• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 15.ledna 2008

Informace z jednání 2. schůze Rady města Cvikova ze dne 15. ledna 2008

 

9/08

 K usn. č. 3/08  -  doporučuje ZM stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků, která se bude skládat ze dvou částí:

- cena za m2 (daná usnesením nebo vysoutěžená v obálkové metodě)

- příslušenství (náklady města na zaměření, vytyčení, kolek pro návrh na vklad, jiné poplatky, bez daně z převodu). (6 pro, 1 nepřítomen)

10/08

Projednávání prodeje  majetku (pozemků)  města  - žádostí o prodej  :

návrh postupu projednávání :

- podání žádosti o prodej majetku - zápis do podacího deníku - předání SMM

- 15ti denní zveřejnění záměru prodeje majetku města na úřední desce se stanovením termínu, do kdy mohou podávat  žádosti – do termínu jednání komise rozvoje města

- materiál z komise rozvoje na jednání rady – 1 den před jednáním

- materiál z rady pro zastupitelstvo – 7 dní před jednáním

- bez projednání v radě města nebude žádná žádost projednávána na zastupitelstvu města

Návrh zapracovat do jednacího řádu rady a zastupitelstva. (6 pro, 1 nepřítomen)

11/08

Bere na vědomí informaci o stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2007, s tím, že bude připraven materiál – zjištění nabídky ostatních finančních institucí na zhodnocování volných prostředků města. Zajistí vedoucí finančního odboru a starosta města pro jednání rady. (6 pro, 1 nepřítomen)

12/08

Schvaluje odpis pohledávek výdajového účtu – za telefonní hovory a znalecký posudek – dle návrhu finančního odboru. (6 pro, 1 nepřítomen)

13/08

Projednala návrh na úpravu prodejní ceny výtisku Zpravodaje města – nesouhlasí se zvýšením ceny. (6 pro, 1 nepřítomen)

14/08

Doporučuje ZM schválit zrušení prodeje pozemku v k.ú. Trávník na základě vyjádření žadatele p. Soudila. (6 pro, 1 nepřítomen)

15/08

Souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem sklepa k 31.1. 2008 – nájemce p. Berka František. (6 pro, 1 nepřítomen)

16/08

Vzala na vědomí informaci starosty o přípravě a zajištění projektových dokumentací jednotlivých akcí skupiny A – rozvoje města.

17/08

Doporučuje ZM schválit  NABYTÍ do majetku města      

a) p.p.č. 510/3 o výměře 6 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: ostatní plocha – zeleň, dle ÚP: zast.území - smíšené obytné území za účelem zajištění přístupu a příjezdu k č.p. 247 – pozemek navazuje na komunikaci města;

od: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec; bezúplatný převod

b) p.p.č. 56/1 o výměře 344 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: ostatní plocha–jiná plocha, dle ÚP: zast. území - centrální smíšené území za účelem – veřejný zájem (zachování přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem)

od: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Česká Lípa; bezúplatný převod (popř. dle podmínek ÚZVM)

c) p.p.č. 2742/7 o výměře 211 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: ostatní plocha–ostatní  komunikace, dle ÚP: zast.úz.-smíšené obytné úz., za účelem scelení komunikace č.p. 247 – pozemek navazuje na komunikaci města; od: Jiřího a Ivety Tichých, Dělnická 9, Cvikov; smlouva o smlouvě budoucí kupní

(6 pro, 1 nepřítomen)

18/08

Doporučuje ZM schválit prodej pozemků z majetku města: 

Lokalita DĚLNICKÁ-VOJANOVA (pozemky k výstavbě RD):

a) p.p.č. 2865/19 o výměře 888 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: orná půda, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území

žadatel: Libor KOLÁŘ a Lenka HANOVÁ, Nový Bor, Wolkerova 829; za účelem výstavby RD, za cenu: 200 Kč/m2 – předkupní právo města,+ příslušenství         

b) p.p.č. 2865/21 o výměře 1034 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: orná půda, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území

žadatel: ing.Tomáš a ing. Hana BOUDOVI, Cvikov, ČSA 118; za účelem výstavby RD, za cenu: 100 Kč/m2– předkupní právo města, + příslušenství 

c) p.p.č. 2865/22 o výměře 1300 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: orná půda, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území

žadatel: Luděk a Lenka VODENKOVI, Cvikov, Vojanova 600; za účelem výstavby RD, za cenu: 100 Kč/m2– předkupní právo města + příslušenství 

d) p.p.č. 2865/20 o výměře 888 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: orná půda, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území, cena: 100,- Kč/m2, p.p.č. 2865/23 o výměře 841 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: orná půda, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území, cena: 200 Kč/m2 , p.p.č. 2865/24 o výměře 841 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: orná půda, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území, cena: 100 Kč/m2 , p.p.č. 2865/25 o výměře 1102 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: orná půda, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území

cena: 100 Kč/m2 , žadatel: EKO HAUS FERTIGBAU s.r.o., Sokolovská 867/284, Praha 9; za účelem výstavby RD, předkupní právo města, + příslušenství, (6 pro, 1 nepřítomen)

e) p.p.č. 2272/1-část z celkové výměry 2078 m2 (dle GP;cca 1200 m2) k.ú. Cvikov, druh pozemku: ostatní plocha-zeleň , dle ÚP: nezastavěné území–ost.zeleň, žadatel: Marie ČAPKOVÁ, Šlikova 225/26, Liberec; za účelem zahrady k č.p. 346, za cenu 30 Kč/m2, + příslušenství (6 pro, 1 nepřítomen) 

f) p.p.č. 275 o výměře 222 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost dle ÚP: zastavěné území–smíšené obytné území, žadatel: Roman a Jana HOŠICOVI, Žitavská 2533, Česká Lípa; za účelem zahrady, za sníženou cenu 30 Kč/m2 z důvodu záplavového území, + příslušenství (6 pro, 1 nepřítomen)

g) p.p.č. 757/3 o výměře 833 m2 k.ú. Naděje, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území, žádost: JUDr.Vladimír GALUŠKA, Praha 6, Na Ostrohu 57; za účelem výstavby. OV Trávník-Naděje doporučuje prodej ke schválení za cenu: 100 Kč/m2 – předkupní právo města + příslušenství   (6 pro, 1 nepřítomen)

h) p.p.č. 858 o výměře 1778 m2  k.ú. Naděje, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: zastavěné území – smíšené obytné území; žádosti:

Bc. Zdeněk PETER, Heroutova 2194, Česká Lípa; za účelem výstavby RD

Zdeněk a Anna JENÍKOVI, Svitava č.p. 16; za účelem zahrady (rekr.účely)

Mgr.Petr KRECHLER, Dušní 906/8, Praha 1; za účelem - neuvedeno

Michal a Blanka BĚLOHLÁVKOVI, Štítného 19, Praha 3, za účelem rozšíření pozemku

MUDr. Irena HANZALOVÁ, Bublíkova, Pha 8; za účelem rekreace + příp.výstavba

Ing.Milan a Jindřiška SOUKUPOVI, Kettnerova 2051, Pha 5; za účelem rozšíření vlastního pozemku v budoucnu příp. výstavba

Rada města doporučuje prodej pozemků za účelem výstavby  -  z důvodu více žádostí prodej obálkovou metodou, nejnižší cena podání 100,- Kč, výzva žadatelům s určením termínu podání návrhů. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

                JUDr. Jaroslav Švehla                           Mgr. Ivo Čeřovský

                   místostarosta města                             starosta města


↑ jdi na obsah stránky