• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 5.října 2010

Informace z 18. schůze Rady města Cvikova
ze dne 5. října 2010

účast: 7 členů

326/10
Prohlášení vlastníka pro obytný dům č.p. 326, 327 a 328, Cvikov - Lindava
Schvaluje Prohlášení vlastníka, kterým Město Cvikov vymezuje v budově č.p. 326 na stavební parcele č. 378, č.p. 327 na stavební parcele č. 377 a č.p. 328 na stavební parcele č. 379, Cvikov - Lindava, bytové prostory včetně podílu na společných částech uvedeného domu a podílu na pozemcích p.p.č. 62/7 (k č.p. 326), p.p.č. 62/23 (k č.p. 327) a p.p.č. 62/22 (k č.p. 328). (7 pro)

327/10
Doporučuje ZM schválit úplatné nabytí podílu o vel. 3/20 st.p.č. 1182 k.ú. Cvikov
navrhovatel: ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových kupní cena: 4.820 Kč , účel: odprodej pozemku pod domem č.p. 590-Sídliště dle podílu vlastníkům bytových jednotek , ocenění podílu 3/20: 4.323 Kč + 496,22 Kč úhrada za bezesmluvní užívání za období 19.07.2005-31.12.2008 (od 1.1.2009 nájemní smlouva). (7 pro)

328/10
Schvaluje vyvěšení záměru města na úřední desce - pronajmout pozemky
p.p.č. 756/1 - část cca 210 m˛ z celkové výměry 10.035 m˛ k.ú. Cvikov, KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, žadatel: ČIHÁKOVÁ Emília, Cvikov , účel: zahrada. (7 pro)

329/10
Vyvěšení záměru města na úřední desce - prodat pozemky
a) odkládá vyvěšení záměru dle žádosti p. Pavelky Josefa, bytem Praha o prodej p.p.č. 2363/6 o výměře 1073 m˛ k.ú. Cvikov ,účel: výstavba rodinného domu do doby vyvěšení záměru prodeje celé lokality parcel pro výstavbu rodinných domů. (7 pro)

330/10
Schvaluje vyvěšení záměru města na úřední desce – prodat pozemky
a)
p.p.č. 260/3 o výměře 65 m˛ k.ú. Lindava
KN: zahrada; ÚP: smíšené obytné území, zaplavované území
žadatel: HAVLASOVÁ Olga, Nový Bor, účel: scelení pozemků-zahrada. (7 pro)

b)
p.p.č. 289/4 o výměře 662 m˛ k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, část zaplavované území
p.p.č. 290/1 o výměře 662 m˛ k.ú. Lindava
KN: trvalý travní porost; ÚP: louky a pastviny, zaplavované území
žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava, účel: scelení pozemků. (7 pro)

331/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení ČEZ Distribuce a.s. , na pozemku města p.č. 1144/7 k.ú. Cvikov , kabel NN a pojistková skříň pro stavbu „CL-Cvikov ČSA vým. R100 roz. kNN . Úplatné věcné břemeno ve výši 5000,- bez DPH na základě fakturace. (7 pro)

332/10
Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč ZO Svazu včelařů Cvikov na zakoupení přístroje na léčení varoázy včel, doporučuje  podání žádosti svazu na Celostátní centrum v Praze o dotaci 30 tis. Kč . Poskytnutí příspěvku po předložení faktury. (7 pro)

333/10
Žádost p. Ilony Turkové o zřízení sprchového koutu v nebytovém prostoru v č.p. 261 Vančurova ulice – rada navrhuje zřízení bytové jednotky - stavební úpravy +sprchový kout - náklad cca 35 tis. na zřízení bytu . Investice se spoluúčastí nájemce, 500,- Kč měsíční splátky. Zřízení bytové jednotky projednat se stavební technikem a stavebním odborem. (7 pro)

334/10
Souhlasí s přijetím finančního daru a podpisem darovací smlouvy na 15 000,- Kč s obcí Kly, která provedla sbírku na povodně v Lindavě, finanční prostředky budou vedeny odděleně, obci Kly vyúčtování na co se použilo. Zajistí vedoucí finančního odboru MěÚ. (7 pro)

335/10
Žádost Nemocnice Česká Lípa o poskytnutí finančního daru města na nákup nového mamografu ( končí životnost 2011, nový cena 7-8 mil. Kč) – rada doporučuje zařadit poskytnutí příspěvku do přípravy rozpočtu na nový rok. (7 pro)
O výši příspěvku rozhodne nové zastupitelstvo – odpověď a předložení nově zvoleným orgánům města zajistí tajemník MěÚ.

338/10
Souhlasí se zřízením bytu 1+0 v objektu města č.p. 354 Komenského Cvikov II (nájemce Kateřina Velová) oddělení ohlášení zřízení bytu zajistí SMC ve spolupráci se stavebním technikem města. (7 pro)

339/10
Souhlasí s prominutím úhrady 2 nájmů za pronájem nebytového prostoru v č.p. 548 Sídliště Cvikov II , nájemce Kocsisová Monika , z důvodu výdajů na odstranění škod z vyplavení dešťovou kanalizací. (7 pro)

340/10
Projednala stav dešťové kanalizace u č.p. 549,548 Sídliště, ucpané, dochází k zaplavování suterénních prostor domu – rada souhlasí s provedením vyčištění a opravy. (7 pro)

341/10
Schvaluje přidělení-pronájem bytu v ul.Mánesova č.p. 543, Cvikov II, vel. 1+1 – v souladu s pořadníkem nájemci - Slaninová Dagmar, bytem Nový Bor, vyrovnání za vložené náklady bude provedeno ze strany nového nájemce. (7 pro)

343/10
Projednala dopis s žádostí společenství vlastníků bytových jednotek v č.p. 588,587 Sídliště Cvikov II na opravu schodů . Budou provedeny základní opravy u schodiště k zamezení shromažďování vody a tvoření louže (vyrovnání prohlubně na komunikaci) . Celková generální oprava schodiště bude zařazena do rozpočtu SMC na příští rok. (7 pro)
344/10
Projednala návrh občanů na úpravu pozemku u domu č.p. 587 Sídliště Cvikov II – zřízení chodníčku ke kontejneru , s touto úpravo nesouhlasí, přístup po zpevněné komunikaci u druhého vchodu, návrh řešení na úpravu plochy vedle parkoviště a přemístění kontejneru tak, aby byl přístup po zpevněném pozemku. (7 pro)

345/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy o dílo s  firmou EMPEMONT s.r.o Valašské Meziříčí na zřízení varovného a informačního systému města Cvikov dle výběrového řízení. Cena díla 3 413 502,- Kč s DPH. Akce s dotačním titulem- podporou SFŽP. (7 pro)

346/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem mandátní smlouvy s IP Izolace Polná na investiční akci MŠ Jiráskova zateplení - autorský dozor - 29.400 s DPH z rozpočtu města.
Ukládá stavebnímu technikovi zjistit možnost uplatnění nákladů na autorský dozor do hodnoty díla a zadávat do podmínek výběrového řízení. (7 pro)

347/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce na zřízení věcného břemene na p.č.3610/1 pro p.p.č. 1144/7 k.ú. Cvikov k zahrádkářské kolonii u školního hřiště, jednorázová úhrada 5000 bez DPH. (7 pro)

348/10
Projednala otázku opravy stavidla a čištění bývalého náhonu v ulici Potoční – nefunkční stavidlo, přepady ze septiků svedené do náhonu, napojení na splaškovou kanalizaci - návrh na možnost zřízení jezu cca 30 cm – bude pronikat voda , při povodni možnost zavřít , nebude se zachycovat dřevo . Vyvolat jednání s povodí Ohře. (7 pro)

349/10
Multifunkční zařízení - Sever - rada se seznámila s průběhem prací a zajištěním akce.
Světla +lustry – zhotovitel nedoporučuje instalaci vybraných lustrů, není atest a certifikát, pozvat designery z Preciosy. (7 pro)

350/10
Schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace DDM Cvikováček Cvikov dle návrhu. (7 pro)

Dále rada projednala a

- informace o možnosti přijetí obecně závazné vyhlášky města k osvobození od daně z nemovitosti na 5 let v důsledku řešení živelných pohrom - bude řešit nové zastupitelstvo
- odkládá žádost TJ Jiskra Cvikov o příspěvek 5000,- Kč z důvodu projednání možnosti zrušení účtu

JUDr. Jaroslav Švehla    Mgr. Ivo Čeřovský
místostarosta města      starosta města


↑ jdi na obsah stránky