• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 20.října 2009

Informace 19. schůze  Rady  města Cvikov ze dne 20.října  2009

 

Účast:  ze 7 členů přítomno 6, 1 člen nepřítomen-rezignace

 

336/09

Souhlasí  s podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 855-09  s IP Izolace Polná s.r.o  ve věci zpracování registru energetických rizik objektů města a to prodloužení termínu plnění smlouvy do 30.10.2009. (6 pro)

 

337/09

Souhlasí s podpisem Smlouvy o náhradě za omezení užívání nemovitosti mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR  ve výši 267,75 Kč za elektro přípojku NN na silnici I/13  u  čerpací stanice  v Komenského ulici . (6 pro)

 

338/09

Schvaluje uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

a) na pozemku p.č. 323/1 k.ú. Cvikov  -   pro účely zřízení přípojky splaškové kanalizace pro rod. dům č.p. 33 Nábřežní ulice Cvikov  (vlastník Pavel Petrus) , bezplatné břemeno (6 pro)

b) na pozemku p.č. 3545/1 k.ú. Cvikov – pro účely přípojky splaškové kanalizace pro RD č.p. 72 Žitavská ulice Cvikov (vlastník ThaNh Tran a Trung Tran) , jednorázově 1000,- Kč vzhledem k provozovně (6 pro)

c) na pozemku 1352/13 k.ú. Cvikov  - doplněk smlouvy č. IV-12-4007054/P001 s ČEZ Distribuce  a.s. Děčín pro umístění pojistkových skříní v ulici K Zahrádkám Cvikov (6 pro)

 

339/09

Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene  na pozemku  města p.č. 2865/8 a 3707/3 , k.ú. Cvikov,  s ČEZ Distribuce a.s. Děčín  - zřízení přípojky NN lxOM Vojanova ul. pro rodinný domek (manž. Boudovi), věcné břemeno za úplatu 5000,- Kč(6 pro)

 

340/09

Doporučuje ZM po provedení geometrického zaměření  schválit bezúplatný převod částí pozemku p.č. 922/1 v k.ú. Cvikov  z Pozemkového fondu ČR na město   pro účely majetkoprávního vypořádání pozemků pro výstavbu chodníku Cvikov-Svor. (6 pro)

 

341/09

Nesouhlasí s provedením směny pozemků mezi městem a p. Stránským, vlastníkem pozemku p.č. 2339/2 a 2312/2 v k.ú. Cvikov   z důvodu provedené výstavby  přečerpávací stanice kanalizace v ulici Československé armády Cvikov a  doporučuje  vyvolat jednání s vlastníkem pozemku k návrhu na vykoupení pouze části pozemku související s provedenou stavbou , tj. cca 400 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2. (6 pro)

 

342/09

Rada přijala rezignaci  na funkci člena zastupitelstva pana Vladislava Pecha, konstatovala,že došlo k zániku mandátu dnem 14.10.2009, prvním náhradníkem volební strany ODS dle zápisu o výsledku voleb  pan Karel Petržela, mandát neodmítl, rada vydává tímto osvědčení o vzniku mandátu  a doporučuje ZM doplnění člena rady s návrhem volby  na člena rady p. Karla Petrželu. (6 pro)

 

343/09

Bere na vědomí informaci ve věci úpravy nájemného – stávající usnesení ZM  :  cílové nájemné pro byty  20,94 Kč/m2 , dle ministerstva – maximum 33,05 Kč/m2 , smlouvy o pronájmu bytu na dobu neurčitou , usnesení  o regulaci nájemného do r.2010. V zákoně stanovena možnost  smluvního nájemného. Rada konstatuje , že u  všech smluv o nájmu bytu uzavíraných  po 31.12.2006  zůstává  regulované nájemné ve schválené výši  v souladu s usnesením zastupitelstva. (6 pro)

 

347/09

Schvaluje odpis majetku dle návrhu příspěvkové organizace DDM Cvikováček a doporučuje ZM schválit odpis majetku nad 20 tis. Kč (počítač) . (6 pro)

 

348/09

Projednala žádost p. Miloslava Sochůrka o udělení výjimky  ve věci pronájmu pozemku pro stánek zeleniny na Sídlišti, a výjimku neschvaluje s tím, že platí usnesení ze dne 7.4.2009 – nájemné 50,- Kč za den. (6 pro)

 

349/09

Souhlasí s vypsáním výběrového řízení na  zajištění technického  dozoru  stavby rekonstrukce bývalého hotelu  Sever (úhrada z technické pomoci v rámci ROPU ) . (6 pro)

 

350/09

Projednala a doporučuje ZM schválit  rozpočtové opatření č. 9 dle návrhu. (6 pro)

 

351/09

Projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. -9. měsíc r.2009, materiál bude dán ZM na vědomí. (6 pro)

 

352/09

Propagace města:

a) DVD  město Cvikov , celkový výdaj 90 tis. Kč,  rada souhlasí se zadáním zhotovení 3000 ks,  prodej za 80,- Kč. (6 pro)

b) Galileo – turistická mapa Liberecka + 17 pohledů , objednávka 250 ks, vložení 1 pohledu Cvikova, prodej za 70,- Kč . (6 pro)

 

353/09

Projednala a doporučuje ZM schválit  dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací  z důvodu změny ustanovení ve věci vymezení svěřeného majetku, přijímání darů a hospodaření PO dle směrnic města. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových orgnizací Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, Mateřská škola Sídliště Cvikov, Mateřská škola Jiráskova Cvikov, Základní umělecká škola Cvikov, Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov s platností od 1.11.2009. (6 pro)

 

354/09

Projednala a doporučuje ZM schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov od 1.ledna 2010. (6 pro)

 

355/09

Doporučuje ZM schválit převod částí pozemků 741/1 ,741/5 a 746/1   Pozemkovému fondu ČR  a  úhradu za prodané části  ( oddělené části z p.p.č. 741/1 -  p.č. 741/5 (prodej m. Chalupníčkovým) a z p.p.č. 746/1 – p.č. 746/2 (prodej MS Praha)  dle znaleckého posudku PF ČR ohodnoceny částkou ve výši 77.140 Kč. Vrácení s upozorněním na zařazení pozemků do návrhu změny ÚP č. 3. . (6 pro)

 

356/09

Doporučuje ZM  odkoupení pozemku st.p.č. 639/1 o výměře 906 m˛ pod objektem č.p. 30 v Pivovarské ulici  Cvikov II (  ÚZSVM  požaduje závazné stanovisko)   za cenu v místě a čase obvyklou – a nedoporučuje převod objektu č.p. 30 AMK Cvikov  . (6 pro)

 

357/09

Projednala návrh komise rozvoje na přijetí nabídky  pozemků do majetku města a souhlasí se zahájením  jednání s vlastníky pozemků  o odkoupení pozemků  cena 80,- Kč/m2 

a)  p.č. 2743/12 o výměře 2427 m˛, a  p.č. 2865/27 v k.ú Cvikov o výměře 1775 m˛ (p.Neuberg),

b) - p.č. 2865/26 v k.ú Cvikov o výměře 3425 m (p. Bárta)

 

358/09

Doporučuje ZM schválit směnu pozemků

p.č. 825/2 – část  15 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 825/3, na pozemku socha Sv.Petra) z celk. výměry 163 m˛  v k.ú. Cvikov,  dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš. obytné území

st.p.č. 833 – část 27 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 3922, na pozemku komunikace) z celk. výměry 516 m˛        v k.ú. Cvikov, dle KN: zast. plocha a nádvoří, dle ÚP: smíš.obytné území 

- stanovená cena směňovaných pozemků 200 Kč/m˛ (8400 Kč)

za

p.č. 824/1 – část 236 m˛ (dle GP č. 1437-134/2009 nové p.č. 824/18, využití jako zahrada) z celk. výměry 3782 m˛            v k.ú Cvikov, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíš.neobytné území

mezi vlastníky pozemku :  městem a  MARTIN A HANA BÉROVI, Cvikov, účel: uvedení do souladu se skutečným stavem, úhrada ˝ GP  - stanovená cena směňovaného pozemku 100 Kč/m˛ (23600 Kč), - rozdíl 15200 Kč uhradí manž. Hana a Martin Bérovi. (6 pro)

 

359/09

Rada doporučuje ZM schválit  bezplatné nabytí pozemků do vlastnictví města

a) p.č. 3628/3 v k.ú. Cvikov o výměře 1381 m˛, dle KN: ost. plocha – ost. komunikace, dle ÚP: komunikace , stávající vlastník: Státní statek Cvikov (6 pro)

b) p.č. 3016 v k.ú. Cvikov – část (parcela ZE č. 2975/2 o výměře 572 m˛) z celk. výměry 1092 m˛

dle KN: trvalý travní porost, ÚP: komunikace , stávající vlastník: Státní statek Cvikov (6 pro)

 

360/09

Rada projednala žádosti a návrhy komise rozvoje na  prodej pozemků města:

a)  odkládá  žádost  - žadatel: Alžběta DVOŘÁKOVÁ, Lindava, účel: pozemky přiléhající k čp. 246 v k.ú. Lindava

- p.č. 56 – část dle GP (po oddělení přístup. cesty) z výměry 463 m˛, p.č. 57/1 o výměře 68 m˛,  p.č. 57/2 o výměře 366 m˛ (Věcné břemeno), do upřesnění  zda pozemky nebudou dotčeny plánovanou stavbou kanalizace a vodovodu v Lindavě a zaměření  věcného břemene přípojky vody do č.p. 242 případně do kabiny TJ.  (6 pro)         

 

 

b)doporučuje ZM schválit prodej

 st.p.č. 163 v k.ú. Lindava o výměře 43 m˛, dle KN:  zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: smíšené neobytné území, za cenu: 100 Kč/m˛          + příslušenství 

žadatel: STANISLAV HOLUB, Česká Lípa, účel: scelení pozemku (6 pro)

 

c) doporučuje  ZM schválit prodej pozemků všechny v k.ú. Lindava

st. 178 o výměře 194 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

st. 179 o výměře 144 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

st. 180 o výměře 172 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

st. 181 o výměře 517 m˛, dle KN: zast. plocha – nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny

p.č. 377/3 o výměře 69 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: louky a pastviny

p.č. 378/2 o výměře 56 m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastvi

prodej s pozemky p.č. 384, 381, 378/1 jako celek - za cenu: 20 Kč/m˛ + příslušenství          

žadatel : Václav Lohr, Cvikov-Lindava, (6 pro)

 

d) odkládá žádost Jana a Lubicy Strnádkových  o prodej pozemků  k provedení dalšího  šetření vodního toku. (6 pro)

 

e) doporučuje ZM  schválit prodej

p.č. 261 v k.ú. Cvikov o  výměře 204 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíš. obyt. území, zasahuje biokoridor, za cenu: 100 Kč/m˛  + příslušenství 

žadatel: BOHUMIL A JAROSLAVA UXOVI, Most, účel: scelení pozemků(6 pro)

 

f) doporučuje ZM schválit prodej

p.č. 256/3 v k.ú. Cvikov o výměře 280 m˛, dle KN: trv. tr. porost, dle ÚP: smíš. obytné území za cenu: 100  Kč/m˛   + příslušenství     

žadatel: Zdeněk a Ivana ČERNÝCH, Cvikov, účel: scelení pozemků (zahrady) (6 pro)

 

g) doporučuje ZM schválit prodej

 p.č. 470/3 v k.ú. Cvikov o  výměře 1861 m˛, dle KN: tr. tr. porost, dle ÚP: louky a pastviny (zóna ochrany vod. zdrojů a CHKO), za cenu: 20 Kč/m˛     + příslušenství 

žadatel: ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – M.O. CVIKOV, účel: zajištění přístupu k rybníku (6 pro)

h)doporučuje ZM schválit prodej  p.č. 481/3 v k.ú. Trávník u Cvikova o  výměře 399m˛, dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území, za cenu: 100 Kč/m˛           + příslušenství 

žadatel: PaedDr. Ivan CSc. a Renata Pokorných, Ústí n./L., účel: scelení pozemku(6 pro)

 

361/09

Rada projednala žádosti o pronájem pozemků města  a

 

a) souhlasí s pronájmem

st.p.č 130/3  v k.ú. Cvikov o  výměře 49 m˛, dle KN: zast.plocha a nádvoří, dle ÚP: smíš. obyt. území, biokoridor a p.č. 180 v k.ú. Cvikov o  výměře 136 m˛, dle KN: ost. plocha – ost. komunikace, dle ÚP: smíš. obyt. území, biokoridor;

žadatel: MARTINA HŰBNEROVÁ, Cvikov, účel: zahrada , za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok           (6 pro)

 

b) souhlasí s pronájmem p.č. 2883/5 v k.ú. Cvikov - část 2867 m˛ z celk. výměry 2892 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území, energetické ochranné pásmo, vedení VN, splašková stoka   a   p.č. 2883/14 v k.ú. Cvikov o  výměře 34 m˛, dle KN: trvalý travní porost,  dle ÚP: smíšené obytné území

upozornění - pozemky jsou určeny k výstavbě

žadatel: JAN KÖHLER, Cvikov, účel: spásání trávy)   za cenu: 0,10 Kč/m˛/rok          (6 pro)

 

c) souhlasí s pronájmem p.č. 2883/3 v k.ú. Cvikov - část 243 m˛ z celk. výměry 1250 m˛ dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: smíšené obytné území, ostatní zeleň, energetické ochranné pásmo, žadatel: LUBOMÍR A  BOŽENA NOVÁKOVI, Cvikov, účel: uskladnění dřeva, za cenu: 1 Kč/m˛/rok (6 pro)

 

d) souhlasí s pronájmem  p.č. 618/3 v k.ú. Cvikov - část  390 m˛ z celk. výměry 446 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území - bere na vědomí ukončení nájmu smlouvy č. 0277  (úmrtí nájemce) -  nový nájemce: Miluše Plíhalová, Cvikov, účel: zahrada, ode dne 20.10.2009, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok (6 pro)

 

e) souhlasí s pronájmem části   p.č.  1008 v k.ú. Cvikov – část cca do 10 m˛ z celk. výměry 1466 m˛

dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: čistě obytné území - kolektivní

žadatel: STANISLAV HANUŠ, účel: uskladnění dřeva, za cenu: 1 Kč/m˛/rok            (6 pro)

 

f) souhlasí s pronájmem st.p.č.  554/1 v k.ú. Cvikov o výměře 104 m˛, dle KN: zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, dle ÚP: louky a pastviny a  p.č. 762/1 v k.ú. Cvikov – část 500 m˛ z celk. výměry 6782 m˛, dle KN: trv. tr. porost, dle ÚP: louky a pastviny

žadatel: MAREK A KARIN BAŤKOVI, Liberec 14, účel: zahrada, za cenu: 1,50 Kč/m˛/rok (6 pro)

 

362/09

Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodej pozemků města

p.č. 264/1 v k.ú. Cvikov – část cca 420 m˛ z celkové výměry 676 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území a p.č. 3532/5 v k.ú. Cvikov – o výměře 31 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel: LADISLAV A ANITA KOŠTEJNOVI (stávající nájemce), účel: cesta, zahrada (6 pro)

 

363/09

Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronájem pozemků  města

p.č. 2763 v k.ú. Cvikov – o výměře 535 m˛, dle KN: zahrada, dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel: Mgr. Martin Urban, Česká Lípa, účel: přístupová část k domu čp. 255 (6 pro)

 

364/2009

Projednala  a doporučuje ZM schválit návrhy změny č. 3 Územního plánu města, včetně stanoviska  dle návrhu rady , včetně změny citace regulativu – kolektivní obytné územní na čistě obytné . (6 pro)

 

Dále projednala a vzala na vědomí

-  jednání a složení  komise pro otevírání obálek na veřejnou soutěž rekonstrukce bývalého hotelu Sever dne 29.10. 2009, složení  hodnotící komise dne 12.11.2009

 - jednání a složení komise pro otevírání obálek  veřejná soutěž odpady – 9.11.2009, hodnotící komise dne 18.11.2009

-  podněty Osadního výboru Lindava-Svitava  budou projednány v návrhu  rozpočtu r. 2010

- nepřijímá nabídku televize Lyra na propagaci města

 

 

            JUDr. Jaroslav Švehla                         Mgr. Ivo Čeřovský

            místostarosta města                                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky