• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 27.ledna 2004

Informace z jednání  Rady města Cvikova 2. schůze dne 27. ledna 2004

 

15/04

Rada souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem a SMC s.r.o. - celý objekt č.p. 137 Československé armády Cvikov – budova+pozemky. (7pro)

16/04

Vzala na vědomí informaci o neplnění závazků SVS vyplývajících z mandátních smluv na rozšíření ČOV, kanalizací atd. Pověřuje starostu a místostarostu vyvolat jednání zúčastněných stran. (7pro)

17/04

Rada nesouhlasí s žádostí p. Čechala o pronájem objektu bývalé kotelny na sídlišti. ( 6 pro, 1 nepřítomen)  Kontrola využití objektu na příští radě 10.2.04.

18/04

Žádosti o prodeje a pronájmy majetku města

a/ nedoporučuje ZM prodej pozemku p.č. 549/1 k.ú. Drnovec – dle žádosti Daniela Bednáře, bytem Cvikov  a manž. Lázničkových, bytem Cvikov – prodej či případný pronájem odložit do doby dokončení rekonstrukce rybníku „Třeťák“

b/ nedoporučuje ZM prodej pozemku p.č. 311 a st.p.č.311 k.ú. Cvikov  - žadatel manž. Urbanovi,bytem Cvikov z důvodu stávajícího pronájmu

c/ doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 396/6 v k.ú. Trávník – žadatel Simona Knoppová, bytem Trávník, účel terénní úpravy a parkoviště

d/  vzala na vědomí žádosti občanů na změnu územního plánu města

- M. Nechutného, bytem Cvikov, p.č. 3278/2 k.ú. Cvikov – smíšené obytné území

- manž. Svobodových, bytem Cvikov, p.č. 78/4 k.ú. Lindava – výstavba rodinného domku

- J. Zemka, bytem Nový Bor p.č. 85, 86/9, 86/10, 88/1, 88/4, 93/5 k.ú. Drnovec – pro budoucí výstavbu

- manž. Oberreiterových, bytem Cvikov, p.č. 995/3 k.ú. Cvikov – výstavba rodinného domu

Žádosti na změnu ÚP budou předloženy ZM v měsíci únoru v souladu s přijatým usnesením 

e/ nedoporučuje ZM prodej p.č. 309/1 k.ú. Cvikov, žadatel Jan Köhler, bytem Cvikov, v případě zájmu o pozemky dle vyjádření komise výstavby bude žadatelem podána nová žádost

f/  doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 3149 (cca 1515 m2) k.ú. Cvikov – žadatel Miloš Srb, bytem Cvikov, účel rozšíření zahrady – prodej po dořešení vytyčení pozemku s p. Dudou. ( 7 pro)

19/04

Stanovila nové platební výměry dle vyhlášky č. 330/2003 Sb. pro ředitele příspěvkových organizací dle návrhu. (7pro)

20/04

Bere na vědomí uzavření  dohody o provedení práce – vybírání poplatků dle vyhlášky za MŠ Sídliště a Jiráskova  na rok 2004. (7 pro)

21/04

Žádost ředitelky SOU oděvního Cvikov o pomoc se zajištěním autobusové dopravy učnic na výuku. Stanovisko – bude opětovně vznesen písemný požadavek na ČSAD pro zachování stávajících linek (ráno) Česká Lípa – Sloup – Cvikov, Česká Lípa – Sloup – Lindava – Cvikov. (7pro) 

Dále rada projednala:

- vzala na vědomí informaci starosty a místostarosty o možnosti financování rekonstrukce ZŠ

- vzala na vědomí informaci o zhodnocení portfoliového účtu u ČSOB – po 1. čtvrtletí přehodnocení

- vzala na vědomí odpověď ministra vnitra ohledně navýšení počtu příslušníků PČR Cvikov

 

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                         místostarosta města                          starosta města


↑ jdi na obsah stránky