DSV Jablonec po provedení stavby. (5 pro,1 nepřítomen)

b)     Vzala na vědomí navýšení ceny za provedení prací na zpevnění budovy ve výši 184 tis. Kč. Vícepráce a méněpráce budou započteny při závěrečném hodnocení stavby po ukončení akce.(5 pro,1 nepřítomen)

 

Dále projednala   a

 

-         odkládá na příští jednání rady – návrh na oddělený sběr  barevného a bílého skla, rozšíření kontejnerů, zpevnění ploch, projednání stížností na odvoz odpadu posledních 14 dnů s ředitelem firmy Marius Pedersen.

 

 

JUDr. Jaroslav  Švehla                                 Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                       starosta města     

 

 


↑ jdi na obsah stránky