• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

2.RaM 25. ledna 2011

Usnesení 2. schůze Rady města Cvikova 25. ledna 2011

účast:  6, 1 omluven  Ing. Dostál

39/11
Vzala na vědomí anketní lístky  na průzkum zájmu občanů na připojení  k vodovodnímu řádu Lindava a kanalizaci Drnovec.

40/11
Souhlasí s revokací usnesení rady č. 12/11 z 11.1.2011 a schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p.Stanislavem Hanušem, na dobu neurčitou, úvazek  30 % - správce hřiště  Vančurova ulice, smlouva od 1.1.2011. (6 pro)

41/11
Nesouhlasí s poskytnutím sponzorského daru  na činnost Pekařství Bohemia – žadatel Milan Farkaš. (6 pro)

42/11
Žádost  o prominutí úhrady 2 měsíčních  nájmů za nebytové prostory v č.p. 105 Komenského ulice – žadatel  Antonín Havel – z důvodu promáčení zdí, rada nesouhlasí s prominutím úhrady již vzhledem k tomu, že stavební práce( osekání, štukování)  byly provedeny SMC. (6 pro)

43/11
Souhlasí s umístěním 20 ks reklamních cedulí na sloupy veřejného osvětlení v obvodu města  na akce Dům a zahrada Liberec, Dům a bydlení  Liberec  , doba umístění 8 dní, cena 100,-Kč za kus. (6 pro)

44/11
Souhlasí s připojením města Cvikov  ke kampani  Vlajka pro Tibet – 10.3.2011, 52. výročí, vyvěšení vlajky Tibetu. (6 pro)

45/11
Souhlasí s přijetím darů dle soupisu podle zákona 477/2008 Sb.  příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Cvikov. (6 pro)

46/11
Souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města  č. 6/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku,   pro akce pořádané příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko Cvikov v areálu Městského klubu kultury, bývalého letního kina, školní jídelny, loutkové scény, sokolovny, rybníku Veselák, kynologického cvičiště , akce pořádané v r. 2011,  a  to v pátek, ve dnech    pracovní volna a klidu   - prodloužení  do 02,00 hod. . (6 pro)

47/11
Souhlasí s udělením výjimky z obecně závazné vyhlášky města  č. 6/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, pro akce restaurace Kulturní dům Cvikov v roce 2011, pořadatel Petr Leník, bytem Litoměřice,  a to ve všední dny do 22,00 hodin, ve dnech pracovního volna a klidu  prodloužení do 02,00 hodin. Současně doporučuje informovat o pořádaných akcích Městskou policii k zajištění dohledu při ukončení akce po 24.hodině. (6 pro)

48/11
Stav objektu č.p. 99 Komenského ulice Cvikov I - opadání podélné římsy . Rada doporučuje  komisi rozvoje, údržby a pořádku, stavebnímu technikovi a  SMC   posoudit stav budovy,  navrhnout nutné opravy,  aby nedocházelo k zatékání, případně posoudit možnost opravy celé fasády domu. (6 pro)

49/11
Sdružení obcí Novoborsko – dotace ve výši 50 tis.Kč na údržbu běžeckých tratí  -  podíl města Cvikov na dotaci  22 500,- Kč,   a souhlasí s úhradou 9 700 ,- Kč vlastní podíl města Cvikova. (6 pro)

50/11
Bere na vědomí Roční výkaz o knihovně Cvikov  za r. 2010 včetně komentáře.  (6 pro)

51/11
Schvaluje pronájem pozemku města :
p.p.č. 756/1 část cca 210 m˛ z celkové výměry 10.035 m˛ v k.ú. Cvikov
KN(katastr nemovitostí): trvalý travní porost, ÚP(územní plán): louky a pastviny
žadatel: ČIHÁKOVÁ Emília, Cvikov
účel: zahrada , 1,50 Kč/m2/rok, úřední deska: 07.10.2010 – 09.11.2010
(6 pro)

52/11
Pozastavuje vyvěšení záměru obce na úřední desce – prodat pozemek města:
p.p.č. 44/1 o výměře 4.039 m˛ v k.ú. Cvikov, žadatel: REALITY CVIKOV s.r.o., Liberec, zastoupená jednateli Václavem Markvartem a Evženem Janebou, účel: výstavba stavby občanské vybavenosti a bydlení, záměr úzce souvisí s vybudování objektu prodejny potravin na p.p.č. 29/1, jejím dopravním napojením a přeložkou inženýrských sítí do uplynutí lhůty (konec března)  pro uzavření smlouvy s SJ REAL s.r.o Praha 5. Současně bude radou  provedena prohlídka na místě. (6 pro)

53/11
Bere na vědomí odstoupení od pronájmu schváleného RM dne 15.05.2006 pod usn.č. 209/06-b) st.p.č. 291 o výměře 176 m˛ k.ú. Lindava zájemce VODHÁNĚLOVÁ Vladimíra, Lindava, a revokuje usnesení z 15.05.2006  č. 209/06-b). (6 pro)

54/11
K usn. rady č. 303/10 odložená žádost o prodej části p.p.č. 772/2 k.ú. Cvikov žadatel: PECH Petr, Cvikov; účel: chov drobného domácího zvířectva;  pozastaveno do oddělení cesty, a odkládá do převodu pozemku do majetku města a současně pověřuje odbor správy majetku města  k vytyčení HMO a zajištění zápisu na list vlastnictví města . (6 pro)

55/11
Bere na vědomí geometrický plán č. 225-262/2010 pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti , který se týká pozemků v majetku města p.p.č. 568/1, p.p.č. 25/1 a p.p.č. 28/1 k.ú. Drnovec, náprava je ve spolupráci s vlastníky dotčených nemovitostí (vč. finanční spoluúčasti) , účel: uvedení do souladu se skutečným stavem před převodem pozemku p.p.č 25/1 a části p.p.č.568/1 . (6 pro)

56/11
Rada se seznámila se stavem podaných žádostí na prodej bytových jednotek k 24.01.2011 (73 z celk.počtu 119) a doporučuje odboru správy majetku města upozornit všechny nájemce, kteří žádost o koupi bytu ještě nepodali, na končící lhůtu   podání žádosti o prodej do 1 roku ode dne doručení nabídky, která  zaručuje nájemci/stanovenému okruhu osob zvýhodněnou cenu ve výši 1/5 z ceny dle znaleckého posudku. (6 pro)

57/11
Rada se seznámila s plněním výzvy občanům postiženým povodní 7. a 8. srpna 2010 - přihlášení do seznamu nemovitostí osvobozených od daně z nemovitosti
- termín podání přihlášek stanoven do 31. ledna 2011, k datu 24.01.2011 – 75 přihlášek
- výzva vylepena na frekventovaných místech; dále opakovaně zveřejňována prostřednictvím městského rozhlasu a místního zpravodaje (prosinec+leden)
upřesnění definice povodeň = přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě.
Rada  ukládá odboru správy majetku města zajistit 28.1 a 29.1.2011 víkendové vyhlášení výzvy místním rozhlasem. (6 pro)

58/11
Zápis historického majetku – pozemky města – zpracovává  p. Haupt  na základě smlouvy, rada doporučuje pozvat na jednání s vedením města k projednání stavu rozpracovanosti, předložení podkladů plnění zakázky. Pozvání zajistí odbor správy majetku města. (6 pro)

59/11
Rada projednala usnesení ZM o žádosti  A. Dvořákové na snížení kupní ceny kotelny a přilehlých pozemků a vzhledem k zamítnutí snížení ceny a již dřívějšímu prodloužení realizace kupní smlouvy, stanovuje termín podpisu kupní smlouvy na prodej kotelny a pozemků v k.ú. Lindava, kupující A. Dvořáková, bytem Lindava , ze strany kupující do 15. února 2011. V případě, že nebude kupní smlouva realizována, bude dán návrh ZM na zrušení usnesení o prodeji majetku města. (6 pro)

60/11
K usn. č. 37/11 – návrh změn cen zasíťovaných a nezasíťovaných pozemků – bere na vědomí informaci o cenách pozemků v okolních městech a doporučuje komisi stavební a pozemkové a komisi rozvoje,údržby a pořádku  projednat  a případně připravit návrh na změnu. (6 pro)

61/11
Zápis Osadního výboru Lindava-Svitava 10.1.2011
-    upravený seznam na rozvážku vody nebyl dosud předán (p.Krsek)
-    připomínky k činnosti Mateřské školy Lindava, jakož k zabezpečení chodníku u školy, byly projednány s ředitelem Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka , příspěvková organizace Cvikov, na vedení školy nebyla podána žádná stížnost a připomínka,  pokud budou konkrétní, ředitel školy je projedná s odpovědnými pracovníky.
Rada doporučuje osadnímu výboru, aby konkrétní  stížnosti rodičů  na činnost  školky byly  předávány rodiči přímo na vedení příspěvkové organizace.
-    odklízení sněhu u kontejnerů bude předána k řešení řediteli SMC
(6 pro)

62/11
Souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Cvikov a firmou STATUS a.s. Roztoky – prodloužení termínu  realizace do 31.1.2011. (6 pro)

63/11
Schvaluje dodatečný zápis  do kroniky města za r. 2009, zpracovaný kronikářem Ing. Bartošem. (6 pro)

64/11
Projednala a schvaluje poskytnutí příspěvků na tyto sportovní a zájmové organizace, v rozpočtu 959 000,- Kč:

Fotbalový klub Cvikov                  450 000,- Kč
TT CYKLORENOVA Cvikov              65 000,- Kč
SKST Cvikov                                35 000,-Kč
Hokejový klub Cvikov                    35 000,-Kč
TJ Dynamo Lindava                        98 000,-Kč
Tenisový klub Cvikov                    10 000,-Kč
Autokros -  Jiří Svoboda, Cvikov    30 000,-Kč
DDM – atletika – Janda,T.Pokorná   30 000,-Kč
DDM – stol.tenis                            10 000,-Kč
DDM – sportovní oddíly                  125 000,-Kč
Kynologický klub Cvikov                 15 000,-Kč
Celkem rozděleno                     903 000,- Kč
(6 pro)

65/11
Příprava prodeje  objektu kulturního domu , veřejná nabídka  záměru prodeje, zpracování odhadu , hledání náhradních  místností pro ZUŠ   - komise rozvoje,údržby a pořádku – termín do konce února 2011.
 - objednání znaleckého posudku -  tržní hodnota -  pozvat znalkyni v oboru p. Picmausovou   na jednání  rady .
(6 pro)

66/11
Problematika psů - jmenný seznam vlastníků psa ke kontrole všem členům zastupitelstva , MP – podněty z jejich obvodu - vyčlenit nezaměstnané -  chodit  a sbírat  psí exkrementy  - využít veřejné služby a veřejně prospěšných prací .
Připomínka ke košům na exkrementy a  na pytlíky -   (u Veseláku) -    umístit koš dál od cesty.  Vyměnit rozbité koše  -  křižovatka Cvikováček, u hřbitova, u Veseláku.
Připravit na příští jednání rady přehled kolik  město vybralo za r.2010 na místním poplatku  a
kolik je výdaj -  koše, pytlíky .
(6 pro)

Dále  rada  projednala a

-    bere na vědomí  informaci  Redakční rady  ve věci zasílání příspěvků o činnosti MP, Policie obvodní oddělení Cvikov, zájmových sdružení, osadních výborů a příspěvkových organizací
-    bere na vědomí pozvánku   Mons. Jan Baksanta  - jmenování kanovníků - 12.2. 2011 v 10,00 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích        JUDr. Jaroslav Švehla         Mgr. Šárka Jakobi
        místostarosta města             starostka města


↑ jdi na obsah stránky