• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

19. ZaM 14.května 2009

Usnesení  z  19. zasedání Zastupitelstva města Cvikova konaného dne 14. května   2009  v Městském klubu kultury CvikovÚčast :

z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 , nepřítomni  p. Tuma ,  2  omluveni  p. Mgr. Jakobi, p. Kořínek


Zastupitelstvo města projednalo a  


1/

Bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení   a

schvaluje revokaci usneseni:


č. 2/A/2g) ze dne 27.08.2007

prodej  p.č. 1475/1 k.ú. Cvikov,

kupující: Jana Prokopová, bytem Cvikov


č.2-2)e ze dne 13.06.2008

prodej p.č. 2480/1 k.ú. Cvikov

kupující: Jana Pavlíková, bytem Česká Lípa


č.2/A/j ze dne 23.10.2007

prodej p.č. 3622/1 k.ú. Cvikov

kupující: Martin Kameník, bytem Cvikov


č.5/C/g ze dne 20.03.2008

prodej p.č. 52, p.č. 203/1, p.č. 203/2, p.č. 204, p.č. st. 132 k.ú. Cvikov

kupující: Jan Bešík , bytem Praha


hlasování : 14 pro, 1 zdržel p. Hokr ,  0 proti, 4 nepřítomni(p. Tuma ,  Ing. Vojtěch,p. Vojtěch, p.Ing. Beránek, 2 omluvená nepřítomnost  ( p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek)


2/  

Pozemky


a)         Schvaluje převod vlastnického práva – prodej pozemků za cenu 5,50 Kč/m˛

            firmě : BIOCHOV s.r.o., se sídlem Nové Zákupy 315, 471 23  ZÁKUPY


k.ú. Cvikov

    1830              142 m2           ostatní plocha-komunikace

    2454/5         7880 m2           trvalý travní porost

    2464/2         1126 m2           trvalý travní porost

    2472/2         1030 m2           trvalý travní porost

    2485/4         2530 m2           trvalý travní porost

    2498/5         3242 m2           ostatní plocha-manipulační

    2514/1         2433 m2           ostatní plocha-jiná

    2533/2         2314 m2           ostatní plocha-neplodná půda

    3731/1             78 m2           ostatní plocha-neplodná půda

    3731/2           470 m2           ostatní plocha-neplodná půda                                                     

    3731/3           301 m2           ostatní plocha-neplodná půda

    2500/2           472 m2           ostatní plocha-neplodná půdak.ú. Lindava

    1752/2         2346 m2           orná půda

    1750/2         1299 m2           trvalý travní porost

    celkem   25663 m2


                hlasování: 16 pro, 0 proti,1  zdržel p. Hanzlíček , 4 nepřítomni (p. Tuma ,p.  Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.  Ing. Vojtěch)


b)    Nesouhlasí s prodejem a zamítá žádost o koupi p.č. 2897/1 (dle KN: vodní plocha-rybník,         dle ÚP:  vodní prvky); p.č.2897/2 (dle KN:vodní plocha-koryto vodního       toku,dle ÚP:     zeleň); p.č.2904/6 (dr.poz.:ostatní plocha-                 neplodná půda, dle ÚP:    NÚ-     ostatní zeleň ), žadatelé  Karel a Šárka Langrovi, Mánesova 2322,                          Česká Lípa , vzhledem k zamítavým stanoviskům dotčených orgánů.

         hlasování:  16 pro,0 proti, 1 zdržel p.Neckař  , 4 nepřítomni (p. Tuma,p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.  Ing.                 Vojtěch)


c)         Schvaluje prodej pozemku  p.č. 2416/2 – o celkové výměře 54m˛ v k.ú. Cvikov

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: smíšené obytné území,zastavitelná plocha

p.č. 3518/14 – část 42m˛ z celkové  výměry 188m˛ v k.ú. Cvikov , druh pozemku: ostatní plocha - ostatní komunikace; dle ÚP:smíš.obyt.území

st. 1000 – o celkové výměře 35m˛ v k.ú. Cvikov

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; dle ÚP: smíš. obytné území

žadatel:Dagmar Nováková, Palackého 155, Cvikov

            za cenu:  100 Kč/m˛

            hlasování: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 4 nepřítomni (p. Tuma , p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.  Ing. Vojtěch)d)         Schvaluje prodej  pozemku p.č. 446/2 - o celkové výměře 520m˛ v k.ú. Cvikov

druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: louky, pastviny

žadatel: Dagmar Fibrichová , Gagarinova  876, Liberec účel: zahrada,  cena:  30 Kč/m˛

a   

neschvaluje  prodejem a zamítá žádost  manželů Kožmínových , bytem Cvikov

            hlasování

                 15 pro, 1 proti p.Ing. Hokr , 1 zdržel p.Hanzlíček , 4 nepřítomni (p. Tuma  ,  p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek,            p.  Ing.   Vojtěch)


e)         Schvaluje prodej pozemku    p.č. st. 463 - část 164m˛ z celkové výměry 314m˛ v k.ú.           Cvikov

druh pozemku: zastavěná plocha-zbořeniště; dle ÚP:zahrady

p.č. 568/2 - část 4m˛ z celkové  výměry 105m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada, dle ÚP:zahrady; p.č. 567 - část 23m˛ z celkové výměry 313m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada, dle ÚP zahrady; p.č. 570 - část 5m˛ z celkové výměry 427m˛ v k.ú. Cvikov,druh pozemku:trvalý travní porost, dle ÚP: komunikace, p.č. 3801/4 - část 12m˛ z celkové výměry 94m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku:vodní plocha-koryto vodního toku přirozené či upravované, dle ÚP: zahrady;

           dle GP nové p.č. 3921/2 ostatní plocha, jiná plocha a 567/2 zahrada

žadatel: Magda Botošová a Milan Duna, Sídliště 582/II, Cvikov  účel: zahrada, cena:   30 Kč/m˛

            ( a revokuje tímto  usnesení zastupitelstva č. 5 d) z 18.9.2008

            hlasování:

                15 pro, 1 proti p.Ing. Hokr , 1 zdržel p.Hanzlíček , 4 nepřítomni (p. Tuma  , p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek,              p.  Ing.   Vojtěch)f)          Schvaluje prodej  pozemku p.č. 463 – část 107m˛ z celkové výměry 314m˛ v k.ú.      Cvikov ,

      druh     pozemku: zastavěná            

plocha-zbořeniště; dle ÚP: zahrady; p.č. 566 - část 19m˛ z celkové výměry 278m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada, dle ÚP: zahrady; p.č.567 - část 87m˛ z celkové výměry 313m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku: zahrada, dle ÚP: zahrady; p.č. 3801/4 - část 24m˛ z celkové výměry 94m˛ v k.ú. Cvikov, druh pozemku:vodní plocha-koryto vodního toku přirozené či upravované, dle ÚP: zahrady, dle GP nové p.č. 3921/1 zahrada

žadatel: Jaroslav Černý, V Zátiší 439/II, Cvikov účel: zahrada, za cenu: 30 Kč/m˛

            hlasování:

                15 pro, 1 proti p.Ing. Hokr , 1 zdržel p.Hanzlíček , 4 nepřítomni (p. Tuma  , p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek,              p.  Ing.   Vojtěch)


g)         Schvaluje prodej  pozemku p.č. 566 - část 259m˛ z celkové výměry 278m˛ v k.ú.      Cvikov,druh     pozemku: zahrada, dle ÚP: zahrady; č.p. 567 - část 152m˛ z celkové      výměry             313m˛ v k.ú. Cvikov,   druh pozemku:zahrada, dle ÚP: zahrady; č.p.           3801/4             - část 38m˛      z celkové výměry 94m˛ v k.ú. Cvikov, druh             pozemku:vodní plocha-            koryto vodního            toku přirozené či upravované, dle         ÚP:      zahrady; č.p. 3852/1 - část   12m˛ z celkové výměry            407m˛ v k.ú.    Cvikov, druh pozemku: zahrada,          dle       ÚP:             zahrady;dle GP nové p.č. 566 zahrada

            žadatel: Jiří Madarász , Sídliště 588/II, Cvikov účel: zahrada. za cenu:  30 Kč/m˛

                hlasování:

                15 pro, 1 proti p.Ing. Hokr , 1 zdržel p.Hanzlíček , 4 nepřítomni (p. Tuma , p.Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.            Ing.         Vojtěch)


h)         Schvaluje prodej  pozemku p.č. 2743/11 – část 700m˛, z celkové výměry 4193m˛     v k.ú.   Cvikov

druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha; dle ÚP: smíšené obytné území

žadatel:Beáta a Karel Petrželovi , Sídliště 562/II, Cvikov,

účel: výstavba RD, za cenu:  200 Kč/m˛

            hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 4 nepřítomni (p. Tuma  , p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.  Ing.         Vojtěch)


i)          Schvaluje nabytí pozemku  v k. ú . Lindava  p.č. 176/1 o výměře 359m˛

      druh pozemku: zastavěná plocha-nádvoří-zbořeniště s tím,

      úplatný převod od :      Státní statek Bílý Kostel s.p. v likvidaci Hrádek nad     Nisou

     hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 4 nepřítomni (p. Tuma  , p.  Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.            Ing. Vojtěch)


j)          Neschvaluje odkoupení  pozemků  2933/8 a 2905/3 KÚ Cvikov o celkové výměře    12 136m2.       a          návrh na postoupení (odkoupení)  pohledávky na cca 12000m2 v      okrese Česká Lípa pro            další     potřeby města a návrh směny pozemku města p.č.      909/1 v k.ú.   Cvikov, dle nabídky p.   Waltera , bytem Cvikov.

            hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 4 nepřítomni (p. Tuma   , p.  Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.  Ing.       Vojtěch)


k)        Schvaluje převod pozemku  p.č. 3111/19 o výměře 303 m2      k.ú. Cvikov (ostatní     plocha,             neplodná             půda)  za účelem scelení  pozemků v majetku města ,  převod dle podmínek Státního statku Bílý        Kostel s.p. v likvidaci Hrádek nad             Nisou , bezplatný převod  .

      hlasování:  17 pro, 0 proti, 0 zdržel, 4 nepřítomni (p. Tuma , p.Mgr. Jakobi, p.Kořínek, p.  Ing. Vojtěch)


3/

a)      Schvaluje  kriteria  prodeje domů a bytů

                hlasování: 16 pro, 1 proti p.Vojtěch M. , 1 zdržel p.Ing.  Vojtěch Dalibor,

                 3 nepřítomni  (p. Tuma , p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek)


b)      Schvaluje výběr objektů v majetku města k prodeji ,včetně  odložení  návrhu na prodej objektu č.p. 30 Pivovarská ulice Cvikov II

      hlasování:  14 pro, 2 proti p.Ing. Vojtěch D., p. Vojtěch M., 5 nepřítomni (p.JUDr. Švehla, p. Mgr.   Krafková , p. Tuma

       p.Mgr. Jakobi, p. Kořínek)


c)      Schvaluje prodej objektu kotelny v Lindavě  - smlouva o smlouvě budoucí kupní, cena dle odhadu +  příslušenství ,  pozemky v nájmu,  termín realizace kupní smlouvy do 1 roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.

      hlasování : 18 pro, 3 nepřítomni (p. Tuma ,p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek)4/

Projekt  Power  Bridge – Iniciativa k podpoře inovačních služebních úkonů v oblasti zdravotnictví volného času turistického ruchu v Euroregionu Nisa :

Schvaluje změnu usnesení zastupitelstva města  z 15. zasedání dne 30.10.2008 a to z důvodu upřesnění názvu:

Projekt  Power Bridge – Iniciativa k podpoře inovačních služebních úkonů v oblasti zdravotnictví volného času turistického ruchu v Euroregionu Nisa

a

schvaluje  předfinancování projektu a to jak vlastního podílu města, tak předfinancování dvou po sobě následujících čtvrtletí  ve výši 22 000 Eur.

hlasování : 18 pro, 3 nepřítomni (p. Tuma ,p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek)


5/ a

Bere na vědomí informaci o prodeji č.p. 242 v Lindavě , výsledek obálkové metody a odstoupení vítěze soutěže od sepsání kupní  smlouvy.5/ b

Zastupitelstvo nepřijímá  podnět p. Fišery, včetně návrhu na spolupodílení  se na výstavbě plynovodu – prodloužení plynovodu v ulici Československé armády ve Cvikově a neschvaluje zařazení akce do akcí rozvoje města.

hlasování : 18 pro, 3 nepřítomni (p. Tuma ,p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek)


5/c

Zastupitelstvo pověřuje starostu města Mgr. Ivo Čeřovského zastupováním města na Valné hromadě SVS Teplice.

hlasování : 18 pro, 3 nepřítomni (p. Tuma ,p. Mgr. Jakobi, p.Kořínek)                                    JUDr. Jaroslav Švehla              Mgr. Ivo Čeřovský

                                   místostarosta města                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky