• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. ZaM 16.prosince 2004

U s n e s e n í

18 . zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 16. prosince  2004

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

z 21 členů zastupitelstva, přítomni 17 :

Marta Studničná, Petr Kořínek ,  ing. Zbyněk Kraus, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

omluveni: ing. Miroslav Hokr, Pavel Kovalev, Vladislav Pech

nepřítomni:  Miroslav Štěpán

 

Zastupitelstvo města v souladu s jednacím řádem schválilo

a)      ověřovatele zápisu : Mgr. Jakobi, ing. Dostála (14 pro, nepřítomen PhDr. Sýkorová, p.Pech P., p.Krsek)

b)      složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Švehla, členové p.Krsek, p.Cyrus (14 pro, nepřítomen PhDr. Sýkorová, p.Pech P., p.Krsek)

c)      program jednání  uvedený na pozvánce včetně doplnění bodu – návrh vyhlášky č. 8/2004, návrh na rozpočtové provizorium na r.2005, petice občanů

          (15 pro, nepřítomen PhDr. Sýkorová, p.Pech P.)

 

1/ Bere na vědomí

a/ kontrolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva 4.11. 2004

b/ informaci rady o navýšení počtu  strážníků  Městské policie

c/ informaci o nabídce prodeje hotelu Sever

d/ informaci o objektu fary v Lindavě

e/ informaci o účasti členů na zasedání zastupitelstva

d/ zápis finančního výboru ze dne 6.12. 2004

 

2/

Stanovuje podíl žadatelů o změnu územního plánu města mimo plánovanou aktualizaci  dle vyhlášky ve výši 50 % poměrných vynaložených nákladů města na provedení změny územního plánu. (15 pro, nepřítomen - PhDr. Sýkorová, zdržel 1 -  ing. Kraus)

 

3/

Projednala návrhy na rozpočtová opatření a

a) pověřuje radu města schválením rozpočtových opatření  k 31.12.2004 (12 pro, 3 proti -  ing. Kraus, p. Kořínek, Dr. Vojtěch , zdrželi 2 - Mgr. Svatošová, p. Vojtěch M.)

b) schvaluje rozpočtová opatření dle předložených návrhů (17 pro)

c) pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly vyúčtování a provedení prací topení a sociální zařízení Drnovecká hospoda (17 pro)

d) ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucímu finančního odboru předložit podrobnou zprávu týkající se rozpočtových opatření v bodu 9 – mzdové prostředky  (15 pro, nepřítomen 2 – p. Henke, p. Kořínek)

 

4/

Pověřuje  radu města

a) prováděním rozpočtových opatření při účtování příjmů a tím i výdajů z účelově poskytnutých finančních prostředků a dotací v dalších letech (14 pro,  proti 2 – ing. Kraus, p. Kořínek, zdržel se 1 – p. Vojtěch M.)

b)  rozdělováním příjmů z nájmu bytů na údržbu bytového fondu v dalších letech (14 pro,  proti 1 – ing. Kraus, zdržel se 2 – p. Vojtěch M., p. Kořínek)

 

5/

Vyhlašuje od 1. ledna 2005 rozpočtové provizorium včetně pravidel k zajištění plynulosti hospodaření města  dle § 13 z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

(pro 15, nepřítomen 1 – p. Henke, zdržel se  1 – ing. Kraus)

 

6/

Projednala návrhy  prodeje pozemků města  a

 

A) odkládá projednání žádosti

a) p. Košlera, bytem Most, o prodej pozemků na výstavbu RD a účely podnikání v k.ú.Cvikov  do doby upřesnění záměru, podkladů a výměry (pro 13, nepřítomen 4 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus, JUDr. Švehla)

b) manž. Kolářových,bytem Cvikov, o prodej pozemků pro zem. účely do doby podání písemné žádosti a upřesnění výměry (pro 14, nepřítomen 3 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

B) schvaluje prodej pozemku

a/ části p.p.č. 1073/2, 1074/27 a 1012/15  v k.ú. Cvikov pro účely zahrádky – kupující pan Schütze, Mánesova 544, Cvikov (pro 14, nepřítomen 3 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

b/ části p.p.č. 1094/8 dílu b1 a c1 o výměře 188 m2 v k.ú. Cvikov dle  geometrického plánu ze dne 16.10. 1973 za účelem zahrádky – kupující  Jan Štěpánek, Sídliště 586, Cvikov (pro 14, nepřítomen 3 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

c/  pozemku parc.č. 671 o výměře 760 m2 v k.ú. Naděje z důvodu zřízení zahrady – kupující  Luděk Walter, K Beránku 3, Praha 4. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo  zastavěné území obce v ploše zahrad a ostatní zeleně není určen k výstavbě. (pro 14, nepřítomen 3 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

d/ části pozemku parc.č. 560/15 (původně dle geometrického plánu ze dne 25.5. 2004 p.p.č. 560/10) o výměře 154 m2 v k.ú. Svitava za účelem zřízení zahrady – kupující Věra Zdařilová, Svitava 37. Dle územního plánu pozemek není určen k výstavbě a nachází se v ploše ostatní zeleně. (pro 14, nepřítomen 3 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

 

7/

Nesouhlasí se zřízením věcného břemene na přístup a příjezd po p.p.č. 549/1 v k.ú. Drnovec ke stávající nemovitosti na st.p.č. 126 a 153 v Drnovci – žadatel Ing. Jiří Černohorský, Javornického 127, Vysoké Mýto  a

ukládá radě města  projednat na jednání rady otázku zřízení věcného břemene a užívání pozemků se všemi zúčastněnými stranami a závěr předložit na  jednání ZM (pro 14, nepřítomen 3 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

 

8/

Schvaluje vyhlášku č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Cvikova (pro 13, nepřítomen 4  – ing. Dostál,  p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

 

9/

Schvaluje vyhlášku č. 7/2004 o závazných částech územního plánu města Cvikova, která ruší vyhlášku č. 3/2003. (pro 13, nepřítomen 4 –ing. Dostál,  p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

 

10/

Revokuje usnesení bod 5 písmeno b) a c) z 3. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 13. února 2003, kde vymezení a vyhlášení závazné části územního plánu města Cvikova nebylo v souladu s textem příslušné vyhlášky a nově přijaté vyhlášky č. 7/2004 a tyto body nahrazuje novým zněním :

-  zastupitelstvo města nově vymezuje a vyhlašuje závazné části Územního plánu města  dle vyhlášky č. 7/2004 o závazných částech územního plánu. (pro 13, nepřítomen 4 – ing. Dostál,  p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

 

11/

Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy s obcí Svor o zabezpečení úkolů obce na úseku požární ochrany a bezplatným nabytím majetku dle návrhu. (pro 14, nepřítomen 3 – p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

 

12/

Schvaluje odpis majetku města dle inventarizace majetku  k 31.12. 2004  dle návrhu .

(pro 14, nepřítomen 3 –  p. Henke, p. Kořínek, ing. Kraus)

 

13/

Odkládá návrh na zařazení akce likvidace komínu a betonového zařízení po nádržích LTO   na rok 2005 a přijetí nabídky firmy Mega Stráž pod Ralskem na příští zasedání zastupitelstva (pro 16, nepřítomen 1 – p. Henke)

 

14/

Odkládá návrh na zařazení akce výstavby vodovodu  pro výstavbu nových RD v lokalitě ulice Československé armády a na základě diskusních připomínek vrací zpět k projednání v radě města (pro 16, nepřítomen 1 – p. Henke)

 

15/

Nesouhlasí s poskytnutím půjčky na koupi domu p. Moravcovi, bytem Lindava (pro 14, nepřítomen 1 – p. Henke, zdržel se 2 – p. ing. Kraus, p. Vojtěch M.)

 

16/

Schvaluje změny územního plánu města dle doplněného návrhu změn č. 1.

( pro 15, nepřítomen 2 –p. Pech P.,  p. Henke)

 

17/

Schvaluje vyhlášku č. 8/2004 o zrušení vyhlášky 4/2004 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů v mateřských školách a školní družině. (pro 15, nepřítomen 2 –  p. Kořínek, p. Henke)

 

18/

Doplňuje usnesení bod 9) ze dne 18. března 2004 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč při výstavbě nové kanalizace o :

příspěvek bude vyplacen po provedené kolaudaci přípojky. (pro 16, nepřítomen 1 – p. Henke)

 

19/

Bere na vědomí petici občanů vyjadřující nesouhlas se zřízením navrhované provozovny dílny v objektu bývalé kotelny na Sídlišti a trvá na svém rozhodnutí o prodeji objektu a způsobu jeho využití podle předloženého podnikatelského záměru.

(pro 15, nepřítomen 1 – p. Henke, zdržel se 1 – PhDr. Sýkorová)

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                        starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky