• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 26.ledna 2010

Informace z 2. schůze Rady města Cvikov dne 26. ledna 2010

Účast:   ze 7 členů rady, přítomno 7

18/10
Schvaluje  Smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery  na projektu Základní školy a Mateřské školy  Bohumila Hynka  Cvikov   „ Škola eko?logicky!“. Zahájení projektu ve 4. čtvrtletí 2010. Doporučuje  Zastupitelstvu města schválit  finanční spoluúčast ve výši  10 % , tj.  9 117,-  EUR a předfinancování projektu, včetně uzavření smlouvy o spolufinacování .  Financování v r. 2010  - příprava pracovních listů a vybavení učebny nábytkem – celková část 1850,- EUR. (7 pro)

19/10
Doporučuje ZM schválit odpis a likvidaci  (odvoz na šrotiště)  osobního automobilu  Škoda Forman v hodnotě 172 958,- Kč.  Město jako zřizovatel nemá  zájem o jeho další využití. (7 pro)

20/10
K usn. 429/09 – porovnání provizí realitních kanceláří  při  prodeji majetku města . Rada nepřijímá nabídku na výhradní zastupování města s tím, že v případě dalších prodejů realizovaných přes realitní kanceláře bude proveden individuální výběr. (7 pro)

21/10
Nesouhlasí s kladným vyřízením žádosti Kristiny Gorolové, bytem Cvikov, o prominutí poplatku z prodlení, který vznikl neplacením nájemného a záloh spojených s užíváním bytu, po úhradě dlužné částky,  vzhledem k dalším pohledávkám vůči městu . (7 pro)

22/10
Prodej majetku města – pověřuje starostu a místostarostu – projednat otázku zapracování do znaleckých posudků  jednotlivých zhodnocení majetku  (střechy ,fasády, okna, vytápění, kotelny) . Zhodnocení objektů  nezahrnují zásady pro prodej obytných domů a rada doporučuje  projednat jednotlivé objekty se znalkyní. (7 pro)

23/10
Prodej domu č.p. 569 a č.p. 303  Martinovo údolí Cvikov II  Cvikov – prohlášení vlastníka  - ve věci  kotelny – schvaluje  prodej nebytového prostoru  kotelny včetně  technického zařízení na vytápění a ohřev vody, které bude součástí znaleckého posudku. (7 pro)

24/10
Souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy  o dílo s Agenturou regionálního rozvoje  Liberec na zpracování  žádosti o dotace na akce
Digitální povodňová mapa  72 tis. Kč vč. DPH
Rekonstrukce rybníku  Internát   72 tis. Kč  vč. DPH.
(7 pro)

25/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120530801,  4120530834, 4120530835, 4120530854, 4120533856, 4120503878   s ČEZ Distribuce a.s. o připojení odběrných míst   pro Multifunkční centrum  Sever , Žitavská 132 Cvikov II Cvikov,     platba dle požadovaného příkonu  pro jednotlivá zařízení – celkem 115 000,- Kč. (7 pro)

26/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí pro účely zřízení vodovodní přípojky na pozemku města p.č. 3538/1 pro novostavbu RD na p.č. 269, žadatel:   Miroslav Tuček,bytem Cvikov. (7 pro)

27/10
Souhlasí s uzavřením smlouvy o  zřízení věcného břemene – provedená   kanalizační přípojka na pozemku města 3552 v k.ú. Cvikov , k rodinnému domu č.p. 223, žadatel :  Miroslav a Jaroslava Šmídovi,bytem Cvikov. (7 pro)

28/10
Souhlasí s podáním žádostí o dotaci na zateplení  objektu MŠ Sídliště a  objektu hasičsské zbrojnice  do 2 kola. (7 pro)

29/10
Souhlasí s uzavřením  a podpisem smlouvy s reklamní agenturou  MEA s.r.o Nový Bor  na zpracování  a dodání loga  „Hrazeno z prostředků Evropské unie“   -  označení stavby , zařízení, písemností – dle požadovaného vzoru, v hodnotě   40 tis. Kč. s DPH. (7 pro)

30/10
Souhlasí s předloženou kalkulací prací na rekonstrukci bytu v č.p. 38 Náměstí Osvobození Cvikov I  včetně zaměření stávajícího stavu v celkové hodnotě 46 tis.Kč včetně DPH  a podpisem smlouvy o dílo s Ing. Dostálem – Projekty a stavby Cvikov. (7 pro)

31/10
Rada nedoporučuje odkoupení pozemků  v k.ú. Cvikov v lokalitě ulice Dělnická do majetku města na výstavbu rodinných domů  od vlastníků pozemků  p. Vladimíra Neuberga ( p.p.č. 2865/27 o výměře 1775 m˛ a  p.p.č. 2743/12 o výměře 2427 m˛) a  p. Vladislava Bárty ( p.p.č. 2865/26 o výměře 3425 m˛ a  p.p.č. 2743/1 o výměře 2136 m˛ ) . (7 pro)

32/10
Rada doporučuje projednat  možnost a podmínky odkoupení částí pozemků  v k.ú. Cvikov lokalita ulice Dělnická od  vlastníka p. Vladimíra Neuberga  a p. Vladislava Bárty , na kterých se nachází cesta a trafostanice . (7 pro)

33/10
Nesouhlasí s pronájmem pozemku p.p.č. 57/9 a p.p.č. 57/2 v k.ú. Lindava žadatel: Karel Moravec a p. Josef Houfek, bytem Lindava č. p. 246. Souhlasí s uložením dřeva na určené místo na p.p.č. 57/2. (7 pro)

35/10
Revokuje usnesení RM ze dne 01.12.2009 č. 419/09 o  schválení pronájmu na p.p.č. 57/2 k.ú. Lindava  žadatel : i   p. Alžběta Dvořáková, bytem Lindava 147. Neschvaluje pronájem pozemku. (7 pro)

36/10
Schvaluje vyvěšení záměru obce  o pronájmu pozemku na úřední desce
pozemek : p.p.č. 3179 část z celkové výměry 3505 m˛ v k.ú. Cvikov , dle KN: trvalý travní porost, dle ÚP: louky a pastviny, žadatel: Petr Ježek, Cvikov, účel: zahrady. (7 pro)

37/10
Nesouhlasí s vyhověním žádosti  p. Václava Lohra, bytem Lindava , o úhradu kupní ceny za  prodej pozemku na měsíční splátky. (7 pro)

38/10
Souhlasí s doplněním  nájemní smlouvy č. 80 – doplnění podmínek na p.p.č. 2763 v k.ú. Cvikov, revokuje usnesení RM ze dne 12.01.2010 a schvaluje doplnění čl. IV v nájemní smlouvě č. 80 o: pozemek jsou oprávněni užívat nájemníci domu č. p. 255, Cvikov II. (7 pro)

Dále rada projednala a  

-    nemá námitek k uspořádání humanitární sbírky  Diakonie Broumov  na území města s tím, že nebude organizátorem  sbírky  (7 pro)
-    souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu dne 10.3.2010 (7 pro)
-    souhlasí s umístěním 25 ks reklamních cedulí  na propagaci výstav  „ Dům a zahrada“  a „Dům a bydlení“  na sloupech veřejného osvětlení ve městě (poplatek 100,- Kč/plakát /8 dní)  - Diamant Expo  spol. s  r.o.  Chabařovice  (7 pro)        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský
        místostarosta města             starosta města


↑ jdi na obsah stránky