• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 25.ledna 2005

Informace z jednání Rady města Cvikova 2. schůze dne 25. ledna 2005

 

17/05

Vzala na vědomí stav finančních prostředků na účtech města k 31.12. 2004, včetně tvorby a použití fondů  bez připomínek. (7 pro)

18/05

Doporučuje ZM schválit  finanční vypořádání  prostředků za r. 2004 dle návrhu. (7 pro)

19/05

Doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2005, včetně výběru a zařazení investičních akcí na rok 2005 ve výši 23 200 tis. Kč (6 pro, 1 proti)

20/05

Doporučuje uzavření smlouvy s firmou Mega Stráž pod Ralskem na základě výběru nabídek na likvidaci komína + betonové nádrže na Sídlišti.(7 pro)

22/05

Prodej domu č.p. 56 Žitavská Cvikov II – dle schválených kriterií a postupu prodej celého domu 1 z nájemníků manž. Pechovi, bytem tamtéž – rada nesouhlasí s prodejem pouze části domu manželům Rudyjovým, bytem tamtéž. (6 pro, 1 nepřítomen)

23/05

Nedoporučuje snížení ceny za prodej pozemků v k.ú. Naděje dle žádosti p. J. Waltera. (6 pro, 1 nepřítomen)

24/05

Nepřijímá nabídku firmy Mega Stráž pod Ralskem na průzkum kontaminace půdy pro akci odstranění čerpací stanice v areálu Delty v Pivovarské ulici. Řešení areálu bude provedeno v průběhu roku – odložení na listopad – prosinec 2005. (6 pro,1 nepřítomen)

25/05

Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 58 tis.Kč na výstavbu jímky a kanalizační přípojky v objektu kynologického klubu Cvikov po prověření předloženého vyúčtování hospodaření za rok 2004 kontrolním výboru. (6 pro, 1 nepřítomen)

26/05

Souhlasí s pronájmem pozemků dle žádosti a doporučení komise výstavby

a/ žadatel p. Jiří Štrynek, Kolárova 12, Cvikov I,  v zastoupení pana Richarda Raitera, Praha vlastníka čp. 12 ul. Kollárova ve Cvikově – na základě vyhotoveného vytyčovacího náčrtu pro vytyčení hranic mezi p.č. 24/1 a 24/2 ve Cvikově souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 24/1 ve Cvikově za účelem zřízení vjezdu na p.p.č. 22 ve Cvikově  za podmínky, že stávající oplocení pronajaté části pozemku nájemci panu Štěpánovi bude posunuto na náklady pana Jiřího Štrynka. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území. (6 pro, 1 nepřítomen)

b/ žadatel p.Jiří Štys, bytem Cvikov - pronájem části p.p.č. 3812/9 ve Cvikově (bývalé dráž. těleso) pro účely rozšíření zahrádky. (6 pro, 1 nepřítomen)

c/ žadatel p. Vl. Vančura, Sídliště 596, Cvikov – pronájem části bývalého drážního tělesa p.p.č. 3812/9 o výměře 10 m2 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrádky (6 pro, 1 nepřítomen)

d/ žadatel p.  Šťastná, Sídliště 553, Cvikov - pronájem části bývalého drážního tělesa p.p.č. 3812/9 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrádky (6 pro, 1 nepřítomen)

27/05

Doporučuje ZM prodej pozemků města na základě žádosti občanů

a/ žadatelé Jan a Dana Podolákovi, Roháčova 277, Děčín-Boletice, zastoupeni paní Alžbětou Turkovou, Žitavská 428, Cvikov II –  prodej p.p.č. 171/6 o výměře 229 m2 a p.p.č. 597/3 o výměře 1432 m2 v k.ú. Cvikov pro rozšíření zahrady včetně objektu  stavby na části p.p.č. 597/3 ve Cvikově v ceně dle znaleckého posudku nezkolaudovaného objektu. Dle územního plánu se pozemek parc.č. 171/6 nachází v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území a pozemek parc.č. 597/3 se nachází v zastavěném území města v ploše zahrady, který není určen k zástavbě. (6 pro, 1 nepřítomen)

b/ žadatel Ing. Kateřina Vlčková, Martinovo údolí 303, Cvikov II – prodej pozemku parc.č. 751/15 o výměře 44 m2 v k.ú. Cvikov z důvodu rozšíření zahrady a zarovnání pozemku. Dle územního plánu se pozemek nachází v zastavěném území města v ploše smíšeného obytného území, pozemek je  určen k výstavbě lokalita  Martinovo údolí. (6 pro, 1 nepřítomen)

c/ žadatel p. Ivan Krátký, Lindava čp. 145 –  prodej části p.p.č. 289/5 dílu b) o výměře 54 m2 v k.ú. Lindava za účelem zajištění přístupu a příjezdu k p.p.č. 289/4 v Lindavě s podmínkou věcného břemene. (6 pro, 1 nepřítomen)

d/ žadatel p. Karel Koštel, Sídliště 573/II, Cvikov – prodej části p.p.č. 1083/1 o výměře 490 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky po vyjasnění majetkoprávních vztahů – provedení vytyčení pozemku. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

e/ žadatel ing. Tomáš Beck, Mánesova 546, Cvikov –  prodej p.p.č. 1094/16 (dříve 1087) o výměře 799 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

f/ žadatel paní Čermáková, Sídliště 581, Cvikov – prodej p.p.č. 1012/12 (dříve 1012/1) o výměře 58 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

g/ žadatel p. František Berka, Sídliště 587, Cvikov –  prodej části p.p.č. 1087 o výměře 781 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

h/ žadatel p. Dalibor Vojtěch, Sídliště 550, Cvikov –  prodej části p.p.č. 1087 (dle starého GP p.p.č. 1087/2) o výměře 387 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

ch/ žadatel p. Jiří Štys, Sídliště 578, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/14 (dříve 1012/1) o výměře 31 m2, části p.p.č. 1073/2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

 i/ žadatel p.  Drahomír Vítek, Mánesova 545, Cvikov – prodej p.p.č. 1012/8 (dříve 1012/1) o výměře 106 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

j/ žadatel p. Věra Slánská, Sídliště 580, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/13 (dříve 1012/1) o výměře 45 m2 a části p.p.č. 1073/2 cca 5 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek.

k/ žadatel p.  Oldřich Mazanec, Mánesova 545, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/9 (dříve 1012/1) o výměře 110 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

l/ žadatel p. Vl. Vančura, Sídliště 596, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/11 (dříve 1012/1) o výměře 76 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

m/ žadatel p.  Freibera, Mánesova 540, Cvikov –  prodej p.p.č. 1012/7 (dříve 1012/1) o výměře 147 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

n/ žadatel p.  Šťastná, Sídliště 553, Cvikov –  prodej části p.p.č. 1087 o výměře 1000 m2 v k.ú. Cvikov za účelem zřízení zahrádky. Dle územního plánu se pozemek nachází mimo zastavěné území města v ploše zahrádek. (6 pro, 1 nepřítomen)

28/05

Doporučuje zřízení věcného břemene

a/ při prodeji pozemků p. Krátkému v k.ú. Lindava -  věcné břemeno pro přístup po celém pozemku parc.č. 289/5 v Lindavě pro budoucího nabyvatele p.p.č. 289/1 paní Helenu Suchou (6 pro, 1 nepřítomen)

b/ trvalé povolení ke vstupu a vjezdu – zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 3853 v k.ú. Cvikov v majetku města z důvodu zajištění přístupu k nemovitosti čp. 103 v ul. Jiráskova ve Cvikově – dle žádosti ing. Vladimíra Vávry, bytem Milovice Mladá, Spojovací 559/E. ( 6 pro, 1 nepřítomen)

c/ dle žádosti manželů Krejčí, Žitavská 316, Cvikov – zrušení věcného břemene užívání sklepa „B“ pro vlastníka st.p.č. 650/1 ve Cvikově  (6 pro, 1 nepřítomen)

29/05

Souhlasí s odložením žádosti p. Košlera a manž. Kolářových do doby projednání možné změny využití této lokality oproti územnímu plánu dle připomínek členů rady.  

(5 pro, 1 proti, 1 nepřítomen).

30/05

Doplnění smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek pro výstavbu  RD – oprava čísla parcely a doplnění kupujícího (Velíšek, Matoušková). (6 pro, 1 nepřítomen)

31/05

Povolení hudební produkce města – 29.1. 2005  Ples města do 03,00 hodin. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala a

-          k usn. 2/05 + 304/04  - vrácení pozemků Pozemkovému fondu – doporučuje bez pozastavení jejich prodeje z důvodu výstavby RD

-          vzala na vědomí zaslání návrhů změn zprostředkovatelské smlouvy s firmou TENEVA na prodej pozemků na služby a výstavbu

-          vzala na vědomí žádost hud. skupiny Pavoucy Cvikov na pronájem nebytového prostoru pro hudební činnost – zkoušky, možnosti využití osobně projedná starosta města

-          vzala na vědomí uzavření veřejných WC v zimním období

 

 

JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky