• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 23.září 2008

Informace z jednání 18. schůze Rady města Cvikova ze dne 23. září 2008

 

262/08

Schvaluje přidělení bytu č. 5 v ulici Mánesova 547, Cvikov II, velikost 2+1 – nájemce Plačková Marie, bytem Cvikov. (7 pro)

263/08

Schvaluje přidělení bytu č. 3 v ulici Mánesova 540, Cvikov II, velikost 2+1 – nájemce Mária Řeháková, bytem Cvikov. Bere na vědomí ukončení nájmu p. Petrem Čermákem. (7 pro)

264/08

Schvaluje výměnu bytu č. 1 v č.p. 569, Martinovo údolí, Cvikov II – stávající nájemce Jan Brejška, nový nájemce p. Rácová, bytem v č.p. Vančurova ul., Cvikov II. (7 pro)

265/08

Souhlasí s prominutím 80% penále za pozdní úhradu služeb spojených s užíváním bytu p. Martě Konvalinkové v souladu s usnesením zastupitelstva. (7 pro)

266/08

Souhlasí s příspěvkem 1 000,- Kč TJ Zrakově postižených ZORA Praha. (7 pro)

267/08

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s firmou Telefonica O2 – věcné břemeno za úplatu 11 tis. Kč na zřízení přípojek na pozemcích města p.č. 3737, 3729/2, 3545/1, 597/4, 3783/27, 3517/1, 594, 488, 4441 v k.ú. Cvikov (7 pro)

268/08

Souhlasí s vyhrazeným parkovacím místem pro p. Gabrielu Žákovou, bytem Cvikov, držitelka průkazky ZTP, po dobu platnosti průkazu, tj. do 12.3. 2010. (6 pro, 1 proti)

274/08

Schvaluje změnu smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem a Stavokombinátem Invest s.r.o. Liberec, změna podmínek – do 6 měsíců po schválení změny č. 2 Územního plánu. (původní termín do 1.1. 2009) a bere na vědomí vyjádření firmy Tesco – po schválení změny č. 2 – schvalovací proces. (7 pro)

275/08

Osadní výbor Lindava

-         oprava příkopu u cesty – vlastní cesty Miroslav Kulhavý, bytem Liberec, prověří p. Lázničková – město vyzve majitele pozemku k provedení úpravy

-         kontrola omezení hmotnosti 2 t na mostu u Gajdošů – projedná městská policie s uživateli ostatních nemovitostí (Šťastný, Ruda, Krátký) s požadavkem dodržování nosnosti mostku

-         veřejná cesta okolo p. Štěpána – neprůjezdná – zajistí SMC, Ing. Křovák

-         zastávka u hospody – příslib na posunutí k mostku – zajistí SMC, Ing. Křovák

-         oprava střechy zastávky u Ajeta – zajistí SMC, Ing. Křovák

-         daň z nemovitosti – návrh na snížení z důvodu povodňového pásma – prověří p. Bělinová

 

Dále rada projednala a

-         bere na vědomí informaci o zrušení výběrového řízení na opravu lávky v Lindavě, možnost opravy po částech – prověří stavební technik

-         bere na vědomí zrušení výběrového řízení – rekonstrukce rybníku Internát. Příprava k podání žádosti o dotaci – jednání s Agenturou regionálního rozvoje, bude provedena kontrola rozpočtu prací

-         bere na vědomí konání předvolební akce regionálního sdružení ODS dne 26.9. 2008 – 5.30-8.30 – stolky na autobusovém stanovišti

 

                         JUDr. Jaroslav Švehla                        Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky