• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. RaM 7.října 2008

Informace z jednání  19. schůze Rady města Cvikova ze dne 7. října   2008

 

276/08

Oprava lávky v Lindavě – informace o nabídkách jednotlivých firem. Zrušení výběrového řízení, práce budou provedeny po částech. Vyhotovení lávky v letošním roce, bez opěrných zdí, nové provedení nabídky na zhotovení. (7 pro)

277/08

Oprava podlah v restauračním prostoru v MKK. Bude provedena úprava dlažby v kuchyni, oprava podkladu + položení nového lina. Navýšení položky o 60 tis. Kč z úspory topení. Termín provedení prací do 31.10. 2008 – zajistí vedoucí MKK a stavební technik . (7 pro)

278/08

Schvaluje zadání zpracování PD na ZŠ (výměna oken přístavby, zateplení polytechnických dílen, projekt s výkazem výměr). (7 pro)

279/08

Souhlasí s podpisem smlouvy s realitní kanceláří  REMAX Česká Lípa  o prodeji objektu č.p. 242 s příslušenstvím v Lindavě. (7 pro)

280/08

Zveřejnění nabídky na prodej bytu 1+2 Cvikov II  Sídliště 558 – prodej obálkovou metodou, cena  minimální 479 380,- Kč, nabídky do 21.10. 2008 11.00 hod. (7 pro)

281/08

Doporučuje ZM schválit smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti, příspěvek 90,- Kč na obyvatele, celkem 402 570,- Kč. (7 pro)

282/08

Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budou na zřízení věcného břemene  - dokončení kanalizace v úseku náměstí – Mlýnská ulice. (7 pro)

283/08

Souhlasí s uzavřením dodatků smluv o dílo na vypracování projektových dokumentací – energetických auditů na zateplení objektů města (hasičská zbrojnice, budovy mateřských škol) do 31.10.2008, zpracovatel IPP Polná . (7 pro)

284/08

Souhlasí s podpisem smluv na odvod srážkových vod  se SČVAK ČeskáLípa – budova č.p. 63 a budova č.p. 137 – z důvodu změn záloh. (7 pro)

285/08

Pronájem nebytového prostoru v č.p. 295 Komenského – změna smlouvy z důvodu provádění úprav a rekonstrukce nebytového prostoru. Platba nájemného od 15.9. 2008. (6 pro, 1 nehlasoval)

286/08

Souhlasí s prodloužením termínu realizace koupě pozemku – kupující Josef Studničný, prodloužení termínu do 31.1. 2009. (7 pro)

287/08

Prodej domu č.p. 246 Lindava. Prodej nájemcům nebyl realizován, realizace prodeje přes realitní kancelář REMAX. (7 pro)

288/08

Souhlasí se změnou smlouvy o pronájmu nebytového prostoru  stodoly v Drnovci – na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. (5 pro, 2 nepřítomni)

289/08

Propagace města :

- Souhlasí s inzercí města v Průvodci Českolipskem, vydavatel Soukup a David – 1 strana v publikaci, celková cena 16 065,- Kč. (5 pro, 1 zdržel, 1 proti)

- Souhlasí s nabídkou Kartografie Brno – mapa+obce+pohled, celková cena 17 374,- Kč. (7 pro)

 

Dále rada projednala a

-         vzala na vědomí informaci o jednání s PF Česká Lípa

-         informace o zpracování materiálu – objekty města –pracovní schůzka 23.10.08, zjištění možnosti vázání platnosti smlouvy  provedením údržby domu do kupní smlouvy

-         vzala na vědomí informaci,že zápisy kontrolního a finančního výboru budou rozesílány s materiály na ZM a nebudou zveřejňovány na www stránkách města

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky