• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. ZaM 19.března 2009

Usnesení  z  18. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

konaného dne 19. března  2009  v Městském klubu kultury Cvikov

 

Účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 19, nepřítomni  2  (p. Kovalev, p. Tuma)

 

1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení  

 

2/

Pozemky 

 

a) souhlasí s podpisem  kupní smlouvy č. 14040/796/KS/218/08/Mar mezi Městem Cvikov a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, koupě pozemků v k.ú. Cvikov  p.č. 3888/1 o výměře 42 m2 a p.č. 3888/2 o výměře 16 m2 za kupní cenu ve výši 5500 Kč

hlasování: 17 pro,0 proti,  2 zdrželi p. Hanzlíček, Mgr. Krafková

 

b)  souhlasí s nabytím pozemků v  k.ú. Drnovec  pozemky podle ÚP vedené jako komunikace

p.č. 601/1 o výměře 500 m2 (ost.plocha-neplodná půda)

p.č. 508/1 o výměře 772 m2 (ost.plocha-komunikace)

p.č. 597/2 o výměře 3113 m2 (ost.plocha-komunikace)

p.č. 585/1 o výměře 818 m2 (ost.plocha-komunikace)

p.č. 580 o výměře 2169 m2 (ost.plocha-komunikace)

účel: přístupové cesty využívané veřejností

bezúplatný převod od ČR – Státní statek Bílý Kostel, s.p. v likvidaci, Hrádek n/Nisou

hlasování:  18 pro,0 proti, 1 zdržel

 

c) schvaluje směnu pozemku p.č. 417 –dle GP nově vzniklé p.č. 417/3 -zahrada o výměře 92 mk.ú. Cvikov a p.č. 3552 –dle GP nově vzniklé p.č. 3552/3-ostatní-jiná plocha o výměře 3 mk.ú. Cvikov za část p.č. 419/1 -dle GP ostatní plocha-komunikace o výměře 67 mk.ú. Cvikov a část p.č.st. 387/1 -dle GP nově vzniklé p.č. 3913 -ostatní plocha-komunikace o výměře 28 m2              k.ú. Cvikov ve vlastnictví Libora a Alexandry KNESPLOVÝCH, Nový Bor, Tkalcovská 877

účel: uvedení do souladu se skutečným stavem , za cenu:  úhrady ˝ příslušenství

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

           

d)  schvaluje směnu  pozemku p.č.st. 305/1 o výměře 82 ma p.č.st. 305/2 o výměře 22 mk.ú. Cvikov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území za část p.č. 303/1 -dle GP nové p.č. 303/3-ostatní plocha-komunikace o výměře 23 mk.ú. Cvikov ve vlastnictví Martin KÖHLER, Cvikov, Na Svahu 614, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem

 

    a schvaluje prodej části výměry pozemku za cenu 30,- Kč + příslušenství

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

e) schvaluje prodej pozemku p.č. 3519/15–dle GP nově vzniklé p.č.3519/26-ostatní-jiná plocha o výměře 100 mk.ú. Cvikov , druh pozemku: ostatní plocha-komunikace (oddělená část = jiná plocha); dle ÚP: ostatní plocha  kupujíci:  Martin KÖHLER, Cvikov, Na Svahu 614, účel: zahrada , za cenu: 30 Kč/m2 + příslušenství

hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel Ing. Hokr

 

f) schvaluje prodej pozemku p.č. 3022/1 –části dle GP z celkové výměry 5440 m2 k.ú. Cvikov ,       druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavitelné území-smíšené obytné území, kupující  Iva POTMĚŠILOVÁ, Cvikov, Sídliště 584 ,účel: zahrada, za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství

hlasování: 18 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Hanzlíček

 

g) schvaluje prodej pozemku p.č. 446/4 zahrada o výměře 392 mk.ú. Cvikov p.č. 446/1 zahrada –část dle GP 125 m2 z celkové výměry 406 m2 , p.č.st. 404 zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 62 m2 kupující  Milan a Hana SCHINDLEROVI, Cvikov, Sídliště 550  , účel: zahrada , za cenu: 30Kč/m2 + příslušenství

hlasování: 15 pro, 1 proti Ing. Hokr, 3 zdrželi Ing. Beránek,p. Kořínek, p.Hanzlíček

 

h) schvaluje prodej pozemku p.č. 446/1 zahrada –část dle GP 281 m2 z celkové výměry 406 m2)  k.ú. Cvikov , p.č. 446/5 ostatní-jiná plocha–část dle GP o výměře 263 m2 z celkové výměry 271 m , p.č. 442 ostatní-jiná plocha–část dle GP o výměře 12 m2 z celkové výměry 515 m2 kupující Jozef a Emilie DANKOVI, Cvikov, Vančurova 604  účel: zahrada , za cenu: 30Kč/m2 + příslušenství

hlasování: 15 pro, 1 proti Ing. Hokr, 3 zdrželi Ing. Beránek,p. Kořínek, p.Hanzlíček

 

ch)  schvaluje prodej pozemku p.č. 2383/4 o výměře 353 m2 k.ú.Cvikov druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavěné území–smíšené neobytné území , kupující Pavlína HILDEBRANDOVÁ, Cvikov, Nádražní 334 účel: zahrada , za cenu: 30Kč/m2 + příslušenství 

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

i) schvaluje prodej pozemku p.č. 3534 o výměře 135 m2 k.ú.Cvikov , druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: zastavěné území–smíšené obytné území kupující Miroslav HÁLA, Cvikov, Tovární 280  účel: rozšíření zahrady , za cenu: 100 Kč/m2 + příslušenství 

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

j) schvaluje prodej pozemku p.č. 481 o výměře 283 m2  k.ú. Lindava  druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: louky, pastviny+zaplavované území, kupující  Jiří a Anna PAČINKOVI, Lindava, čp. 82     účel: rozšíření zahrady    za cenu: 20 Kč/m2 + příslušenství

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

k) schvaluje prodej pozemků  v k.ú. Lindava  p.č. 2077 o výměře 369 m2, p.č. 641/1 o výměře 367 m2, p.č. 642/1 o výměře 265 m2  JUDr. Moosové (vypořádání náhrady restitučního nároku), kupní smlouva, cena 1,- Kč

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

3/

Schvaluje vypořádání základního běžného účtu města za rok 2008.

hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 zdržel p. Tichý, 1 nepřítomen JUDr. Švehla

 

4/

Schvaluje podání žádostí na převod finančních prostředků u ČSOB -  splatných  dluhopisů  v roce 2009 do rozpočtu města .

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

5/

Schvaluje rozpočtové opatření  č. 3.

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

6/

Schvaluje  prodej domu č.p. 242 Lindava , obálková metoda na jednání rady, nejnižší podání 1500 tis. Kč (bez kotelny).

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

7/

Schvaluje odpis majetku  města ve výši  9 907 656,87 Kč dle návrhu , a prodej vozidla Felicie LX  za cenu 5 000,- Kč.

hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 zdržel, 1 nepřítomen Ing. Dostál

 

8/

Nesouhlasí se snížením kupní ceny za pozemek  p. č3145/1 k.ú.Cvikov  dle žádosti p. Feixe,bytem Cvikov .

hlasování: 17 pro, 1 proti p. Neckař, 0 zdržel, 1 nepřítomen JUDr. Švehla

 

9/ a)

Bere na vědomí informaci o přípravě vyhlášky  a  prodeje bytů a domů .

 

9/ b)

Schvaluje záměr  zřízení příspěvkové organizace  „Knihovna+kultura“  od 1.1.2010

hlasování: 17 pro, 0 proti, 2 zdrželi PhDr. Sýkorová, p.Jirák

 

9/ c)

Schvaluje podmínky  Rozhodnutí o udělení dotace na rozšíření pracoviště CZECH POINT.

hlasování:  19 pro, 2 nepřítomni, 0 proti,0 zdržel

 

9/ d)

Schvaluje prodej domu č. p. 246 Lindava za cenu 300 tis. Kč , kupující p. Soňa Rajchlová,bytem Neratovice.

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

9/ e)

Odvolává p. Liběnu Růžičkovou z funkce člena finančního výboru na základě její rezignace .

hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

 

 

                             JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                             místostarosta města                   starosta města


↑ jdi na obsah stránky