• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 21.ledna 2003

Usnesení z jednání  Rady města Cvikova 2. schůze ze dne 21. ledna 2003

 

11/03

Jednání se zástupcem TenderGroup – p.Rosenbaumem ve věci zajištění technického dozoru na rozšíření ČOV, informace o možností získání dotací ze SFŽP, příprava veřejné soutěže.

Rada vzala na vědomí, s tím, že smlouva o spolupráci je uzavřena,  smlouva na technický dozor a veřejnou soutěž  - rada projedná po obdržení návrhu smlouvy.

 

12/03

Kontrolní výbor – zápis z kontroly výběrového řízení SMC – kanalizační přípojka , návrh kontrolního výboru pro zastupitelstvo -  snížení závazné hranice pro zadávání veřejných zakázek organizacemi města.

 

13/03

K usn. R 239/02 -  rada doporučuje ZM schválit objekt bývalé kotelny na Sídlišti k odprodeji,

stanovit podmínky prodeje (změna na základě žádosti p.Berdara).

 

14/03

Výjimka z Tržního řádu města, rada souhlasí s pořádáním trhů lx měsíčně v prostoru náměstí.

 

15/03

Prodeje majetku města

a)      doporučuje ZM odprodej pozemku v k.ú. Cvikov – pozemky u vodojemu Svor, o výměře 645 m2, za 5% ceny dle znaleckého posudku – kupující SVS a.s.Teplice.

b)      doporučuje ZM odprodej pozemku v k.ú. Lindava p.č. 348/1 o výměře 132 m2, cena 20,- Kč za 1 m2 – kupující p.Břetislav Marvan,bytem Cvikov,Lindava.

 

 

16/03

Doporučuje ZM dne 13.2.03 schválit Územní plán města.

 

17/03

Prodej bytu č. 11 v čp. 558 Cvikov  II, Sídliště. Prodej obálovou metodou – 4 nabídky na odprodej . Dle nejvyšší nabídky prodej  Kotyzovi,Cvikov II, Sídliště 584,

cena 230 tis.Kč. (samostatný zápis o otevírání obálek)

 

18/03

Souhlasí s udělením výjimky z vyhlášky města 1/2001 – konání hudebních produkcí v Drnovecké hospodě Drnovec – Jaroslava Jelínková, Cvikov I, Nová ul. 222.

 

19/03

Transformace příspěvkové organizace Služby města Cvikov na společnost s ručením omezeném se 100 % účastí města – doporučuje ZM schválit transformaci k 1.7.2003.

 

 

 

 

Dále rada projednala a přijala toto opatření

 

a)      k usn.R 1/03 – návrh na změnu příspěvku na činnost oddílu kopané TJ Jiskra, zapojení oddílu kopané pod příspěv.organizaci DDM Cvikováček – k upřesnění bude jednání rady 22.1.03 za účasti zástupců DDM k vyjasnění rozpočtu za r.2002

 

b)      vzala na vědomí konání Společenského reprezentačního plesu města 23.2.03 v objektu školní jídelny Cvikov

 

c)      obsazení místa kronikáře – 2 zájemci – návrh na zpracování ručně psaného 1 stránkového materiálu proč chci  a jak si představuji práci kronikáře

 

d)      novela vyhlášky o odpadech a vyhlášky o místním poplatku za odpady – připomínky do příští rady 4.2.03, na program jednání ZM 13.2.03

 

e)      nesouhlasí s poskytnutím fin. příspěvku Klubu radost Prostějov

 

f)        vzhledem k vysoké ceně nemá město zájem na odkoupení negativu s leteckými snímky města od firmy JAS-AIR s.r.o.Hosín

 

g)      vzala na vědomí informaci JUDr.Švehly – šíření pomluv o jeho osobě – článek MO ODS Cvikov ve Zpravodaji města.

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                        Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky