• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 20.září 2011


Informace z 18. schůze Rady města Cvikova 20. září 2011

účast:  6 členů rady , 1 omluven PharmDr. Skopová

393/11
Bere na vědomí  dopis občanského sdružení Trávník a Naděje z 20. srpna 2011  s požadavky na opravy místních komunikací a cest. Požadavky postupně řešeny dle možností města. Na požadavky odpoví starostka města dle projednání. (6 pro, 1 nepřítomen)

394/11
Bere na vědomí informaci o konání radiového orientačního běhu Fox klubu Praha dne 1.10.2011 na území města a souhlasí s dočasným bezplatným užíváním pozemku města p.č. 466/3 (podél ulice K Rybníčku) v  k.ú. Cvikov . (6 pro, 1 nepřítomen)

395/11
Projednala žádost Markéty Studničné, bytem Cvikov, nájemce nebytového prostoru prodejny květin v objektu č.p. 137 Československé armády Cvikov I, o zřízení plynového vytápění nebytového prostoru. Doporučuje provedení plynového topení na náklady nájemce s provedením zápočtu vložených nákladů z  úhrady nájmu. (6 pro, 1 nepřítomen)

396/11
Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Mařenice na výkon úkolů Městské policie  Cvikov  v k.ú. Mařenice, za úplatu dle návrhu, na dobu neurčitou (6 pro, 1 nepřítomen)

397/11
Schvaluje zveřejnění nabídky prodeje bytové jednotky 590/5,  3+1 v č.p. 590 Sídliště Cvikov II a bytové jednotky 569/3, 3+1 v č.p. 569 Martinovo údolí Cvikov II  dle návrhu, podání nabídek do 17.10.2011 (17,00 hodin), bytová jednotka volná – bez nájemce, stanovení pořadí dle výše nabídek, bez předkupního práva města. (6 pro, 1 nepřítomen)

398/11
Zplnomocňuje  pracovnici Služeb města Cvikova p. Květuši Tomkovou  zastupováním města na Valné hromadě Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 554,555,556 Sídliště Cvikov II. (6 pro, 1 nepřítomen)

399/11
Schvaluje uzavření a podpis Smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a STAMO spol. s r.o. Děčín na realizaci statického zajištění obvodového pláště Mateřské školy Sídliště Cvikov. Jedná se o havarijní stav a realizaci před provedením zateplení objektu. Cena 219 542,- Kč s DPH,  výběr na základě  poptávkového řízení. (6 pro, 1 nepřítomen)

400/11
Bere na vědomí oznámení o konání neveřejné akce  dne  24.9.2011  v prostoru Pekelných dolů  Lindava – pořadatel  MKPD, předseda MKPD Petr Vorlíček , do 22,00 hodin ve venkovních prostorech . (6 pro, 1 nepřítomen)

402/11
Souhlasí s prodloužením  termínu realizace prodeje pozemku p.p.č. 2867/1 dle GP č. 1547-93/2011 části o výměře 22 m2 pod novým p.p.č. 2867/11 k.ú. Cvikov prodej schválen usn. ZM č. 3/3)E) dne 20. ledna 2011 na žádost ze dne 19.09.2011 - žadatel Luboš MELICHERČíK, Cvikov - prodloužení do 31.10.2011 (do uvedeného termínu bude uzavřena kupní smlouva a zaplacena KC)

403/11
Bere na vědomí ukončení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy na prodej  p.p.č. 44/1 - část cca 1178 m2 z celkové výměry 4039 m2 k.ú. Cvikov , žadatel: SJ REAL s.r.o., Praha 5, zastoupená jednatelem Ing. Janíčkem . Prodej schválen usn. ZM č. 2/3)D) dne 16.09.2010 - účel: výstavba jednopodlažní prodejny KIK, koupě po vydání územního rozhodnutí, za cenu: 100 Kč/m˛ bez DPH+ příslušenství, předkupní právo města  (smlouva o smlouvě budoucí s platností 1 roku , tj. s platností do 16.09.2011), dle vyjádření stavebního úřadu  k 19.09.2011 společnost SJ REAL nepodala žádný podnět.

Doporučuje ZM zrušení schvalujícího usnesení ZM č. 2/3)D) dne 16.09.2010 z důvodu zániku platnosti smlouvy. (6 pro, 1 nepřítomen)

405/11
Rada pozastavuje  žádost  manž. Kunových, bytem Cvikov – Drnovec o směnu pozemku p.p.č. 50/1  a prodej  pozemku p.č. 568/6 část (po oddělení komunikace) cca 130 m˛ z celkové výměry 269 m˛ do 21.06.2012 (pozbytí platnosti souhlasu).

406/11
Nesouhlasí s vyvěšením záměru obce prodat pozemky v k.ú. Drnovec
    st.p.č. 4 o výměře 179 m˛                                                                             
    KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště;
      ÚP: SOÚ,ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
    p.p.č. 110/1 o výměře 295 m˛                                                                      
    KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ, ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
       p.p.č. 111 o výměře 108 m˛                                                                            
    KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ, ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
    účel: zahrada
a doporučuje ZM neschválit prodej uvedených pozemků dle žádosti manž. KUNOVÝCH, bytem Cvikov-Drnovec. (6 pro, 1 nepřítomen)

407/11  
Souhlasí s vyvěšením  záměru obce pronajmout pozemky v k.ú. Drnovec
    st.p.č. 4 o výměře 179 m˛                                                                             
    KN: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště;
      ÚP: SOÚ,ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
    p.p.č. 110/1 o výměře 295 m˛                                                                      
    KN: trvalý travní porost; ÚP: SOÚ, ochranné pásmo silnic, dálkový kabel
      p.p.č. 568/6 část (po oddělení komunikace) cca 130 m˛ z celkové výměry 269 m˛
    KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: komunikace (místní komunikace zklidněná)
(6 pro, 1 nepřítomen)

408/11
Bere na vědomí informaci o  stavu zpracování historické majetku  obce - schůzka dne 15.09.2011 s pracovnicí PF ČR ing. Týfovou a p. Vilémem Hauptem  (za zpracovatele HMO): odsouhlaseny všechny katastry obce, rekapitulace chybějících podkladů (budou zajištěny u katastrálního úřadu), podepsáno souhlasné prohlášení pro celistvé parcely v k.ú. Cvikov.


Dále rada projednala    a

-    k usn. č. 365+320/11 – byla provedena oprava štítové zdi na objektu Loutkové scény

-    doporučuje na příští jednání rady připravit návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na všech veřejném prostranství  s výjimkou akcí města, příspěvkových organizací, ohlášených a povolených akcí  jiných subjektů, předzahrádek u restauračních zařízení

-    bere na vědomí informaci o provádění průzkumných vrtů na bývalé skládce Drnovec

-    bere na vědomí informaci o prováděné kontrole ČOI  zaměřené na stav dětských hřišť a sportovišť

-    bere na vědomí informaci o přípravě  výběrových řízení  na opravu mostů  v měsíci říjnu


        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky