• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 19.října 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 19. schůze dne 19. října 2004

 

222/04

Usn. 172/04+168/04 – pronájem nebytového prostoru č.p. 548 Sídliště Cvikov, ukončení nabídky 18.10.2004. Přijata 1 nabídka, čj. 2356/04 ze dne 4. října 2004, zájemce Ivana Dvořáková, Vančurova 604. Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru. (6 pro)

223/04

 Usn. 216/04 – hřiště Vančurova ul. – anketa k vyjádření občanů provedena, 74 souhlasů z 92 rozdaných anketních lístků. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zadání zpracování projektové dokumentace. (6 pro)

224/04

Usn. 59/04 – nebytové prostory pro ÚP – kontaktní místo Cvikov – celkové náklady a návrh smlouvy budou předloženy na příštím jednání rady. (6 pro)

225/04

Usn. 215/04 – samostatné topení pro restauraci v MKK – rozpočet výdajů bude předložen na ZM. (6 pro)

226/04

Projednala a schválila plán zimní údržby Služeb města Cvikova, s.r.o., včetně stanovení rozsahu a výše odměny v případě pracovní pohotovosti. (6 pro)

227/04

Vzala na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 9. 2004, stav finančních prostředků na účtech města. (6 pro)

228/04

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města č. 1/2001 – prodloužení doby veřejných hudebních produkcí pořádaných Městským klubem kultury v zařízení MKK v letošním roce do 02.00 hodin. (6 pro)

229/04

Projednala žádosti o pronájem pozemků města a

a) souhlasí s pronájem pozemků parc.č. 101-1107 m2, 378/1 – 4742 m2, 381 – 901 m2, 378/2 – 56 m2, 375/1 – 1687 m2, 373 – 1737 m2 a st.p.č. 180 – 172 m2, 181 – 517 m2, 182 – 106 m2, 184 – 311 m2, 179 – 144m2 v k.ú. Lindava za účelem sekání trávy, dle územního plánu pozemky nejsou určeny k výstavbě – nájemce Antonín Svoboda, Lindava čp. 180 (6 pro)

b) souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 611/2, 612, 589 v celkové výměře cca 300 m2 v k.ú. Cvikov, s možností oplocení pozemků bez omezení stávající pěšiny, dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území obce v ploše smíšeného obytného území – nájemce  Otakar Filek, Potoční 116, Cvikov

c) souhlasí s pronájmem pozemku část parc.č. 589 o výměře 50 m2 v k.ú. Cvikov pro účely zahrady, dle územního plánu se pozemky nacházejí v zastavitelném území obce v ploše smíšeného obytného území  - nájemce Jaroslav Krajčí, Potoční 105, Cvikov (6 pro)

230/04

Projednala žádosti o prodeje pozemků a doporučuje ZM schválit prodej pozemků

a) žadatel p. Žofák, Svěceného 164, Praha 9 –  prodej pozemku parc.č. 590 o výměře 737 m2 v k.ú. Lindava z důvodu zřízení zahrady (v současné době pronájem) za podmínky, že bude provedena změna kultury st.p.č. 45 a tato část sloučena do p.p.č. 590 v Lindavě a tyto pozemky budou prodány jednotně jako ucelená pozemková parcela, dle územního plánu p.p.č. 590 v zastavěném území obce v ploše smíšeného obytného území. (6 pro)

b) žadatelé manž. Rungovi, Sídliště 582, Cvikov –  prodej části pozemků parc.č. 3603/4 – cca 100 m2, části 1012/1 – cca 500 m2, části -1013/5 - cca 200 m2 , 1013/7 – 514 m2, 1012/2 - 146 m2 v k.ú. Cvikov, dle geometrického zaměření, za účelem zřízení zahrady a úpravy majetkoprávních vztahů dle skutečného užívání, dle územního plánu nejsou pozemky určeny k výstavbě. (6 pro)

c) žadatel Jaroslav Krajčí, Potoční 105, Cvikov – prodej poz. parc. č. 3878  o výměře 151 m2, p.p.č. 588 – 65 m2 v  k.ú. Cvikov za účelem rozšíření zahrady. (6 pro)

d) žadatel  Ivan Pokorný, Hrnčířská 8/5, Ústí nad Labem -  prodej st.p.č. 96 o výměře 272 m2 v k.ú. Trávník u Cvikova za účelem zřízení zahrady, dle územního plánu není pozemek určen k výstavbě a nachází se mimo zastavitelné území obce. (6 pro)

231/04

Projednala žádosti o prodej pozemků města a nedoporučuje prodej pozemků :

a)  části pozemku parc.č. 611/2, 612, 589 v celkové výměře cca 300 m2 v k.ú. Cvikov žadatel Otakar Filek, Potoční 116, Cvikov (pouze pronájem)  (6 pro)

b)  části p. č. 589 v k.ú. Cvikov, žadatel Jaroslav Krajčí, bytem Cvikov (pouze pronájem) (6 pro)

c) prodej části p.p.č. 3111/38 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Cvikov (veřejná komunikace), žadatelé  Eva Šrédlová a Martina Tomišková, Ústavní 401, Cvikov (6 pro)

232/04

Odkládá projednání žádostí o prodej a pronájem pozemků :

a)  manž. Škrabánkových, bytem Lindava do prošetření příjezdu a přístupu na okolní pozemky a číslování parcel

b)  J. Masare, bytem Cvikov, do vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemků

c)   J. Štrynka, bytem Cvikov – do projednání a provedení místního šetření za účasti ostatních uživatelů pozemků

d)   manž. Jiráských, bytem Praha – do prošetření stavu cesty v k.ú. Lindava

233/04

Nesouhlasí s zřízením společné antény (náklady 40 tis.Kč) na domu v majetku  města v ul. Mánesova Cvikov. (6 pro)

234/04

Zamítla žádost oddílu stolního tenisu DDM Cvikováček o příspěvek na zakoupení dresů s tím, že oddíl si může podat žádost o dotaci na rok 2005. (6 pro)

237/04

Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2000,- Kč z rozpočtu města  občanskému sdružení – Dětská zahrada Cvikov – pro mateřské centrum Ovečka. (6 pro) 

238/04

Souhlasí s převodem nájmu nebytových prostor v č.p. 99 – prodejna samoobsluhy  - od 1. 11. 2004 z nájemce Ambrosia, p.Srbek, Nový Bor na nového nájemce spol.r.o SOS. (6 pro)

239/04

Doporučuje ZM schválit prodej objektu bývalé kotelny na sídlišti pro účely zřízení klempířské a zámečnické dílny  p. Petru Brychovi, bytem Jablonec n.Nisou. (6 pro)

240/04

Doporučuje ZM schválit změnu vyhlášky o místním poplatku za odpady, a to navýšení místního poplatku o zvýšení DPH na  432,- Kč za rok.

Schvaluje cenový výměr – stanovení cen za likvidaci odpadů  pro fyzické osoby a podnikatele.

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky