• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. ZaM 19.prosince 2002

U s n e s e n í  2. zasedání Zastupitelstva města Cvikova

ze dne  19.12.2002

 

Zastupitelstvo města Cvikova

 

A/ Jmenovalo ověřovatele zápisu   p. Cyruse Pavla , p. Kovaleva Pavla  

 

B/  Jmenovalo návrhovou komisi pro přípravu usnesení

ve složení  předseda   p.Kořínek Petr,  členové p. ing.Hokr Miroslav, p. Studničná  Marta.

 

C/ Stanovilo  program jednání:

    dle pozvánek – odložení projednání bodu 3 – územní plán na příští zasedání

    doplnění o bod složení slibu člena zastupitelstva

 

D/ Ověřilo platnost volby  člena zastupitelstva p.Miroslava Štěpána, složení slibu člena zastupitelstva.

 

 
E/ Zastupitelstvo schválilo

 

1/ jednací řád zastupitelstva a pověřuje  radu města

 

-         provádění rozpočtových změn mezi jednotlivými kapitolami v rámci schváleného rozpočtu města (s následnou informací na ZM)

-         zřizování termínovaných vkladů a schvalováním vkladu volných

finančních prostředků města na tyto termínované vklady

-         schvalování pronájmů nebytových prostor města  (s následnou informací na ZM s uvedením účelu pronájmu,výše nájmu a úhrady služeb)

-         schvalování pronájmů pozemků města fyzickým osobám (s následnou informací ZM s uvedením pozemku, účelu a ceny nájmu)

 

2/  poplatek za likvidací odpadů na rok 2003 bez navýšení,výše roku 2002, tj. 372,-Kč na osobu a 372,- Kč za objekt.

 

3/  uzavření smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s.Hradec Králové na likvidaci

     odpadů ve městě na rok 2003  ( po zrušení smlouvy s firmou TS Nový Bor)

 

4/ zamítnutí žádosti o osvobození placení poplatků za likvidaci odpadů za dům čp.10 v Drnovci – žadatelka Vlasta Henkeová.

 

5/ zamítnutí žádosti o osvobození placení poplatků za likvidaci odpadů za dům čp. 234 Tovární ulice  Cvikov – žadatelka Marie Smetanová .  V souvislosti s tím souhlasí s poskytnutím daru od města ve výši ˝ ročního poplatku .

 

6/ rozpočtové opatření k rozpočtu města 2002 dle návrhu

 

7/ nesouhlasí  s navýšením příspěvku na činnosti příspěvkové organizaci Cvikováček ve výši 23.983,80 Kč v letošním roce.

 

8/ rozpočet   města na rok 2003  dle návrhu

 

9/ zřízení těchto výborů zastupitelstva

 

a) Kontrolní výbor a jmenuje tyto členy

–        ve složení : předseda:  Jiří Walter, členové: Jiří Jirák, Štěpánka Petrusová,Liběna Růžičková, Mgr.Martina Nehasilová, Pavel Kovalev, PhDr.Ludmila  Sýkorová

b) Finanční výbor a jmenuje tyto členy

-         ve složení: předseda  ing.Zbyněk Kraus, členové: Petr Kořínek, Zdeňka Jiráková,Josef Lupoměský, Mgr.Šárka Jakobi

 

c/ Osadní výbory  Lindava, Drnovec  a jmenuje tyto členy

-         Drnovec  ve složení: předseda : Marie Pýchová, členové: Václav Linhart, Miloš Paul, Růžena Jechová, Květa Bělinová, Ivo Henke, Pavlína Hanzlíčková, Denisa Gajdošová, Jitka Štyndlová

-         Lindava ve složení předseda: Ladislav Krsek, členové Marie Šimonová, Josef Škrabánek, Jaroslava Moravcová, ing.Petr Beránek

 

10/ vykoupení pozemku p.č. 3705/1 o výměře 1130 m,k.ú.Cvikov, cena 60,- Kč za 1 m2 od MUDr.Hirnera a MUDr. Kickové

 

11/ prodej pozemku st.č. 1181/2 o výměře 28 m2 a p.č.664/2 o výměře 216 m2, k.ú.Cvikov, cena 5 % ceny znaleckého posudku – kupující a.s.Severočeská vodárenská společnost Teplice

 

12/ uzavření smlouvy  s Krajským úřadem Liberec při zajištění dopravní obslužnosti

 

13/ změnu zřizovací listiny příspěvkových organizací dle návrhu (pronájem majetku města) Základní školy a Mateřské školy Cvikov, Mateřské školy Cvikov – Sídliště 592, Mateřské školy Cvikov – Jiráskova 88, Základní umělecké školy Cvikov.

 

14/ odpisy majetku na základě prodeje či likvidace dle výsledku inventarizace majetku města k 31.12.2002 města  dle návrhu

 

 

F / Zastupitelstvo  nesouhlasí

 

1)     s prodejem objektu bývalé kotelny na Sídlišti , doporučuje pouze pronájem

2) s odkoupením pozemku od p.Kulíka,bytem Varnsdorf z důvodu vysoké ceny

 

 

G/  Zastupitelstvo  p o v ě ř u j e

 

1/ místostarostu města JUDr.Jaroslava Švehlu řízením Městské policie Cvikov.

 

2/ starostu města k vyhlášení veřejné obchodní soutěže na likvidaci odpadů ve městě na období 2004-2008 , termín do 31.7.2003

 

H/  Zastupitelstvo vzalo na vědomí

     -   stav fondů města k 30.11.2002

-         dopis p.Henkeho ve věci výběrového řízení

-         informaci starosty o zrušení výběrového řízení na likvidaci odpadů

-         informaci starosty o komisích rady

-         informaci starosty o ukončení činnosti kronikáře města

-         informaci starosty o žádosti CL Invest Česká Lípa k výstavbě supermarketu na území města

-         informaci o spolupráci s SVS a.s.Teplice

-         informaci o stavu plynofikace lokality Dělnická

-         informaci o výběrovém řízení na ředitele ZŠ a MŠ Cvikov

 

 

CH/  Zastupitelstvo  u k l á d á  :

 

řediteli Služeb města Cvikov – zajistit ukončení smlouvy o likvidaci odpadů ve městě s firmou Technické služby Nový Bor

 

 

 

                   JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Ivo Čeřovský

                   místostarosta města             starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky