• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 24.ledna 2012

Informace z 2. schůze Rady města Cvikova 24. ledna 2012

účast: 6 členů ze 6 členů

20/12
K usnesení rady č. 7/12 zrušení Městského kulturního střediska, příspěvková organizace, Cvikov. Rada doporučuje ZM schválit tuto změnu k 29.2.2012

  1. příspěvková organizace Městská knihovna Cvikov
  2. zřízení odboru kultury MěÚ Cvikov

Rada tímto revokuje usnesení č. 7/12 z 10.1.2012.
(6 pro)

22/12
Bere na vědomí ceny obědů platné od 1.1.2012 (vzhledem ke zvýšení DPH) ve školní jídelně Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov.

26/12
Školská rada
Rada města z ř i z u j e Školskou radu Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov v souladu s novelou školského zákona a jmenuje tyto členy školské rady

  1. Mgr. Šárka Jakobi, Marta Studničná , JUDr. Jaroslav Švehla

Ostatní členové školské rady budou zajištění ředitelem školy Mgr. Čeřovským a to volbou z řad pedagogických pracovníků a rodičů.

(6 pro)

27/12

Bere na vědomí informaci správního odboru o změně legislativy na úseku správních a místních poplatků při provozování výherních hracích přístrojů a ostatních hracích zařízení a

doporučuje ZM schválit zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011.

Dále doporučuje připravit vyhlášku o zákazu provozování hazardních přístrojů (výherní hrací přístroje, videoloterijní terminály, elektromagnetické rulety, technická hrací zařízení atd

( 6 pro)

28/12

Vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemky

A) schvaluje vyvěšení záměru prodeje

p.p.č. 2359/4 o celkové výměře 73 m˛ v k.ú. Lindava

KN: koryto vodního toku přirozené nebo upravené-vodní plocha; ÚP: komunikace – místní obslužná (záplavové území)

žadatel: ŠTĚPÁN Jiří, Lindava (vlastník p.p.č. 254/3)

účel: scelení pozemků

(6 pro)

B) schvaluje vyvěšení záměru prodeje

p.p.č. 640 o celkové výměře 12 m˛ v k.ú. Svitava

KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: louky a pastviny

žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava (vlastník p.p.č. 536)

účel: scelení pozemků (pozemek se nachází v p.p.č. 536, ve vlastnictví žadatele)

(6 pro)

29/12

Vyvěšení záměru  obce na úřední desce – pronajmout pozemky

A) odkládá projednání žádosti a vyvěšení záměru pronájmu

p.p.č. 55 o celkové výměře 320 m˛ v k.ú. Lindava

KN: trvalý travní porost; ÚP: zahrady (vodní prvek, ochranné pásmo silnic)

žadatel: DVOŘÁKOVÁ Alžběta, Lindava

účel: ostatní-manipulační plocha pro č.p. 246

do doby provedení místního šetření na místě samém a provedení posunutí brány mezi budovou školy a č.p. 246 tak, aby byl volný přístup na pozemek města zejména školní zahradu.

termín: březen-duben 2012,

(6 pro)

B) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu

p.p.č. 141/1 o celkové výměře 300 m˛ v k.ú. Lindava

KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území)

žadatel: HARTLOVÁ Zdenka, Praha

účel: zahrada (zůstatková parcela)

(6 pro)

C) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu

p.p.č. 223/1 o celkové výměře 827 m˛ v k.ú. Lindava

KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území, ochranné pásmo silnic)

p.p.č. 223/4 o celkové výměře 18 m˛ v k.ú. Lindava

KN: ostatní plocha, manipulační plocha; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území, ochranné pásmo silnic)

p.p.č. 2420 o celkové výměře 183 m˛ v k.ú. Lindava

KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území (záplavové území)

žadatel: LÁRYŠ Dušan, Svitava

účel: sekání trávy

(6 pro)

D) schvaluje vyvěšení záměru pronájmu

p.p.č. 2424 o celkové výměře 11 m˛ v k.ú. Lindava

KN: ostatní plocha, jiná plocha; ÚP: smíšené obytné území

žadatel: ŠTOLÚNOVI Pavol a Vlasta, Lindava

účel: zahrada

(6 pro)

30/12

Opakovaná nabídka prodeje bytových jednotek – snížení kupní ceny

K usnesení rady č. 18/12 (439/11,397/11) – dále vedeno pod číslem usnesení z dnešního jednání. K datu 17.10.2011 (1. zveřejnění) a k datu 9.1.2012 (2. zveřejnění) nebyla podána žádná nabídka. Rada doporučuje zastupitelstvu snížit cenu znovu zveřejnění nabídky s termínem podání nabídek do 30.4.2012.

  1. bytové jednotky č. 590/5 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/20 na společných částech budovy č.p. 590, Sídliště, Cvikov II, Cvikov, objektu-bydlení na st.p.č. 1182 a pozemcích st.p.č. 1182 s předkupním právem města na 5 let , z částky 600.000,-Kč (cena dle ZP 711.650,-Kč)+příslušenství na částku: 490.000,- Kč - (6 pro)
  2. bytové jednotky č. 569/3 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 780/6626 na společných částech budovy čp. 303 a 569, Martinovo údolí Cvikov II, Cvikov, objektu-bytový dům na st.p.č. 1103 a 1102 a pozemcích st.p.č. 1103 a 1102 s předkupním právem města na 5 let a užívacím právem SMC s.r.o. (nebytový prostor-technologie kotelny) z částky 557 895,- Kč (50 % z ceny dle ZP 1.115.790,-Kč)+příslušenství na částku: 448.000,- Kč - (6 pro)

31/12

Směna pozemků k.ú. Drnovec za účelem legalizace místní komunikace

přes části p.p.č. 200/1 a st.p.č. 75/3 (VP: Klíma Jan) a st.p.č. 75/2 (VP: Jech Miroslav)

a) doporučuje odboru správy majetku města (OSMM)

-pozvat p. Klímu k jednání s vedením města – zajistí OSMM

b) žádá stavební odbor

o zařazení mezi podněty ÚPM zrušení komunikace na zatravněné části p.p.č.581 k.ú. Drnovec – zajistí stavební odbor

(6 pro) 

32/12

Převod vlastnictví k nemovitosti s předkupním právem města

p.p.č. 3519/12 ostatní-jiná plocha o výměře 612 m2

p.p.č. 3783/32 vodní-zamokřená plocha o výměře 14 m2

p.p.č. 3805/1 ostatní plocha-komunikace o výměře 97 m2

p.p.č. 3911/2 ostatní plocha-komunikace o výměře 64 m2 vše k.ú. Cvikov

doporučuje ZM souhlasit s převodem a se zachováním předkupního práva do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu malé vodní elektrárny /MVE/

žadatel-vlastník: RÁŽ Michal, Hvězdnice

nový nabyvatel: KUČEROVÁ Martina, Praha-Radotín

(6 pro)

Dále rada projednala

  1. bere na vědomí informaci k zajištění usnesení rady č. 531/11 ze dne 29.11.2011

JUDr. Jaroslav Švehla      Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města          starostka města


↑ jdi na obsah stránky