• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 6.října 2009

Informace z 18. schůze  Rady města Cvikov   dne 6. října 2009

 

Účast :  6 členů  ze 7 členů rady , omluven p. Pech

 

322/09

Vzala na vědomí informaci  vedoucího oddělení PČR OOP Cvikov k problematice kriminality a  její prevence  s tím,že  byly vedoucímu oddělení předány některé poznatky kde konzultaci a k vyjádření stanoviska P ČR . Další informace 1.12.2009. (6 pro)

 

323/09

Informace o vypsání veřejné soutěže na rekonstrukci bývalého hotelu Sever -  návrhy na prodloužení termínu podání nabídek. (6 pro)

 

325/09

Bere na vědomí zápis Osadního výbor Lindava- Svitava . Připomínky k silnici III. třídy a vyčištění příkopů budou projednány se Správou silnic p. Douděrou, který bude pozván na jednání. (6 pro)

 

326/09

Souhlasí s pronájmem  části nebytového prostoru Cvikováčku  (bývala fotokomora) v č.p. 195 v ulici Československé armády Cvikov I  pro zřízení masáže a rehabilitace –provozovatel p. Blažková a p. Pandadisová, Cvikov. (6 pro)

 

327/09

Schvaluje odpis majetku ve správě příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov a to v celkové výši 42 456,- Kč dle návrhu. (6 pro)

 

328/09

Souhlasí s podpisem smlouvy o dílo  na rozšíření kanalizační sítě ulice Smetanova-Potoční  Cvikov , hodnota díla 161.884,- Kč včetně DPH, dodavatel Pittner Česká Lípa s.r.o. (6 pro)

 

329/09

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena  na pozemcích města

- p.č. 3733  k.  ú. Cvikov pro vybudování přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 325 s 

Josefem Klomfarem ,Cvikov, bezplatně (6 pro)

- smlouva č. IP 12 4001744/001 na p.č. 751/12,751/8 k. ú. Cvikov  , pro vybudování elektro - přípojky k RD p. Veseckého, úhrada 5000,- Kč s ČEZ Distribuce a.s. Děčín (6 pro)

 

330/09

Schvaluje provozní řád hřiště s umělým povrchem  v Drnovci. (6 pro)

 

331/09

Souhlasí s provedením rekonstrukce  výtahu v příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiráskova ulice Cvikov  - po zhodnocení nabídek 3 firem  rada souhlasí s uzavřením smlouvy s MSV Liberec s.r.o  v celkové hodnotě 62 020 ,-Kč včetně DPH vzhledem k ceně a termínu plnění. (6 pro)

 

332/09

Doporučuje ZM zrušit obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu daně z nemovitostí. (6 pro)

 

333/09

Souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 2970/2 – část o výměře 721 m˛ z celkové výměry 937 m˛ v k. ú. Cvikov dle KN: ostatní plocha – manipulační plocha, dle ÚP: občanská vybavenost

nájemce: JURAJ DRAŠKOVIČ, Cvikov, účel:           zahrada,za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok (6 pro)

 

334/09

Schvaluje vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodej pozemku

p.č. 481/3 o výměře 399 m˛v k. ú. Trávník u Cvikova dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území , žadatel: PaedDr. IVAN CSc. a RENATA POKORNÝCH, Ústí n./L. (stávající nájemce), účel: scelení pozemku. (6 pro)

 

335/09

Souhlasí se zřízením věcného břemena a podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemena na pozemcích města       v k.ú. Cvikov :

p.č. 3551 ostatní plocha – komunikace o výměře 287 m2,

p.č. 3747/2 ostatní plocha – komunikace o výměře 2272 m2,

p.č. 3420/20 ostatní plocha – komunikace o výměře 175 m2,

p.č. 3420/23 ostatní plocha – komunikace o výměře 323 m2,

p.č. 3744/1 ostatní plocha – komunikace o výměře 3322 m2;

v rozsahu vyznačeném GP č. 1458-352/2009,  za účelem sdružené kanalizační přípojky pro odkanalizování plánované výstavby RD stavebníků: ing. Josef Dostál, Barbora Dostálová, Monika Svobodová, Jiří Svoboda, Jaroslav Matoušek, Alena Rudolfová, Milan Nechutný   . (6 pro)

 

Dále rada projednala  a

- žádost  sdružení historického šermu Garde o poskytnutí grantu  10 tis.Kč na r. 2010 bude zařazeno do přípravy rozpočtu města na r.2010

- žádost  sdružení historického šermu Garde  o poskytnutí příspěvku ve výši 20 tis. Kč na r. 2010 na zajištění akce  „Bitva 30leté války“  pořádané ve Cvikově bude zařazena do přípravy rozpočtu města na r. 2010

 

                                   JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                                   místostarosta města                             starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky