• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 19.října 2010

Informace z 19. schůze Rady města Cvikova
ze dne 19. října 2010

účast: 7 členů

351/10
Prodej pozemku p.č. 3145/1 - části o výměře 1376 m2 k.ú. Cvikov obálkovou metodou za účasti zájemců o koupi.

  1. nabídka Deákovi Martin MUDr. a Pavla MUDr. , zastoupení oprávněnou osobou, bytem Cvikov II Žitavská 56, účel zahrada s výhledem výstavby rodinného domu – nabídka ceny za m2 369,- Kč.
  2. nabídka Hofrichtr Tomáš, bytem Cvikov II Pod Léčebnou 627, účel zahrada , výhledově výstavba, nabídka ceny za m2 226,50 Kč.

Rada na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 16.9.2010 schvaluje prodej pozemku nejvyšší nabídce manželům Deákovým, bytem Cvikov, za cenu 369,- Kč za m2 .
(7 pro)

352/10
Jmenuje Mgr. Ivo Čeřovského do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov od 8.11.2010 (návrat do funkce po ukončení výkonu uvolněné funkce starosty města) . (6 pro , 1 nehlasoval)

356/10
Souhlasí s převodem majetku města k  hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov na základě předávacího protokolu (mobilní telefon notebook), převod 1.11.2010. (7 pro)

358/10
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu v č.p. 303 Martinovo údolí Cvikov II, velikost bytu 1+1, nájemce Lukáš Pýcha, bytem Cvikov , v souladu s pořadníkem žadatelů o byty. (7 pro)

359/10
Schvaluje revokaci usnesení rady č. 259/08 z 9.9.2008 o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu MěÚ p.Vrabcovi Petrovi a schvaluje finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč p. Vrabcovi Petrovi, zaměstnanci MěÚ, z rozpočtu města jako peněžitého daru na úhradu provedených zdravotních úkonů dcery. (7 pro)

360/10
Nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost a rozšíření podnikatelské činnosti firmy PEKAŘSTVÍ BOHEMIA s.r.o Jablonec nad Nisou (žádosti na obec Naděje, Svitava, Lindava, Trávník, které jsou místními částmi města) (7 pro)

361/10
Odkládá projednání žádosti o prominutí poplatku z prodlení p. Buldry Jiřího a pana Alexandra Kovaleva z důvodu nedoložení potvrzení finančního odboru o bezdlužnosti. (7 pro)

362/10
Projednala žádost p. Martina Libicha, bytem Cvikov II Vančurova 604 o vyhrazení parkovacího místa v prostoru ulice Vančurova a na základě doloženého průkazu ZTP/P souhlasí se zřízením vyhrazeného prostoru , v souladu s vyhláškou o místním poplatku bez úhrady. Technické provedení zajistí Služby města Cvikova s.r.o.. (7 pro)

363/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IE 12-4001120/PVB003) mezi městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín na pozemku města p.č. 1057/1 a 1062 v k.ú. Naděje pro rezervované odběrné místo veřejného osvětlení. Dle smlouvy o smlouvě budoucí úhrada dle znaleckého posudku věcného břemena ve výši 210,- Kč. (7 pro)

364/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o připojení odběrného místa mezi městem a ČEZ Distribuce a.s. Děčín – připojení odběrného místa veřejného osvětlení pro 8 nových rodinných domů v k.ú. Lindava na pozemku města p.č. 132316 k.ú. Lindava, a souhlasí s úhradou podílu města ve výši 8000,- Kč. (7 pro)

365/10
Vzala na vědomí výzvu p. Pavola Štolúna, bytem Lindava 309, č.j. MUC 3155/2010, ve věci uplatnění práva na náhradu škody za nemajetkovou újmu dle § 22 zákona č. 82/1998 Sb. dle žádosti ze dne 26.6.2008 a schvaluje předání žádosti k právnímu posouzení. (7 pro)

366/10
Schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle návrhu. (7 pro)

367/10
Schvaluje převzetí daru od Radia Blaník Praha - Lampionový průvod , částka 16.350,- na likvidaci škod ze srpnové povodně v Lindavě. (7 pro)

368/10
Bere na vědomí informaci o odročení dražebního jednání na byt v č.p. 574 Cvikov II Sídliště z důvodu podání určovací žaloby vlastnictví bytu – odstoupení od kupní smlouvy z důvodu neuhrazení kupní ceny za byt. (7 pro)

369/10
Bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. – 9./2010 . (7 pro)

Dále rada projednala a

JUDr. Jaroslav Švehla     Mgr. Ivo Čeřovský
 místostarosta města      starosta města


↑ jdi na obsah stránky