• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 24.ledna 2006

Informace z jednání 2. schůze Rady města Cvikov dne 24. ledna 2006

 

13/06

Odvolává k 31.1. 2006 strážníka p.. Jiřího Beránka z vedení městské policie. (7pro)

14/06

Pověřuje od 1.2. 2006 strážníka  p. Jaroslava Máslíka plněním některých úkolů při řízení městské policie (plánování služeb, vysílání na školení, kontrola obchůzkové činnosti, výkazy činnosti, odpovědnost za zajištění revizí a TK, účast na zasedání ZM). (6 pro, 1 zdržel)

15/06

Návrh pro ZM volba přísedících Okresního soudu v České Lípě. Rada doporučuje zvolení přísedících : p.Kořínka Petra, p.Kovalevovou Pavlu, p.Rybczuka Vladislava, p.Řehákovou Vlastimilu, p. Vojtěcha Josefa. (7pro) 

16/06

Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4 tis. Kč pro občanské sdružení Dětská zahrada  na výuku anglického jazyka. (7pro)

17/06

Návrh rozpočtu města – materiál pro jednání ZM. Úprava příspěvku DDM Cvikováček, snížení o 50 tisíc Kč, navýšení paragrafu sport. Doporučuje ZM návrh rozpočtu po zapracování navrhovaných změn schválit. (6 pro, 1 zdržel)

18/06

U k l á d á  řediteli DDM Cvikováček  použití 40 tis. Kč z položky energie na položku údržba a zajištění úprav topení v objektu sokolovny – oddělení vytápění bytu a zajištění úspor spotřeby energií. (6 pro, 1 zdržel)

19/06

K usn. 264/05 návrh nové nájemní smlouvy s AMK Cvikov. Jednání se zástupcem AMK p. Miroslavem Štěpánem. Po zapracování  připomínek (oprava adresy, bod 3 a, nepodnikání) bude smlouva předložena k podpisu s tím, že výpověď  stávající smlouvy je pouze pozastavena, ale je platná.  (7 pro)

20/06

Doporučuje ZM schválit prodej pozemku dle žádosti p. Zelenky, bytem Cvikov, v k.ú. Cvikov  pro výstavbu rodinného domu. (odstoupení p. Rejzkové od žádosti).(7pro)

21/06

Souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu pozemků města – p.Boesové, p.Linhartovi, p..Nigrinovi, p. Šoltysové, p.Müllerovi, p.Trefné, p.Stehlíkovi, p.Zahrádkové, p. Dunovi. (7pro)

22/06

Prodej č.p. 214 Ústavní ulice Cvikov – žádost p. Stanislava Javůrka na snížení prodejní ceny. Rada doporučuje ZM. (7 pro)

23/06

Návrh realitní kanceláře p.Haua na prodej všech domů z nabídky města za sníženou cenu. Rada nedoporučuje prodej, předkládá nabídku k vyjádření ZM.

 

Dále rada projednala:

 

-          odkládá na příští zasedání projednání nabídek na zpracování historického majetku

-          vzala na vědomí informaci o jednání ve věci zajištění rekonstrukcí soch (Sv.Šebestiána, Sv. Jána), podání žádostí o dotace, otázka vlastníků sochy.

-          odkládá na příští zasedání návrh smlouvy na pojištění hasičského auta s tím, že starosta a místostarosta prověří možnost jiných nabídek s ohledem na použití techniky při jednotlivých výjezdech, připojištění podle druhu zásahu

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

místostarosta města                        starosta města


↑ jdi na obsah stránky