• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 16.října 2007

Informace z jednání  19. schůze  Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007

284/07

K usn. č. 242/07 prodej objektu č.p. 242 Lindava – nutné vytyčení pozemků a zaměření objektu, provést odsouhlasení pozemků k prodeji s objektem. (7 pro)

285/07

K usn. č. 266/07 – vytápění budovy školy v Lindavě, byla prověřena možnost instalace elektrického vytápění, otázka regulace teploty, změna vytápění na elektrické, potřeba temperování objektu bývalého ústavu a nebytového prostoru pošty, otázka umístění kotle – na příští jednání rady:

a  doporučuje   řediteli ZŠ a MŠ  Bohumila Hynka Cvikov zabývat se stávající regulací teploty v budově -  přemístit regulátor pokojové teploty . (7 pro)

a energetikovi SMC předložit na příští zasedání rady  roční náklady na provoz kotelny (ústav, škola, pošta). (7 pro)

286/07

K usn. č. 270/07 pronájem nebytového prostoru v č.p. 137 ulice Československé armády Cvikov I, nabídka pronájmu zveřejněna – žádost Markéty Hojsákové, bytem Cvikov, Nová ul.

souhlas s pronájmem od 1.1. 2008, cena 400,- Kč za 1 m2/rok pro účely prodejny květin. (7 pro)

287/07

K usn. č. 272/07 nákup výsuvného žebříku pro hasiče - hasičské auto + žebřík, cena 113.050,- Kč, platné revize i TP, úhrada z rozpočtu hasičů  r. 2007. (7 pro)

288/07

Otázka přechodu na Krompachu po uvolnění hranice po vstupu do Schengenské dohody, jednání krajské skupiny, zájem o zprovoznění, souhlasí s pověřením místostarosty o možnosti projednání v této komisi. (7 pro)

289/07

Nabídka města Mimoň - účast  17.10. na pracovní schůzce spolupráce města - regionální středisko zpracování komunálních odpadů – záměr třídírny odpadů s kompostárnou, založení veřejně prospěšné společnosti - Jablonné, Stráž a další obce, 150 tis. vklad na vstup. Stávající stav - tuto službu může pro město zajisťovat Ekoservis Varnsdorf, informace na příští radě. (7 pro)

290/07

Jmenuje pana Rudolfa Repku členem redakční rady. (7 pro)

291/07

Nesouhlasí se snížením ceny pronájmu pozemků – zahrada - na cenu za sekání, nájemní smlouva na pozemek p.č. 2883/21 v k.ú. Cvikov, nájemce Jan Mikuš, Žitavská 56, Cvikov II. (7 pro)

292/07

Nedoporučuje vyhovět žádosti p. Soudila, bytem Cvikov, Naděje o snížení kupní ceny  pozemku p.č. 930 o výměře 870 m2 na cenu 30,- Kč, dle ÚP pozemek určen k výstavbě.

(6 pro,1 zdržel)

293/07

Souhlasí (jako zřizovatel) s podáním žádosti o trvalou výjimku k neprovedení stavebních změn – Mateřská škola Sídliště 592, Cvikov II a to: bezbariérový přístup, snížený počet  WC z důvodu, že stavba objektu byla kolaudována v r. 1976 a nelze provést technicky další  rozšíření a stávající stav nebrání řádnému užívání objektu k danému účelu. (7 pro)

295/07

Schvaluje zápis do  Kroniky města za r. 2005. (7 pro)

296/07

Souhlasí s uzavřením barterové smlouvy mezi Službami města Cvikov a CLNET Česká Lípa  na využití uložení optického kabelu CLNETu v zařízení města – rozvod tepla s tím, že město a SMC bude využívat pro svoji datovou komunikaci kabeláž CLNETu na dobu určitou 10 let, kompletní příprava ze strany CLNET pro napojení kotelen a k propojení modulů. (7 pro)

297/07

Byty města :

a) pověřuje stavebního technika k provedení odhadu nezbytných stavebních úprav bytu v č.p.  38,  Náměstí Osvobození Cvikov, odhad předložit do příští rady

b) pověřuje starostu, místostarostu a vedoucího bytového oddělení zjistit zákonné možnosti  zvýšení nájmu, způsob dražby pronájmu bytu č.p. 38 po provedení rekonstrukce

c) pozastavuje návrh p. Neckáře

d) odkládá žádosti o podnájmy bytů  (upřesnění dlužníků města, nejasné podklady)

e) odkládá žádost p. Vančurové o výměnu bytu (otázka zrušení společného nájmu bytu manželů)

298/07

Souhlasí s pronájmem bytu p. Věře  Hřivnáčové, bytem Českolipská 264, Verneřice – byt 1+1 Vančurova ulice č.p. 261, Cvikov II. (7 pro)

299/07

Souhlasí s podpisem smlouvy - věcné břemeno – město Cvikov a Ředitelství silnic a dálnic Liberec na vedení veřejného osvětlení Tovární ulice v pozemku silnic, hodnota věcného břemene 12 tis. Kč za zřízení. (7 pro)

300/07

Ústavní ulice smlouva se SČP na převod plynovodu včetně veřejných částí přípojek:

a)  doporučuje ZM uzavření kupní smlouvy na převod v hodnotě 71 325,- Kč. (7 pro)

b)  souhlasí s podpisem smlouvy o nájmu zařízení k zajištění provozu do doby schválení kupní smlouvy na ZM. (7 pro)

301/07

Vzala na vědomí pozastavení prací a inženýrské činnosti na zpracovávání projektové dokumentace kanalizace Drnovec a část města Cvikov do doby schválení změny č. 2 Územního plánu města .

Vzala na vědomí předávací protokol SVIS projektové dokumentace kanalizace k územnímu řízení.

Bude vyvoláno jednání s MěÚ Nový Bor ve věci projednání změny územního plánu.

(7 pro)

302/07

Rada projednala návrh SixNumbers Nový Bor, občanské sdružení, na uspořádání  cykloturistického srazu ve Cvikově 11.-17. 8. 2008, propagace města, cca 500 účastníků,  shromažďovací místo u ubytovny Cvikováčku, souhlas stávajícího vlastníka pozemků PF, souhlas s akcí, další spolupráce bude upřesněna. (7 pro)

303/07

Otázka vlastnictví pozemků v trase plánovaného chodníku mezi Cvikovem a Svorem, není srovnávací sestava – stávající parcela č. 928, výměra 25 000 m2. Nabídka Ing. P. Špuláka na zpracování projektu ke stavebnímu povolení. Pověřuje stavebního technika projednat možnost využití podkladů od obce Svor nebo zadat zpracování srovnávací sestavy, další informace příští radu.

304/07

Schvaluje Dodatek ke smlouvě s firmou GEDOS Česká Lípa - rozdělení na 2 etapy - dle samostatných funkčních celků, 1. dostavba jídelny, výměna oken, zateplení objektu, 2. zastřešení a fasáda.  (7 pro)

305/07

Projednala návrh p. Zámečníka z Euroregionu NISA na zpracování dotačního titulu rekonstrukce bývalého hotelu Sever - kompletní příprava, dotační management, technická pomoc.  (7 pro)

 

306/07

Vzala na vědomí přehled čerpání rozpočtu města za 1. – 9. měsíc 2007. Doporučuje ZM pověřit radu provedením změn úprav rozpočtu dle skutečného čerpání v jednotlivých kapitolách a položkách k 31. prosinci 2007.

 

Dále rada projednala a

- k  usn. č. 219/07 – prodej bytů ostatním zájemcům - vzala na vědomí zpracování odhadů na volné byty k prodeji, odhady budou předány firmě REMAX

- k usn. č. 283/07 – za účelem zjištění rozsahu činnosti TJ Jiskry ve městě pozvat na příští zasedání rady vedení TJ Jiskry Cvikov

- k usn. č. 147/07 kontrola památek, kontrola bude provedena 8. listopadu 2007, zpráva 13.11. 07

- užívání sokolovny - způsob úhrady pro rekreační sport dospělých za užívání zařízení DDM – podobně jako ve škole  -  projedná starosta

- návrh členů rady aby město v případech, kdy zřizuje věcná břemena pro ostatní organizace a instituce, uplatňoval příslušnou finanční úhradu, bude projednán a konečný návrh předložen ke schválení

- vzala na vědomí návrhy Osadního výboru Lindava a Svitava k rozpočtu roku 2008 s tím, že návrhy budou předloženy v rámci celkového rozpočtu 2008

- pověřuje referentku životního prostředí prošetřením připomínky osadního výboru ve věci černé skládky odpadů mezi Lindavou a Brništěm

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky