• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 1.listopadu 2005

Informace z jednání 19. schůze  Rady města Cvikov dne 1. listopadu  2005

 

221/05

Doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene smlouvou o smlouvě budoucí na vedení NN a přípojky k rodinným domů v ul. Ústavní Cvikov dle návrhu smlouvy. (6 pro, 1 nepřítomen)

222/05

Vzala na vědomí informaci o konání veřejné dražby hotelu Sever Cvikov – dle sdělení exekutorského úřadu dražba v Praze, vyvolávací cena 1 379 200,- Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

223/05

Pověřuje starostu a místostarostu provedením nabídkového řízení na stavbu vodovodu v Ústavní ulici Cvikov. (6 pro, 1 nepřítomen)

224/05

Souhlasí s vyhrazeným parkováním pro p. Černého,bytem Cvikov, držitele ZTP průkazky. (6 pro, 1 nepřítomen)

225/05

Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k.ú. Trávník p. Jelínkové, bytem Naděje. (6 pro, 1 nepřítomen)

226/05

Nedoporučuje ZM snížení ceny pozemků v k.ú. Trávník, žadatel p. Dědina, bytem Praha. (6 pro, 1 nepřítomen)

228/05

Vzala na vědomí ukončení nájmu nebytového prostoru – Drnovecké hospody č.p. 73 Drnovec – veřejná nabídka pronájmu – do 15.11. 2005. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

-         souhlasí s demontáží retardéru na ul. Komenského u sokolovny po dobu zimního období (6 pro, 1 nepřítomen)

-         vzala na vědomí stanovisko KHS na stížnost p. Pospíšilové ve věci výstavby rodinných domů v Ústavní ulici

-         k usn. rady 159/05 +186/05– chodník u čp. 583-586 petice občanů – výstavba chodníku – návrh řešení od dopravního projektanta – k rozhodnutí na ZM

-         návrh na dopravní značení v ul. Československé armády – zákaz stání od bývalého tržiště po ul. Kollárova – bude předán požadavek odboru dopravy KÚLK. (6 pro, 1 nepřítomen) 

                JUDr. Jaroslav Švehla                            Mgr. Ivo Čeřovský

                  místostarosta města                                starosta města


↑ jdi na obsah stránky