• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. ZaM 10.února 2005

U s n e s e n í

19 . zasedání Zastupitelstva města Cvikov dne 10. února 2005

 

Účast členů zastupitelstva na jednání:

z 21 členů zastupitelstva, přítomni 21

Marta Studničná, Petr Kořínek , ing. Miroslav Hokr, ing. Zbyněk Kraus, Miroslav Štěpán, Břeněk  Henke, Pavel Cyrus, Pavel Kovalev, Michal Vojtěch, Dr. ing. Dalibor Vojtěch, Mgr. Jiří Walter, Vladislav Pech, Pavel Pech, JUDr. Jaroslav Švehla, Jiří Jirák, Mgr. Ivo Čeřovský, Ladislav Krsek, PhDr. Ludmila Sýkorová, Mgr. Šárka Jakobi, ing. Josef Dostál, Mgr. Olga Svatošová

 

Zastupitelstvo města v souladu s jednacím řádem schválilo

a)     ověřovatele zápisu : p. Pecha Vladislava, p.Cyruse Pavla (19 pro, nepřítomen p.Vojtěch M., p. Pech P. )

b)     složení komise pro úpravu usnesení ve složení předseda JUDr. Švehla, členové Mgr. Jakobi, ing. Dostál (19 pro, nepřítomen  p.Vojtěch M., p. Pech P.

c)      program jednání dle pozvánek s doplněním bodu „Zřizovací listina organizační složky – dům s pečovatelskou službou ) (19 pro, nepřítomen p.Vojtěch M. p. Pech P. )

1/ Bere na vědomí

- zprávu o kontrole usnesení z jednání 18.12. 2004

- informaci o průběhu prodeje domů z majetku města

- stav finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2004, včetně tvorby a použití  fondů 

2/

Schvaluje zařazení akce „likvidace komína + betonové nádrže Sídliště“ do rozpočtu na rok  2005 a pověřuje starostu města uzavřením a podpisem smlouvy s vybranou firmou Mega Stráž pod Ralskem dle návrhu. (18 pro, nepřítomen p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

3/

Projednalo změnu č. 1 Územního plánu města Cvikova a konstatuje, že z veřejnoprávního projednání změny nebyly vzneseny žádné připomínky .

4/

Schvaluje zřizovací listinu organizační složky města Domu s pečovatelskou službou Cvikov a kriteria přidělování bytů a chráněných bytů v Domě s pečovatelskou službou. (18 pro, nepřítomen p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

5/

Schvaluje výjimku pro nájemníky při prodeji domů dle bodu 1 kriterií zastupitelstva města u domu č.p. 3 Československé armády (827.619,-Kč), č.p. 346 Československé armády (493.092,-Kč), č.p.214  Ústavní (473.784,- Kč), č.p. 246 v Lindavě (181 959,- Kč), tj. na 50 % snížení stanovené ceny dle kriterií. (15 pro, 1 proti – ing. Kraus, 2 zdrželi ing. Hokr, p. Jirák, nepřítomen p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

6/

Schvaluje prodeje pozemků

a/ kupující Jan a Dana Podolákovi, Roháčova 277, Děčín-Boletice , zastoupeni paní Alžbětou Turkovou, Žitavská 428, Cvikov II –  prodej p.p.č. 171/6 o výměře 229 m2 a p.p.č. 597/3 o výměře 1432 m2 v k.ú. Cvikov (cena 100,- Kč/m2) pro rozšíření zahrady včetně objektu  stavby na části p.p.č. 597/3 ve Cvikově v ceně dle znaleckého posudku nezkolaudovaného objektu.  Dle územního plánu se pozemek parc. č. 171/6 nachází v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území a pozemek parc.č. 597/3 se nachází v zastavěném území města v ploše zahrady, který není určen k zástavbě. (18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p.  Pech P.)

b/ kupující Ing. Kateřina Vlčková, Martinovo údolí 303, Cvikov II – prodej pozemku parc.č. 751/15 o výměře 44 m2 v k.ú. Cvikov z důvodu rozšíření zahrady a zarovnání pozemku. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území, pozemek je určen k výstavbě lokality Martinovo údolí. (18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

c/ kupující p.  Ivan Krátký, Lindava čp. 145 –  prodej části p.p.č. 289/5 dílu b) o výměře 54 m2 v k.ú. Lindava za účelem zajištění přístupu a příjezdu k p.p.č. 289/4 v Lindavě s podmínkou věcného břemene. (18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

d/ kupující p. Karel Koštel, Sídliště 573/II, Cvikov –  prodej části p.p.č. 1083/1 o výměře 490m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky po vyjasnění majetkoprávních vztahů – provedení vytyčení pozemku. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. ( 18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

e/ kupující ing. Tomáš Beck, Mánesova 546, Cvikov –  prodej p.p.č. 1094/16 (dříve 1087) o výměře 799 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky . Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

f/ kupující p. Čermáková, Sídliště 581, Cvikov – prodej p.p.č. 1012/12 (dříve 1012/1) o výměře 58 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek

g/ kupující p. František Berka, Sídliště 587, Cvikov –  prodej části p.p.č. 1087 o výměře 781 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

h/ kupující p. Dalibor Vojtěch, Sídliště 550, Cvikov –  prodej části p.p.č. 1087 (dle starého GP p.p.č. 1087/2) o výměře 387 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek

ch/ kupující p. Jiří Štys, Sídliště 578, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/14 (dříve 1012/1) o výměře 31 m2, části p.p.č. 1073/2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

 i/ kupující p.  Drahomír Vítek, Mánesova 545, Cvikov – prodej p.p.č. 1012/8 (dříve 1012/1) o výměře 106 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

j/ kupující p. Věra Slánská, Sídliště 580, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/13 (dříve 1012/1) o výměře 45 m2 a části p.p.č. 1073/2 cca 5 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

k/ kupující p.  Oldřich Mazanec, Mánesova 545, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/9 (dříve 1012/1) o výměře 110 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

l/ kupující p. Vl. Vančura, Sídliště 596, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/11 (dříve 1012/1) o výměře 76 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

m/ kupující p. Freibera, Mánesova 540, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/7 (dříve 1012/1) o výměře 147 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

n/ kupující p.  Šťastná, Sídliště 553, Cvikov –  prodej části p.p.č. 1087 o výměře 1000 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

hlasování k bodu  e) – n)   (17 pro, 1 zdržel  Dr. Vojtěch D.,  3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.) 

o/ vrácení pozemků dle návrhu Pozemkovému fondu ČR – po zpracování studie zástavby rodinných domů v lokalitě Pod Zeleným vrchem a provedení oddělovacího plánu.  (16 pro, 2 zdrželi ing. Kraus, Dr. Vojtěch D., 3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

7/

Souhlasí se zřízením věcného břemene

a/ při prodeji pozemků p. Krátkému v k.ú. Lindava -  věcné břemeno pro přístup po celém pozemku parc.č. 289/5 v Lindavě pro budoucího nabyvatele p.p.č. 289/1 paní Helenu Suchou  (18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p.Vojtěch M., p. Pech P.)

b/ trvalé povolení ke vstupu a vjezdu – zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 3853 v k.ú. Cvikov v majetku města z důvodu zajištění přístupu k nemovitosti čp. 103 v ul. Jiráskova ve Cvikově – dle žádosti ing. Vladimíra Vávry, bytem Milovice Mladá, Spojovací 559/E.  (19 pro, 2 nepřítomni p. Vojtěch M., p. Pech P. )

8/

Odkládá žádost manželů Krejčí, Žitavská 316, Cvikov – zrušení věcného břemene užívání sklepa „B“ pro vlastníka st.p.č. 650/1 ve Cvikově do upřesnění žádosti a vlastnictví sklepa. (17 pro, 1 zdržel ing. Dostál, 3 nepřítomni p. Kořínek, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

9/

Neschvaluje  snížení ceny za prodej pozemků  v k.ú. Naděje dle žádosti p. Luďka Waltra. (18 pro, 3 nepřítomni p. Vojtěch M., p. Pech P., p. Kořínek)

10/

Schvaluje nabytí pozemků do majetku města

a/ převod pozemků ze Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice – p.č. 2575/3 o výměře 69 m2 ostatní plocha,  p.č. 2580/1 o výměře 24747 m2 ostatní plocha,  v k.ú. Cvikov, cena 35 000,- Kč. (18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p.Vojtěch M., p. Pech P.)

b/ bezplatný převod pozemků – ostatní plocha p.č. 2304/2 o výměře 192 m2, p.č. 2304/3 o výměře 1380 m2, p.č. 2309/5 o výměře 68m2, p.č. 2309/6 o výměře 697 m2, vše v k.ú. Cvikov, od TJ Jiskra Cvikov . 18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

c/ bezplatný převod pozemků p.č. 964/2 o výměře 8357 m2 – louka a p.č. 964/3 o výměře 14 m2 – jiná plocha, vše v k.ú. Lindava  pro účely manipulační plochy a ochranných pásem. Převod po vyhodnocení zkoušek a možnosti využití vrtu v Lindavě pro výstavbu vodovodu. 18 pro, 3 nepřítomni p. Henke, p. Vojtěch M., p. Pech P.)

11/

Souhlasí s návrhem a podpisem smlouvy o dílo s firmou s.r.o NISAINVEST Jablonec nad Nisou na rekonstrukci Základní školy a mateřské školy Cvikov. (20 pro, 1 nepřítomen p. Pech P.)

12/

Schvaluje nabytí objektu bývalého hotelu Sever do majetku města za cenu dle návrhu a pověřuje starostu a místostarostu jednáním o koupi objektu a podpisem smlouvy. (19 pro, 1 proti Mgr. Jakobi, 1 zdržel Mgr. Walter)

13/

Schvaluje finanční vypořádání prostředků města za r. 2004 dle návrhu . (19 pro, 2 nepřítomni Mgr. Walter, p. Štěpán).

14/

Schvaluje rozpočet města na rok 2005 dle předloženého návrhu. (19 pro, 2 nepřítomni  Mgr. Walter, p. Štěpán)

15/

Zvolilo sl. Kateřinu Zahrádkovou členkou kontrolního výboru. (17 pro, 1 proti p. Kořínek, 2 zdrželi  ing. Kraus, Mgr. Walter, 1 nepřítomen p. Štěpán)

 

                        JUDr Jaroslav Švehla                      Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                       starosta města


↑ jdi na obsah stránky