• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 6.listopadu 2001

Usnesení Rady města CVIKOV z 19. schůze dne 6. listopadu 2001

 

Kontrola usnesení  : viz zápis

102/01 – zápis do kroniky – trvá

124/01 – smlouva na převod kan.přípojky u čerpací stanice, dosud nebyl předložen návrh

144/01 – kancelářská buňka ve ŠJ – ukončení do konce listopadu

176/01 – výjimka z vyhlášky 1/01 pivnice Praha-dosud nepředložen posudek hygienika

189/01 – zřízení infor.centra v provozovně p.Radové – dosud nedořešeno, kontrola 2002

203/01 – převod čp.35 v ul. ČSA – bude předloženo Zm

205/01 – pronájem čp.73 Drnovec – po ukončení lhůty veřejné nabídky

207/01 – návrh na revokaci usn. ZM  - schválení ZUŠ jako organizační složky

208/01 – zřizovací listina Městské knihovny – bude předloženo ke schválení na ZM

209/01 – nákup automobilů pro hasiče a město – bude předloženo ke schválení na ZM

 

vyřazuje z kontroly: 199/01,200/01,201/01,202/01,204/01,206/01,210/01

 

211/01

– Návrh vyhlášky města o odpadech

návrh na základě nového zákona o odpadech, bez připomínek, bude předložen ZM

 

212/01

–  Výběrové řízení – městský ekolog

v souvislosti s ukončení pracovního poměru ing. Koudelkové k 31.12.2001 pověřuje tajemníka  MěÚ vypsáním a přípravou výběrového řízení na  uvolněné místo. Výběr bude proveden na jednání rady.

 

213/01

– Žádost předsedkyně komise pro řešení přestupků JUDr. Paulové

na základě uvedených důvodu o vznesení námitek podjatosti a vznesenému oznámení o zneužívání funkce ze strany účastníků přestupkového řízení, vyhovuje návrhu JUDr.Paulové a přestupkové řízení ve sporu p.Průša- p.Klabanovi bude postoupeno k přestupkovému řízení Městskému úřadu Nový Bor.

 

214/01

– Zápis z kontrolního výboru  - stanovisko rady ve věci školní jídelny pro ZM

Návrhy kontrolního výboru – stanovisko rady

l. zařadit zřízení kanceláře na r.2002 – kancelář bude dokončena v r.2001

2. zajištění  programového vybavení,čipové karty – od října zaveden systém stravenek, tento systém bude vyhodnocen

Otázka PC programu – stávající funkční,v příípadě zachování systému stravenek, není třeba měnit, požadavky vedoucí ŠJ při stanovení rozpočtu.

3.výběr hotovostních plateb - možnost uplatnit u vedoucí ŠJ, jinak bude zachována platba složenkami / platba předem na další měsíc/ a trvalým příkazem /platba v daném měsíci do 15./

 

215/01

– Plynofikace objektu bývalého internátu – návrh ředitele Cvikováčku

rozpis prací v hodnotě 292 tis. v letošním  roce použito 130 tis. na úhradu vybavení, dofinancování akce v roce 2002. Provedeno poptávkové řízení – nejvýhodnější nabídka p.Friedl. Požadavek členů rady na předložení dalších nabídek.

 

216/01

– Prodej pozemku města

doporučuje ZM schválit prodej pozemku v k.ú. Cvikov u objektu čerpací stanice – navrhovaná cena 300,- Kč za l m2, pozemek bez dalšího využití pro město, kupující p.Košler, s.r.o Skala.

 

217/01

– změna usn. rady 190/01 z 25.9.2001 ve věci vyjádření k územnímu řízení stavebníka p.Šolce. Rada přehodnotila na základě žádosti p.Šolce a doložených vyjádření ostatních účastníků řízení své stanovisko a nemá námitek k výstavbě přístřešku jednolistové pily na pozemku stavebníka v ul.Komenského, zavážení materiálem z účelové komunikace.

 

218/01

– vyhrazené parkování u čp.177 v ul.Boženy Němcové

souhlasí s vyhrazením parkování dle žádosti p.Milana Tymyka.

 

219/01

– Zrušení předkupního práva města při převodu bytu

doporučuje ZM schválit zrušení předkupního práva bytu pro město /5 let/ na základě žádosti paní Emilie Sedlmajerové, Cvikov ul.Boženy Němcové z důvodu převodu na vnučku.

 

220/01

– Žádost p.Maxové, Cvikov Komenského ul. na povolení dalšího užívání bytu, stanovisko do konce roku nebude dán návrh na vyklizení bytu. V případě, že bude do konce r.2001 uhrazen dluh na nájemném a službách, pravidelně hrazeno nájemné, bude žádost znovu posouzena.

 

221/01

– Žádost o příspěvek na opravu střechy kostela v Lindavě – žádost děkanátu N.Bor

doporučuje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis.Kč. Vzhledem ke stáří 350 let kostela a zájmu církve o opravu této barokní stavby,která je dominantou místní části Lindava,

bude vyvoláno další jednání .

 

Dále rada města

-         vzala na vědomí informace ředitele ZaMŠ Cvikov o záměru přidělení právní subjektivity

-         žádost zástupců čp. 577-578 Sídliště ve věci příspěvku na zateplení panelového domu bude vyřízena starostou města – vrácena daň bude použita na zateplení všech panelových domů města

 

 

 

 

Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

Místostarosta města                      Starosta města

 

 

 

 

 

 


↑ jdi na obsah stránky