• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 2.října 2007

Informace z jednání 18. schůze Rady města Cvikova ze dne 2. října 2007

 

274/07

Zadání zpracování projektové dokumentace na vybavení po rekonstrukci bývalého hotelu Sever – souhlasí s nabídkou firmy  IPO spol. s r.o. Liberec. (5 pro, 2 nepřítomni)

275/07

Bere na vědomí odstoupení p. Pavliny Cyrusové z funkce členky sboru pro občanské záležitosti. Jmenuje  p. Štěpánku Petrusovou členkou sboru pro občanské záležitosti.

(5 pro, 2 nepřítomni)

276/07

Souhlasí s prodejem bytu č. 6 o velikosti 1+3 v č.p. 178  ul. Boženy Němcové Cvikov – prodej obálkovou metodou, nejnižší podání cena dle znaleckého odhadu, vyhlášení termínu po zpracování  znaleckého odhadu bytu.

277/07

Projednala  žádost nájemníků  domu č.p. 303 a  569  ulice Martinovo údolí Cvikov o slevu na teplé vodě za období červen-srpen 2007 z důvodu nezajištění kvality dodávky teplé vody. Sleva na cenu studené vody.  (4 pro, 1 zdržel, 2 nepřítomni)

279/07

Souhlasí s výjimkou prodloužení doby konání soukromé akce (svatba) dne 6.10. 2007 v Drnovecké hospodě, žadatel  Daniel Gajdoš, bytem Drnovec, do 03.00 hodin.

280/07

Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč občanskému sdružení Falco,  ochrana fauny, Severočeská stanice (záchrana čápů). (5 pro, 2 nepřítomni)

281/07

Doporučuje ZM schválit nabytí pozemku do majetku města dle návrhu smlouvy – celková cena  7 010,- Kč, výměra 193 m2, pozemek u objektu č.p. 30, Pivovarská ulice, od s.p.   Benzina  Praha. (5 pro, 2 nepřítomni)

283/07

Pověřuje místostarostu JUDr. Švehlu projednáním na Sportovní unii Českolipska podmínek pro poskytování dotací na sport tělovýchovným jednotám a spolkům a pozvat zástupce TJ Jiskra Cvikov na jednání rady k podání informace využití dotačních titulů ve prospěch sportující veřejnosti.

 

Dále rada projednala a

-  vzala na vědomí informaci o provedení výměny hlásičů  v objektu DPS

-   odkládá žádost p. Macanové o prodej bytu do doby dořešení ukončení jednání ve věci užívání bytu v č.p. 56 a ukončení nájmu bytu v č. 576 dřívějším nájemcem p. Slavíkem.  

-   odkládá žádost sl. Markéty Hojsákové o pronájem nebytového prostoru v č.p. 137 v ul. Československé armády, Cvikov po skončení 15 denní lhůty zveřejnění nabídky na pronájem na úřední desce

-   odkládá žádost  sl. Kateřiny Velové o přiřazení komory k bytu v č.p. 354 ul. Komenského  do provedení prohlídky a posouzení stávajícího stavu

 

                        Mgr. Šárka Jakobi                  JUDr. Jaroslav Švehla

                        členka rady                              místostarosta města

 


↑ jdi na obsah stránky