• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. RaM 27.ledna 2009

Informace z jednání 2. schůze Rady města Cvikova ze dne 27. ledna 2009

Účast : ze 7 členů rady přítomno 6 členů

17/09

Zplnomocňuje  p. Trejbala zastupováním města ve věci dovolání k Nejvyššímu soudu ve věci jeskyně Lindava. (6 pro)

18/09

Nemá zásadních námitek k případné výstavbě fotovoltaické elektrárny v k.ú. města Cvikova s tím, že konkrétní umístění stavby musí být upřesněno a projednáno v orgánech města (komise rozvoje, rada, zastupitelstvo) (5 pro,1 proti)

19/09

Souhlasí s poskytnutím příspěvků a dotace z rozpočtu města na r. 2009 v rámci kapitoly sport:

- HC Cvikov                                        35 000,- Kč na činnost

- Kynologický klub Cvikov                 10 000,- Kč na provoz,

                                                               5 000,- Kč  k zajištění účasti Ing. Pospíšila  na MS 2009

- TJ Dynamo Lindava                        98 000,- Kč  na provoz kabin 

- Lucie Krafková  Cvikov                   15 000,- Kč  na činnost

- TT Cyklorenova                                60 000,- Kč  na činnost

- Jiří Svoboda Cvikov                        30 000,- Kč na činnost

- DDM Cvikováček                         118 000,- Kč na činnost jednotlivých oddílů

- Oddíl atletiky                                     10 000,- Kč na výcvikový tábor TSM Liberec,

                                                             10 000,- Kč sportovní činnost Tereza Pokorná

                                                             10 000,- Kč sportovní činnost  Jakub Janda

- Stolní tenis  ( p.Krsek)                     10 000,- Kč na činnost žáků a mládeže

- SKST Cvikov (p. Fišera)    30 000,- Kč na činnost

- Tenisový klub Cvikov                         9 000,- Kč na provoz

- Fotbalový klub Cvikov                 450 000,- Kč na provoz

Celkem rozděleno 900 tisíc Kč. (6 pro)

20/09

Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 10, Cvikov I, Boženy Němcové na 1 rok – nájemce p. Josef Kubík, podnájemce p. Aladar Šaraj. (6 pro)

21/09

Souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 8, Cvikov II, Mánesova 545 na 1 rok – nájemce p. František Adlt, podnájemce p. René Karásek. (6 pro)

22/09

Souhlasí s přidělením - pronájmem bytu  3+1, Cvikov I, Pivovarská 56 - nájemce p.  Juraj Draškovič, Cvikov II Pivovarská 329. (5 pro, 1 zdržel)

23/09

Nesouhlasí se změnou smlouvy o nájmu bytu dle žádosti p. Reného Polakoviče s tím, že v případě prodeje nemovitosti je zajištěna ochrana nájemníků (6 pro)

24/09

Nesouhlasí s přidělením bytu č. 2 - byt 1+1, Cvikov II, Vančurova ulice 261 p. Tancošové Pavlíně (6 pro)

25/09

Souhlasí s výměnou bytu č. 1 o velikosti 1+0 za  byt č. 2 o velikosti1+1, Cvikov II, Vančurova ulice 261 – nový nájemce p. Marie Juhasová, ukončení nájmu bytu č. 1 p. Pavlem Krauszem. (6 pro)

26/09

Souhlasí s přidělením - pronájmem bytu č. 1, Cvikov II, Vančurova ulice 261 – nájemce p. Margita Grunzová. (6 pro)

27/09

Úprava bytů ve vlastnictví města na náklady nájemce - na příští schůzi rady bude předloženo k projednání  :

- přehled uzavřených smluv

- právní konzultace jednotlivých ustanovení dohody o provedení stavebních úprav a jiných investic v objektech města

- změna oprávnění k uzavírání těchto dohod – po posouzení stavebním technikem města a schválení radou města. (6 pro)

28/09

Souhlasí se záměrem rekonstrukce Morového sloupu a sochy Sv. Petra v ulici Martinovo údolí a přípravou k podání žádosti o dotaci na finanční zajištění akcí. (6 pro)

29/09

Schvaluje zápis do kroniky města Cvikova za r. 2006.

Pověřuje starostu města projednání s kronikářkou p. Kovalevovou předložení zápisu za r. 2007 a 2008 v termínu do 30.6. 2009. (6 pro)

30/09

Příprava změny č. 3 Územního plánu města  Cvikova – výzva pro občany a ostatní subjekty  k podání návrhů změn do 30.6. 2009 – opakovaně zveřejnění na www stránkách města, ve Zpravodaji, na úřední desce. (6 pro)

31/09

Doporučuje ZM schválit vypořádání náhrady restitučního nároku JUDr. Moosové, převod pozemků (darovací nebo kupní smlouva) v k.ú. Lindava  p.č. 2077 o výměře 369 m2, 641/1 o výměře 367 m2, p.č. 642/1 o výměře 265 m2. (6 pro)

32/09

Doporučuje ZM schválit podání žádostí o zúžení portfolia u ČSOB Asset Management, a.s. Praha – dluhopisy splatné v r. 2009. (6 pro)

33/09

Schvaluje dodatek smlouvy s EKOSERVISEM Varnsdorf - snížení ceny za odvoz komunálního odpadu o sazbu DPH (z 19 % na 9 %) a pověřuje starostu města podpisem  dodatku smlouvy s platností od 1.1. 2009. (6 pro)

34/09

Projednala stížnost na užívání kabin TJ Dynamo Lindava  -  po projednání se zástupcem TJ p. Krskem konstatovala, že v objektu se neprovozuje žádná živnost, jedná se o nepravidelnou činnost klubového zařízení TJ. K ověření těchto skutečností bude prováděna kontrola provozu kabin. (6 pro)

35/09

Projednala stížnost na kvalitu ovzduší podanou p. Jaroslavem Marešem a bere na vědomí vyjádření referenta životního prostředí o postupu řešení stížnosti – předání stížnosti na ČIŽP Liberec, která do 14 dnů provede kontrolu u původce zápachu (Biochov – krmení siláží).

(6 pro)

36/09

Souhlasí s udělením státního občanství Simionu Penciu, bytem Cvikov. (6 pro)

 

Dále rada projednala a

 

-         odkládá projednání žádostí o příspěvek na činnost občanského sdružení SHŠ Garde  a  hudební skupiny Pavoucy

-         k zajištění usnesení ZM – na příští jednání pozvat ředitele DDM Cvikováček k projednání  opatření z provedené kontroly

-         souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu dne 10.3. 2009 v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“

-         bere na vědomí poděkování a žádost o poskytnutí příspěvku na činnost na r. 2009  Občanského sdružení PASANT Česká Lípa, příspěvek zahrnut v rozpočtu města

 

                  JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

                   místostarosta města                          starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky