• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 23.ledna 2001

Usnesení Rady města Cvikov ze 2. schůze 23. ledna 2001

 

13/01

– Rozpočtové změny r. 2001

doporučuje ZM schválit návrh rozpočtových změn rozpočtu města 2001 zapojením přebytku hospodaření r. 2000 a z FRR.V písemném materiálu změna – fitnescentrum pod SMC.

 

14/01

– Prodej  bytu 1+3 Sídliště

doporučuje ZM schválit prodej bytu 1+3 dle výsledku obálkové metody a v souladu s vyhláškou města – 2 kolo nabídkového řízení. Prodej bytu p. Evě Pasaričové,bytem Cvikov.

 

15/01

– Bytové jednotky čp. 547 Mánesova ul.

nabídka na odkoupení bytových jednotek čp.547 Mánesova ul. Cvikov od správce konkursní podstaty likvidace a.s. Interiér Cvikov a pověřuje starostu, místostarostu a ředitele  SMC jednáním ve věci odkoupení pro město.

 

16/01

– Vyhrazené parkování

souhlasí s vyhrazením místa k parkování p. J.Makalové,bytem Cvikov Sídliště 582

 

17/01

– Vyhrazené parkování

nesouhlasí s vyhrazením místa k parkování p.Svobodové, p.Andrlové a p. Zvárovi bytem Cvikov v prostoru středového centrálního parkoviště na Sídlišti z důvodu nevhodnosti vyhrazených parkovacích míst v tomto prostoru

 

18/01

– Vyjádření k územnímu řízení – výstavba garáže

na základě žádosti p.Lejska k výstavbě garáže na pozemku související s pozemkem města jako účastník řízení požaduje změnu umístění stavby proti návrhu a to 3 m od komunikace a 1 m  od hranice pozemku.

 

19/01

– Žádost manž. Langových – snížení nájmu

nesouhlasí se snížením nájmu z pozemku p.č. 707,708 v k.ú. Cvikov dle žádosti manž. Langových,bytem Slovanka Cvikov

 

20/01

– Vyjádření k ÚŘ – septik a kanalizace čp.218 Lindava

nemá námitek k výstavbě septiku a kanalizace /přes pozemek a komunikaci města/ u čp.218 Lindava, žadatel p.Pešek

 

21/01

– Vyúčtování dotace DDM Cvikováček za r.2000

souhlasí s ponecháním nevyčerpaného příspěvku na činnost oddílu DDM za r. 2000  ve výši 4,405,10 Kč .

 

22/01

- Žádost Sboru hasičů Cvikov – zakoupení techniky

nedoporučuje uvolnění finančních prostředků na zakoupení techniky v hodnotě 1,5 mil. Kč pro sbor hasičů v letošním roce

 

 23/01

– vzala na vědomí návrh řešení péče o nepřizpůsobivé občany

 

24/01

– vzala na vědomí informaci o výsledku soudního řízení pracovněprávního sporu SMC a p.Henkeho, doporučuje ukončení pracovního poměru dohodou, případně výpovědí v souladu s ustanovením ZP

 

25/01

– souhlasí s předložením zpracování projektu obnovy komunikací v obvodu města ZM

 

26/01

– souhlasí s nabídkou prodeje na uvolněný byt 1+3 Sídliště /po p.Miksovi/ obálkovou metodou

 

27/01

– vzala na vědomí informaci k plynofikaci města a změně energetického zákona

 

28/01

– souhlasí s předložením rozpočtové změny r. 2001 v souvislosti s úpravou mezd MěÜ

 

 

                                   Petr Kořínek                          Jaroslav Hanzlíček

                             místostarosta města                    starosta města

 

 


↑ jdi na obsah stránky