• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 18.října 2005

Informace z jednání 18. schůze  Rady města Cvikov dne 18. října  2005

  

203/05

Schvaluje úpravu úředních hodin pro veřejnost dle návrhu (stanovení čtvrtka jako neúředního dne) (7 pro)

204/05

Doporučuje ZM schválit  nabytí pozemků do majetku města

a)      darovací smlouva od Krajského úřadu Libereckého kraje – bezúplatný převod pozemků  v ulici Martinovo údolí dle návrhu smlouvy

b)      bezúplatný převod pozemků p.č. 2157,2282/1,2321 v k.ú. Lindava (přístupové cesty)

c)      bezúplatný převod pozemků p.č. 207/2,113,52/1,588,565 v k.ú. Svitava (přístupové cesty) 

205/05

Źádost p. Procházky, bytem Praha na přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva ve věci prodeje pozemků v k. ú. Trávník s doplněním žádosti o stavbu zahradního domku. Rada nedoporučuje ZM změnit rozhodnutí. (6 pro, 1 zdržel)

206/05

Nesouhlasí s uzavřením smlouvy a poskytování finančního příspěvku útulku pro kočky. (7 pro)

207/05

Pověřuje stavebního technika p. Vrabce a vedoucí stavebního odboru p. Srbovou  k vytipování vhodných pozemků na výstavbu garáží ke zlepšení řešení problematiky parkování osobních automobilů v prostoru Sídliště a Mánesovy ul.(7 pro)

208/05

Vzala na vědomí rozbor hospodaření města k 30.9. 2005 přípravu rozpočtových změn na jednání zastupitelstva – doporučuje ZM navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Cvikov ve výši 1 257 tis.Kč z důvodu více nákladů stavby a za práce mimo nabídku (nové obklady, stoupačky topení na WC, elektrické vedení počítačové učebny, osvětlení chodeb, malování).  (7 pro)

209/05

Souhlasí s vyhrazeným parkovacím místem pro p. Stříškovou, po předložení průkazu ZTP zajistí SMC. (6 pro, 1 nepřítomen)

210/05

Volba školské rady  ZŠ a MŠ Cvikov ve dnech 22. a 23. 11.2005 – 3 zástupci za město – bude předloženo zastupitelům města.  (6 pro 1 nepřítomen)

211/05

Doporučuje ZM schválit způsob úhrady kupní ceny pozemků dle žádosti p. Čechala – ˝ ceny do konce r. 2005, ˝ ceny do konce 2006.  (6 pro 1 nepřítomen)

212/05

Doporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva pro město u kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 62/5 k.ú. Lindava  z důvodu převodu vlastnictví – žadatel Josef Babka, bytem Česká Lípa. (5 pro, 2 nepřítomni)

214/05

Souhlasí s využitím rezervního fondu ZUŠ ve výši 20 tis. Kč na pořízení programu a zesíťování 2 počítačů. (6 pro, 1 nepřítomen)

215/05

Souhlasí s využitím rezervního fondu MŠ Jiráskova na nákup robotu+příslušenství. (6 pro,1 nepřítomen)

216/05

Rada souhlasí s pronájmem pozemků města

 

a)     p.č. 602/7 o výměře 724 m2 v k.ú. Trávník na dobu neurčitou firmě POLZENIT o.p.s. Děčín 1 pro účely výstavby retenční nádrže pro vodní kolo v souvislosti výstavbou geoparku u Mařeniček (6 pro, 1 nepřítomen)

b)     části p.č. 1074/18 o výměře 347 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky p. Věře Hodboďové, bytem Cvikov (ukončení nájmu zahrádky p. Matesovou) (6 pro, 1 nepřítomen)

c)      části p.č. 3182  o výměře 400 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky manž. Miroslav a Ewa Pozníkovi, bytem Cvikov

d)     části p.č. 24/1 o výměře 89 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky p. Heleně Berdarové, bytem Cvikov

e)     p.č. 1013/8 o výměře 464 m2 a p.č. 1013/5 o výměře 399 m2, p.č. 3602/5 a p.č. 993/2 , vše v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady  p. Ervínovi Rungemu, bytem Cvikov (ukončení nájmu zahrady  p. Rohlenem)

f)     část p.č. 549/1 cca 50 m2 v k.ú. Drnovec pro účely zahrady manž. Lázničkovi, bytem Cvikov

217/05

Doporučuje ZM prodej pozemků

 a)     části p.č. 2881/7 v k.ú. Cvikov o výměře dle geometrického zaměření pro účely zahrady u č.p. 617 – kupující Pavel Kovalev, bytem Cvikov. Pozemek dle ÚP v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území)

b)     p.č. 1352/25 o výměře 694 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady – kupující Karel Hašek, bytem Cvikov. Pozemek dle ÚP není určen k výstavbě)

c)      p.č. 3603/4 o výměře 304 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady – kupující Ervín Runge, bytem Cvikov  (vyjádření p. Kroutila doloženo) , pozemek dle ÚP není určen k výstavbě.

d)     p.č. 258 o výměře 1788 m2 (cena 20,- Kč/m2) v k.ú. Lindava  pro účely zahrady  - kupující Jaroslav Štěpán, bytem Lindava, dle ÚP není pozemek určen k výstavby.

e)     p.č. 22 o výměře 96 m2, p.č. 413 o výměře 500 m2, st.p.č. 141/2 o výměře 177 m2, vše v k.ú. Lindava, pro účely zahrady a zcelení pozemků u objektu č.p. 307 – kupující Josef Říha, bytem Lindava, dle ÚP pozemek p.č. 413 není určen k výstavbě, ostatní pozemky jsou součástí zastavěné plochy.

f)     část p.č. 597 o výměře 250 m2 v k.ú. Lindava pro rozšíření zahrady u č.p. 312 – kupující Eva Absolonová,bytem Praha, pozemek určen dle ÚP k výstavbě plocha smíšeného obytného území

218/05

Nedoporučuje ZM prodej pozemku

a) části st.p.č. 463 o výměře 200 m2 – žadatelé Milan Duna a Magda Botošová,bytem Cvikov pro účely zahrady , souhlasí nadále pouze s pronájmem

 

Dále rada projednala

 

-         vzala na vědomí zájem spotřebního družstva Jednota o pronájem nebytových prostor, v současné době nejsou volné nebytové prostory

-         vzala na vědomí informaci místostarosty JUDr. Švehly o uzavření provozu sauny v ubytovně FK Cvikov

-         souhlasí s přímým prodejem nájemci pozemku p.č. 1084/2 o výměře 400 m2 v k.ú. Trávník od Pozemkového fondu ČR

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                           starosta města


↑ jdi na obsah stránky