• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 23.září 2003

Informace z jednání Rady města Cvikova 19. schůze  23.září 2003

 

183/03

Doporučuje zřízení vodovodní přípojky /prodloužení vodovodního řádu/ pro 4 rodinné domy za přeložkou silnice I/13 ve Cvikově, náklad cca 150 tis. Kč, realizace v letošním roce, financování z FRR

184/03

Doporučuje nákup 4 ks buněk pro náhradní ubytování, odkoupení od Obce Kly, cena 1 buňky 110 tis. Kč, financování z fondu rozvoje a rezerv, bude vyvoláno jednání se starostou obce o možnosti snížení ceny

185/03

Doporučuje nákup materiálu na zhotovení dřevěných hradů v rámci „regenerace sídliště“ a výstavby dětského hřiště v prostoru bývalého letního kina. Zhotovení provedou pracovníci SMC

186/03

Doporučuje zařazení akce výstavby minigolfového hřiště v prostoru zahrady MKK v roce 2004

187/03

Doporučuje výkup pozemku od s.p. v likvidaci Benzina Praha pro zajištění pozemku s inženýrskými sítěmi u čp. 30 v Pivovarské ulici Cvikov – pověřuje místostarostu dalším jednáním ve věci ceny pozemku 

188/03

Na základě žádosti manž. Zagalských, bytem Cvikov, byla posouzena možnost přemístění zpomalovacího retardéru v Komenského ul. u budovy čp. 235 a doporučuje řediteli SMC zajistit jejich přemístění dle návrhu

189/03

Doporučuje ZM schválit návrh podmínek pro smlouvy o smlouvě budoucí kupní

190/03

Doporučuje ZM revokaci usnesení ve věci stanovení odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů, komisí a zvláštních orgánů

191/03

Doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření dle návrhu

192/03

Doporučuje ZM schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Mateřské školy Cvikov, Jiráskova ul. a Mateřské školy Cvikov, Sídliště a Základní umělecké školy Cvikov

193/03

Souhlasí s bezplatným pronájmem movitého a nemovitého majetku města příspěvkovým organizacím a uzavřením nájemních smluv na tento majetek dle soupisu k 31.12.2002

194/03

Souhlasí s podnájmem bytu v čp. 596 Martinovo údolí Cvikov p. Jana Brejšky pro Němečkovou Ladu, bytem Cvikov, ve smlouvě zahrnutí splátky 700,- Kč na úhradu nedoplatku p. Brejšky. Podnájem od 1.10. 2003 na 3 měsíce, potom předložit k prodloužení

196/03

Doporučuje ZM schválit sponzorský příspěvek Odbornému léčebnému ústavu, Martinovo údolí Cvikov na technické a přístrojové vybavení ve výši 20 tis. Kč

198/03

Projednala žádosti o prodeje pozemků města a

- doporučuje odprodej pozemku v k.ú. Lindava dle žádosti p. Anně Větrovcové

- doporučuje odprodej pozemku části p.č. 560/1 v k.ú. Svitava p. Petrnouškovi

- doporučuje odprodej pozemku p.č. 631 o výměře 223 m2 a č. 2384 o výměře 288 m2 v k.ú. Lindava p. Krskovi

199/03

Povolení hudební produkce – žádost p.Krejčí – Svitavské jeskyně – 11.10. 2003 . Udělení výjimky do 03.00 hodin – souhlas s pořádáním hudební produkce za předpokladu souhlasu dotčených orgánů státní správy /zejména MěÚ Nový Bor/

200/03

Vzala na vědomí provedení ankety zájmu občanů místní části Drnovec o plynofikaci, doporučuje zajistit projektovou přípravu k územnímu rozhodnutí a podání žádosti o dotaci v letošním roce - zjistit a zvážit  možnost závazné přihlášky k provedení plynofikace domů po přidělení dotace

 

Dále rada projednala a

 

- odkládá návrh osadního výboru Drnovec na úpravu veřejného osvětlení na příští schůzi

- vzala na vědomí informaci starosty ze Správy a údržby silnic ohledně připravované opravy silnice III. třídy směr Lindava-Velenice

- odkládá návrh na odkoupení pohledávky města – Fashion Point – nabídka realitní kanceláře CL Prodex spol. s r.o.  Česká Lípa na příští schůzi rady

 

        JUDr. Jaroslav Švehla                                          Mgr. Ivo Čeřovský

          místostarosta města                                              starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky