• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 16.ledna 2007

Informace z jednání  Rady města Cvikov 2. schůze 16. ledna 2007

 

 

15/07

Doporučuje ZM  prodloužit termín pro prodej bytů za zvýhodněných podmínek do 30. dubna 2007,  stanovit další způsob prodeje a cenu bytů.  (7 pro)

16/07

Doporučuje ZM schválit upravený návrh rozpočtu města na rok 2007, včetně návrhu finančního  vypořádání  za rok 2006. (7 pro)

17/07

Vzala na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2006.

18/07

Žádost odboru přátel Slavia Fans Cvikov o finanční příspěvek na zájezdy na fotbalová utkání+nohejbal, není právní subjektivita, po projednání z položky sport po schválení rozpočtu. (7 pro)

19/07

Nesouhlasí s žádosti Jana a Lenky Dvořákové o stanovení splátek na úhradu kupní ceny za prodej pozemku.

20/07

Souhlasí s použitím znaku města Cvikov do publikace Libereckého kraje firmy Compact Poděbrady. (6 pro, 1 nepřítomen)

21/07

Schválila provedení veřejné nabídky pronájmu nebytového prostoru v čp. 284 ulice Československé armády Cvikov - obálková metoda, způsob (účel) využití a výše ceny, termín 13. února 2007. (7 pro)

22/07

Informace o zpracování projektové dokumentace na výstavbu kanalizace+vodovodu Lindava, kanalizace Drnovec, zpracovatelka ing. Ťavodová z SVIS, zpracování pro územní řízení v rozsahu v Drnovci – 2 varianty gravitační a tlaková, v Lindavě  - tlaková. (7 pro)

24/07

Doporučuje ZM uložit všem členům zastupitelstva zpracovat výhled investičních akcí na celé volební období – termín do 20. února 2006, potom zpracování celkového přehledu pro zastupitelstvo. (7 pro)

25/07

Souhlasí se zadáním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na přechodu pro pěší u autobusového stanoviště  ve výši 45 220,- Kč, akce zařazena do rozpočtu města 2007, podání žádosti o dotaci. (7 pro)

26/07

Souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 159 ulice Boženy Němcové Cvikov, na dobu 1 roku, nájemce Josef Kubík, podnájemce Aladar Šaraj. (7 pro)

27/07

Doporučuje ZM schválit nabytí pozemku p.č.2367/1 pro zajištění přístupové cesty pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Československé armády za bývalým internátem – nabytí bezplatně od  Pozemkového fondu  Česká Lípa.

28/07

Souhlasí s přidělením bytu v DPS Cvikov  p. Valerii Holíkové, bytem Cvikov od 1. 2. 2007.

 

Dále rada projednala:

 

-         pozvat zástupce SMC k podání informace o stavu a vymáhání dluhů za nájemné a služby

-         pozvat na jednání prokuristu SMC

-         zamítla návrh zastupitele města p. Michala Vojtěcha na vydávání barevného Zpravodaje (7 pro)

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                       starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky