• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2. ZaM 21.prosince 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Cvikova dne 21.12.2006

 

1/

ZM stanovuje

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady, předsedům výborů a komisí dle návrhu.

hlasování : 13 pro, proti  4 – p. Vojtěch D. p. Dostál, p. Tuma, p.Kořínek, zdržel se 3 p. Hokr, p.  Studničná, p. Lupoměský 

2/

ZM schvaluje jednací řád zastupitelstva

celkové znění po provedených úpravách – hlasování: 20 pro

3/

Schvaluje podpis smlouvy  s Krajským úřadem  Liberec o poskytnutí příspěvku města k zajištění dopravní obslužnosti.

hlasování : 20 pro

4/

Schvaluje změny zřizovacích listin příspěvkových organizací města

DDM Cvikováček, ZŠ a MŠ Bohumila Hynka, MŠ Sídliště, MŠ Jiráskova, ZUŠ od 1.1.2007.

hlasování:  20 pro

5/

ZM schvaluje

a) dodatek smlouvy na rozšíření třídění bílého a barevného skla

hlasování : 20 pro

b) dodatek smlouvy  - změna ceníku služeb od 1.1.2007

hlasování : 20 pro

c) změna sazby místního poplatku  Vyhláška č. 1/2006

hlasování : 20 pro

6/

Schvaluje  rozpočtová opatření dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. :

a) úpravy rozpočtu  - náklady na zhotovení přechodu pro chodce na silnici 1/13 včetně jeho osvícení  264 400,- Kč. Financování se navrhuje  krýt ze zvýšených příjmů z prodeje pozemků.                                                         

hlasování :  20 pro

b) pověřuje radu města ke schválení rozpočtových opatření úprav rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů k 31.12.2006. 

hlasování : 20 pro

7/

ZM bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2007  a

do doby schválení rozpočtu města v zastupitelstvu, v návaznosti na § 13 rozpočtových pravidel, vydává Město Cvikov pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření pro vlastní rozpočet a ostatní rozpočtové soustavy, financované z rozpočtu města, tzv. rozpočtové  provizorium, platné od 1.ledna 2007.

hlasování:  20 pro

8/

ZM schvaluje

Dodatek č. 2 Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy s SVS a.s.Teplice na stavbu  rozšíření ČOV a kanalizace Cvikov

hlasování : 19 pro, nepřítomen  1  p.Kořínek

9/

ZM schvaluje

Smlouva o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a návrh kupní smlouvy s SVS a.s. Teplice na stavbu vodovod a kanalizace Ústavní ulice Cvikov

hlasování : 20 pro

10/

ZM odkládá

podpis kupní smlouvy s SVS a.s. Teplice na převod dokončené stavby kanalizace ulice Martinovo údolí Cvikov na příští jednání.

hlasování : 20 pro

11/

ZM schvaluje

odpis majetku města dle návrhu.

hlasování : 20 pro

12/

a) ZM neschvaluje:

prodej pozemku v k.ú. Cvikov p. Pavlovi Lorberovi pro účely rozšíření zahrady z důvodu využití pozemků pro přístup na okolní pozemky. (5 pro,1 nepřítomen)

hlasování : 20 pro

b) ZM schvaluje:

1)  prodej pozemku v k.ú. Cvikov – p.č. 3011  a část p.1536/2 dle zaměření, cena 200,- Kč stavební pozemek, kupující MUDr. Maršák

hlasování:  20 pro

2)     prodej pozemku  p.č. 2883/23 v k.ú. Cvikov pro účely rozšíření zahrady , cena 30,- Kč, – kupující Vlastimil a Petra Zelenkovi,bytem Cvikov (odstoupení  p. Ludmily Zelenkové, bytem Cvikov  od koupě) a revokuje usnesení ze dne 14.9.2006 písm. B/d   

      hlasování: 19 pro , 1 zdržel se p.Hokr 

3)     potvrzení usnesení ZM z 18.12.2003 o prodeji pozemků kupující Ondřej Tajovský, k.ú. Svitava a tím zamítnutí žádosti o změnu podmínek koupě pozemku

        hlasování :   20 pro

4)     prodej pozemků pro výstavbu rod. domu v lokalitě ul. Československé armády.část z  p.č. 1261/14, části a výměra dle geometrického plánu, cena 200,- Kč/m2.

Kupující :

Bíbrová Lucie,bytem Mimoň, Letná 202

Mgr.Miroslav Novotný, bytem Cvikov, Ústavní 187

Mgr.Přemysl Šťástka,bytem Nový Bor, Rumburských hrdinů 749,

Petr  Žemlička, bytem Cvikov, Smetanova 64,

Kateřina Zahrádková, bytem Cvikov, Sad 5.Května 472,

Petr Ureš, bytem Cvikov, Nerudova 520,

Jiří Jirák ml.,  bytem Cvikov, Komenského 399

Pavel   Brenn, bytem Mánesova 436, Nový Bor

Ita Krafková, bytem Cvikov, Sídliště 574

Miroslav  Rejzek, bytem  Cvikov, Ústavní 529

Martin Maňaska  , bytem Cvikov, Mánesova 542

(po provedení losování bude zhotoven zápis s doplněním konkrétních čísel parcel a výměry)

- změnu způsobu přidělování pozemků na výstavbu RD – určení parcely losem.

-   revokuje  usnesení ZM z 30. zasedání  14.9. 2006, které schválilo, že  určuje  systém výběru  konkrétních parcel dle pořadí podání žádosti.

hlasování:  15 pro, 1 proti  p. Kořínek, zdržel se 4 – p. Pech,p. Beránek , p.Jakobi,

p. Neckář 

13/

ZM schvaluje

a) prodej domu č.p. 214 Ústavní ul. Cvikov manž. Zdence a Josefu Polakovičovi, bytem Cvikov. Návrh na vklad do katastru nemovitostí  po úhradě kupní ceny. Bere na vědomí odstoupení od žádosti o koupi dobu p. Stanislav Javůrka za cenu 470 tis. Kč. hlasování:  18 pro, zdržel se 2  p. Hokr, p. Neckař

b) prodej domu č.p. 256 Nábřežní ulice se st.p. 318, + část pozemku v areálu Delty dle návrhu zaměření k zajištění přístupu a příjezdu k objektu, prodej obálkovou metodou, minimální podání cena dle znaleckého posudku, st. pozemek  200,-Kč, ostatní pozemek 30,- Kč, zveřejnění nabídky prodeje po zpracování znaleckého posudku.hlasování: 19 pro,  zdržel se  1 p. Hokr

c) snížení cen prodeje domů z majetku města o 50 % z již snížené odhadní ceny

dům č.p. 31 Kollárova – 223 tis. Kč

dům č.p. 346 Českosl.armády – 493 tis. Kč

dům č.p. 13+14 Kollárova – 402 tis. Kč

Zveřejnění nabídky prodeje (písemně nájemcům bytů),  termín podání žádostí do 30.4. 2007, s přednostním právem koupě pro nájemce bytu v objektu. 

hlasování: 17 pro, 1 proti  p.Kořínek, 2 zdržel se p. Hanzlíček, p. Hokr

14/

ZM zřizuje výbory a  zvolilo složení výborů:

 

kontrolní výbor: Mgr. Šárka Jakobi  – předseda

                           Petr Kořínek, člen

                           Michal Vojtěch, člen

                           Jiří Tichý, člen

                           Ivo Škola, člen

 

finanční výbor:  Ing. Miroslav Hokr – předseda

                           Josef Lupoměský, člen

                           Mgr. Eliška Jelínková, člen

                           Liběna Růžičková, člen

                           Kateřina Zahrádková, člen

 

osadní výbor Drnovec:  Marie Pýchová – předseda

                                       Růžena Jechová, člen

                                       Ivo Henke, člen

                                       Mgr. Miroslava Drahoňovská, člen

                                       Denisa Gajdošová, člen

                                       Jitka Štyndlová, člen

                                       Květa Bělinová, člen

 

osadní výbor Lindava-Svitava:  Ladislav  Krsek – předseda

                                                   Jaroslava Moravcová, člen

                                                   Josef  Škrabánek, člen

                                                   Ing. Petr Beránek, člen

                                                   Lukáš Havlas, člen

                                                   Radek Krátký, člen

 

hlasování: 15 pro, proti 0,  zdrželi se 2 p. Hokr, p. Jakobi, nepřítomni  3  p. Tuma, p. Vojtěch D., p. Čeřovský

15/

ZM schvaluje

Změnu č. 1 Územního plánu obce Cvikov

hlasování: 15 pro, nepřítomni 3  p. Lupoměský, p. Hokr, p. Tuma, zdrželi se 3 p. Hanzlíček, p. Skopová, p. Krafková.

16/

ZM schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o vyhlášení závazné části Změny č. 1 Územního plánu obce Cvikov.

hlasování: 15 pro, nepřítomni 3  p. Lupoměský, p. Hokr, p. Tuma, zdrželi se 3 p. Hanzlíček, p. Skopová, p. Krafková.

17/

Pověřuje radu vypracováním plánu investičních akcí města Cvikova financovatelných ze SFEU v období 2007-13 dle jednotlivých let a stanovit zdroje financování  hlasování  - 20 pro

18/

ZM bere na vědomí

-  informaci o výsledku kontrol čerpání dotací

- časový plán zasedání na rok 2007

 

                   JUDr. Jaroslav Švehla               Mgr. Ivo  Čeřovský

                     místostarosta města                    starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky