• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 9.září 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 18. schůze   9. září 2003

167/03

Prodej bývalé  kotelny  – usn. ZM 26.6. 2003 bod 8) –  i přes snížení ceny nebyla podána žádná žádost. Rada navrhuje prodej za cenu 1,- Kč (případně cena pozemku), v žádosti uvést podnikatelský záměr, smlouva o smlouvě budoucí, zveřejnění nabídky i v tisku, výběr na ZM.

168/03

Provedení průzkumu zájmu občanů na výstavbu vodovodu v Lindavě – zajistí p. Krsek - Osadní výbor Lindava , podklady pro dotazník občanům zpracuje starosta města a člen rady p. Krsek. Vyhodnocení na schůzi rady 7. října 2003.

169/03

Usn. 52/03 – zadání projektové dokumentace a návrhu přestavby budovy městského úřadu – rada doporučuje ZM schválit zadání PD, zařazení do rozpočtu města, rozvržení rekonstrukce na  jednotlivé etapy.

170/03

Rada doporučuje ZM schválit přemístění Městské knihovny do prostoru bývalé školní družiny.

171/03

Vzala na vědomí podnět ředitele SMC na řešení problematiky náhradního ubytování a poskytování přístřeší zejména pro neplatiče nájemného. Otázka vytipování objektu vhodného pro tyto účely, případně nákup buněk.. Bude provedena prohlídka vhodných objektů, posouzena finanční náročnost, možnost získání buněk a jejich umístění.

172/03

Žádost ředitele SMC na uvolnění finančních prostředků na nákup materiálu – dřeva pro zhotovení dřevěných hradů (zhotovení pracovníky SMC – úspora finančních prostředků) v rámci projektu regenerace sídliště bude předložena po upřesnění na ZM, spolu s otázkou využití bývalého letního kina na dětské hřiště.

173/03

Vzala na vědomí podnět ředitele SMC na vybudování minigolfového hřiště v parku MKK s tím, že bude předložen  návrh řešení a návrh rozpočtu akce.

Pověřuje ředitele SMC zpracovat materiál na jednání ZM v měsíci říjnu.

174/03

K usn. ZM  z 26.6. 2003 – podmínky pro povolení vyhrazeného parkování  - rada doporučuje následující postup:

nebude udělováno další povolení, výjimky pro řidiče – vlastníka vozidla (nikoliv rodinného příslušníka)  držitele průkazky ZTP, stávající smlouvy  budou ukončeny v termínu tak, jak byly uzavřeny, neprodlužovat, po ukončení vyhrazeného parkování provedení odstranění zábrany.

175/03

Nesouhlasí s umístěním reklamní vitríny na výlepové ploše v Komenského ulici dle žádosti p. Milana Hampla, bytem Cvikov. Vývěsní skříňky pouze pro politické a zájmové organizace.

176/03

Připomínky k jízdním řádům – rada doporučuje zachovat stávající stav dopravních linek. Účast zástupce města na koordinační poradě na MěÚ Nový Bor 30.9. 03. Po sdělení, jakým způsobem bude financována dopravní obslužnost měst v příštím roce, se bude rada tímto tématem opětovně zabývat.

177/03

Vzala na vědomí informaci starosty o výsledku nabídkového řízení na provedení prací silnice I/13 – firma SaM Česká Lípa - investor město - náklady 1,125 tis. Kč – chodníky, osvětlení, přeložka elektrického vedení – zahájení prací v měsíci říjnu – platba v r. 2004 – doporučuje ZM schválit podpis smlouvy a zařazení do rozpočtu města 2004

178/03

K usn. č. 127/02 – finanční kontrola půdních vestaveb – odvolání města –  vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí  ČR o vyhovění žádosti města a prominutí odvodu dotace a zastavení řízení o dopočtu penále.

179/03

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu navýšení pro Mateřskou školu Jiráskova ulice Cvikov – oprava kanalizace a odpadů v kuchyni objektu – 35.359,- Kč – z havarijního fondu nebo z FRR.

180/03

Rada projednala žádosti o prodeje pozemků města s tímto stanoviskem:

- pozastavuje žádost p.Hampla Milana o odprodej p.č. 2883/23 v k.ú. Cvikov s tím, že bude doplněn účel, upřesnění výměry a porovnání čísla parcely v ÚP a snímku katastrální mapy

- doporučuje ZM prodej pozemku č. 2881/1 v k. ú. Cvikov, výměra 1116 m2, cena dle vyhlášky, kupující Jan Köhler, bytem Cvikov - účel zahrada

- doporučuje ZM prodej p.č. 193 o výměře 30 m2 a 194/1 o výměře 58 m2, v k.ú. Cvikov, cena dle vyhlášky, kupující Milan Procházka, bytem Cvikov

- nedoporučuje ZM  prodej p. č. 3518/8  o výměře 161 m2 v k.ú. Cvikov, z důvodu zajištění přístupu a opravám přilehlého objektu, souhlasí s pronájmem  pozemku, žadatel Milan Procházka, bytem Cvikov

- nedoporučuje ZM směnu pozemku p.č.620/1 za část pozemku p.č. 205/1 v k.ú. Trávník, žadatel Antonín Dědina, bytem Praha

- doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 620/1 o výměře 496 m2 v k.ú. Trávník, cena dle vyhlášky, kupující Antonín Dědina, bytem Praha, v případě nezájmu o koupi souhlasí s nájmem pozemku – účel zahrada

Ukládá SMC vyzvat žadatele k uzavření nájemní smlouvy – dosud bez nájmu.

- doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 443 v k.ú. Lindava, cena dle vyhlášky, kupující Radek Říha, bytem Lindava, vzhledem k doporučení Osadního výboru a zkultivování a udržování pozemku, pozemek není určen dle ÚP k výstavbě – účel zahrada, revokace usnesení ZM o zamítnutí žádosti o prodej pozemku.

- doporučuje ZM směnu části pozemku p.č. 2970/2 za st.p.č. 693 v k.ú. Cvikov, mezi městem a Janem Draškovičem, bytem Cvikov, k zajištění vjezdu do areálu Delty, výměra dle vytyčení pozemků.

- doporučuje ZM prodej zbývající části pozemku p.č. 2970/2 v k.ú. Cvikov, kupující Jan Draškovič, bytem Cvikov, cena jako u stavební parcely dle vyhlášky. Rada doporučuje prodej, i když je v ÚP navrhována výstavba RD, a to vzhledem k dané lokalitě – účel zahrada

- doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 381 o výměře 192 m2 v k.ú. Cvikov, cena dle vyhlášky, kupující Volfgang August, bytem Cvikov – účel zahrada

- doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1154/1 (zahrádkářská kolonie pod rybníkem Veselák směrem ke Cvikováčku) jednotlivým žadatelům, kteří mají nájem zahrádky, bez snížení ceny

181/03

Rada projednala žádosti o pronájem pozemků města s tímto stanoviskem:

- souhlasí s pronájmem pozemků st.č. 228 a p.č. 195 v k.ú. Cvikov, žadatel Milan Procházka, bytem Cvikov

- souhlasí s pronájmem pozemku části st.č. 194 v k.ú. Cvikov, žadatel Alena Dunová, bytem Cvikov, s upozorněním na podzemní inženýrské sítě

- nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 10008 v k.ú. Cvikov u čp. 546, Mánesova ulice,  žadatel František Červinka, bytem Cvikov

- nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č.765/1 v k.ú. Cvikov, žadatel Boráň Zdeněk, bytem Svor

- souhlasí s provedením oplocení  pronajatého část. p. 909/1 v k.ú. Cvikov (charakter dočasné oplocení) po dobu platnosti nájemního vztahu - nájemce Fiala Jan, bytem Cvikov

- souhlasí s umístěním  zahradní chatky na pronajatém pozemku p.č. 1352/35 v k.ú. Cvikov,  Emil Uhlíř, bytem Cvikov

182/03

Stanovuje výši pokuty za nesplnění ohlašovací povinnosti dle vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova ve výši 200,- Kč.

 

Dále rada projednala a vzala na vědomí dopis p. Honzíka k motojeskyni a bezpečnosti na cyklostezce – odpověď zpracuje starosta a místostarosta ve smyslu dřívějších jednání a průběhu správního řízení ukládá stavebnímu technikovi města prověřit žádost o povolení stavby rekreačního objektu v k.ú. Trávník dle žádosti p. Herclíka – stavba mimo územní plán, vyjádřeních CHKO – možnost změny

   nemá námitek k udělení licence a zastávce autobusů linky 154

                      nepřijala nabídku realitní kanceláře Nordie – zastoupené p. Josefem Moravcem na technicko poradenskou činnost při výstavbě a získávání pozemků

                      nepřijala nabídku s.r.o Kompakt na zhotovení kalendářů na r.2004 s vizitkou města z důvodu vysoké ceny a malé propagaci 

                      pověřuje starostu a místostarostu projednáním možnosti změny umístění retardérů v ul. Komenského u čp. 330 na základě žádosti manž. Zagalských

                      pověřuje starostu projednáním žádosti p. Jurišové, bytem Praha o možnosti směny pozemků, případně pronájmu pozemku, se zachováním možnosti využívání tohoto pozemku dětmi pro provozování zimních sportů

                      pověřuje starostu vyzvat k osobnímu jednání p. Lorenze a jeho nabídky investice v našem městě

                      vzala na vědomí informaci starosty a místostarosty o jednání k zajištění 2. zubní ordinace a nespokojenosti občanů s tím, že možnosti a situaci projednají osobně na lékařské komoře

                      pověřuje místostarostu k jednání se zástupcem Benziny  o odprodeji pozemku st.p.č. 639/3 v k.ú. Cvikov o výměře 193 m2 do majetku města z důvodu umístění přípojek plynu a kanalizace pro objekt Automotoklubu

 

          JUDr. Jaroslav Švehla                                  Mgr.Ivo Čeřovský

            místostarosta města                                starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky