• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 19.listopadu 2002

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 18. schůze ze dne  19.11.2002

 

Kontrola usnesení:

39/02 – projekt regenerace Sídliště – zpracován, vystaven v prodejně na sídlišti

127/02 – výsledky kontroly FÚ Č.Lípa – dotace na půdní vestavby-  dosud bez vyjádření MF

150/02 – pomoc při úpravě bytu na faře – v jednání, zatím pouze pomoc SMC

153/02 – prodej čp. 35 v ul. Čsl.armády – prodej obálkovou metodou, zatím není v majetku

167/02 – žádost p.Köhlera na prodej pozemku – zatím  žádost nebyla obnovena

172/02 – výběrové řízení na likvidaci odpadů – viz dnešní jednání

174/02 – půjčky FRBC- provedeno vyhlášení kola

179/02 – zařazení nákupu čerpadla pro hřiště do rozpočtu 2003- trvá

180/02 – odborný lesní hospodář lesů města – p.Hakl – ukončení této činnost s a.s.Bor

187/02- přidělení bytu manž.Koštejnovým – byt nepřijat, další řešení bude předloženo

189/02 – žádost manž.Millerových na zrušení pronájmu pozemku – viz dnešní jednání

190/02 – vyhrazené parkování u čp.178 a 179 – vyrozumět občany o možnosti využívání prostoru bývalého hřiště

191/02 – zpomalovací pruhy v Lindavě – zařazení do akcí SMC 2003 – trvá

192/02 – oprava částky pokuty – místo 5000 má být správně 500,-

193/02 – reklama města v informačním prospektu Babylon centra Liberec – trvá

 

vyřazuje z kontroly:  75/02, 181/02,182/02, 183/02, 184/02,185/02,186/02,187/02,190/02, 192/02, 194/02

na ZM: 188/02

 

195/02

V souvislosti s výkonem uvolněné funkce starosty města odvolává p.Mgr. Ivo Čeřovského z funkce ředitele ZŠ a MŠ Cvikov k datu 30.11.2002 na dobu určitou,tj. po dobu výkonu funkce starosty města.

 

196/02

Jmenuje Mgr. Irenu Knejflovou ředitelkou ZŠ a MŠ Cvikov od 1.12.2002 na dobu určitou, nejdéle do 30.6.2003 (vypsání a ukončení výběrového řízení na ředitele školy).

 

197/02

Schválila počet zaměstnanců MěÚ Cvikov a organizačních složek dle návrhu, beze změny.

 

198/02

Dělba práce mezi starostou a místostarostou města, dosud neustanoveno konečné rozdělení úseků činnosti města.

 

starosta: školství, kultura, sport, kronika, územní plán města, doprava, digitálně technické mapy města

 

místostarosta: havarijní plán města a havarijní komise, požární ochrana, civilní obrana, sociální záležitosti a DPS, sbor pro občanské záležitosti, veřejný pořádek, informační centrum

 

Spolurozhodování: investiční výstavba a rozvoj města, dotace, FRBC, hospodaření města

199/02

Schválila organizační řád  a pracovní řád  Městského úřadu Cvikov.

 

200/02

K usn.172/02 – výběrové řízení na likvidaci odpadů – výsledky otevírání obálek – k dodržení termínu výběrového řízení  souhlasí

a/ vyžádat posouzení  a stanovisko ředitele SMC k předloženým nabídkám

b/ vyžádat posouzení a  stanovisko ing.Jílka

c/ stanoviska zhodnotit na pracovní schůzce rady v pátek 22.11.

 

201/02

Vzala na vědomí ukončení pracovního poměru p. Čermáka Petra k 31.12.2002 a pověřuje starostu, místostarostu a tajemníka  vypsáním výběrového řízení na obsazení místa strážníka Městské policie,včetně stanovení podmínek.

 

202/02

Souhlasí s ukončením činnosti dosavadního starosty a místostarosty v termínu 31.12.2002 a výplatou  3 měsíční odměny (odstupného ) podle § 75 zákona o obcích.

 

203/02

Stanovuje výši odměn pro uvolněné funkcionáře – starostu a místostarostu města v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů , dále odměnu ve výši 900,- Kč měsíčně ostatním členům rady, dále jednorázovou odměnu ve výši 3 tis.Kč ročně pro ostatní členy zastupitelstva.

 

204/02

Uděluje  oprávnění k řízení služebních vozidel města pro starostu a místostarostu města.

 

205/02

Stanovuje užívání závěsného odznaku pro tyto členy zastupitelstva :

JUDr.Jaroslav Švehla – při významných příležitostech města a občanských obřadech

Mgr.Šárka Jakobi, Marta Studničná, Petr Kořínek – při občanských obřadech

 

206/02

Pověřuje ředitele Služeb města Cvikova p.Bohumila Maděru zastupováním města při výkonu práv a povinností vlastníků domu v čp. 178 a 179 v ul.Boženy Němcové Cvikov.

 

207/02

Pověřuje Mgr. Šárku Jakobi, Petra Kořínka a Martu Studničnou prováděním občanských obřadů a přijímáním prohlášení k uzavření manželství.

 

208/02

Zřizuje komise rady

a/  sbor pro občanské záležitosti a jmenuje tyto členy:

předsedkyně – Marta Studničná, členové: Vlasta Vodáková, Marie Pýchová, Jaromír Ryp, Věra Pytelková, Miloslava Halamová, Květa Fribertová, Ludmila Vrabcová,Jaroslava Šafrová

 

b/ redakční radu a jmenuje tyto členy:

předseda – Jaroslav Kluch, členové: Jiřina Baláková, Tomáš Janovský, Pavla Kovalevová, Petr Foltýn, Petruška Grošaftová, Pavel Cyrus, Pavel Čáp

c/ komisi sociálně právní ochrany a

1)jmenuje tyto členy:

předseda – Erika Lázničková, členové Marie Svobodová, Alena Vorlíčková, Květa Bělinová, Martina Nehasilová, Arnoštka Štysová

2) v souladu s § 122 zákona o obcích svěřuje výkon přenesené působnosti města a to ukládání výchovných opatření podle § 13  z.č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

209/02

Projednala otázku veřejného osvětlení města v nočních hodinách a

1)      ukládá řediteli SMC p.Maděrovi – dodržování usnesení zastupitelstva města ze dne 21.12.2000 o veřejném osvětlení

2)      členu rady p.Krskovi – provést proopočet nákladů s vyčíslením úspor při nesvícení a nákladů při plném provozu

 

210/02

Projednala návrh na vykoupení pozemku p.č.3705/1 o výměře 1130 m2 v k.ú. Cvikov, souhlasí s vykoupením pro účely zřízení komunikace a pověřuje místostarostu jednáním s realitní agenturou REA Nový Bor ve věci snížení prodejní ceny.

 

211/02

Nedoporučuje odkoupení pozemku st.p.16 o výměře 325 m2 v k.ú. Cvikov od p.Kulíka, bytem Varnsdorf, vzhledem k ceně (pozemek není vhodný k další zástavbě).

 

212/02

Souhlasí s odprodejem mobilního telefonu Nokia 3330 za cenu 3000,-Kč panu Petrovi Kořínkovi.

 

213/02

K usn. 189/02 – žádost p.Millera o zrušení nájmu pozemku p.Plíhalovi, na základě provedeného šetření  potvrzuje platnost usnesení 189/02 ze dne 22.října 2002 – platnost pronájmu pozemku p.Plíhalovi.

 

214/02

Souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v čp.326 Lindava p. Timové Marii, jako náhradní ubytování dle rozhodnutí soudu za uvolnění bytu 1+2 Sídliště .

 

215/02

Ruší tímto pověření pracovníka MěÚ Pavla Brenna vedením odboru výstavby od 20.11.02 ,

z důvodu  ukončení mateřské dovolené p.Srbové Andrei , vedoucí odboru výstavby.

 

Dále rada projednala a

ustanovila, že jednání rady se budou konat pravidelně lx 14 dní, od 13,oo hodin v kanceláři starosty města.

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                        místostarosta města                             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky