• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 14.listopadu 2006

Informace z jednání 20. schůze Rady města Cvikova dne 14. listopadu 2006

 

246/06

Vzala na vědomí sdělení Ministerstva školství, TV a mládeže o udělení čestného názvu ZŠ a MŠ  Bohumila Hynka Cvikov . 

247/ 06

Žádosti o dotaci na sportovní a zájmovou činnost

a)       Budou posouzeny  v rámci rozpočtu města na rok 2007  -  na vědomí došlé žádosti: Autokros J. Svoboda, MO ČRS, Svaz tělesně postižených, Občanské sdružení LindavaNet. (5 pro, 2 nepřítomni)

b)       Žádost Kynologického klubu Cvikov – rada požaduje upřesnění  žádosti a předložení využití příjmů z pronájmu areálu  Kynologickým klubem.

Pověřuje stavebního technika provedením kontroly využití dotace města na opravě střechy klubovny a sociálního zařízení  kynologického klubu.  (5 pro, 2 nepřítomni)

247/06

Souhlasí s přidělením a pronájmem bytu v č.p. 542 Mánesova ulice Cvikov II p. Františce Marešové, bytem Cvikov.  (5 pro, 2 nepřítomni)

248/06

Souhlasí s prodloužením smluv na pronájem pozemků dle žádostí občanů: Jindřiška Steimannová, Petr Popelák, Hana Máslíková, Eva Nováková, František Andrle.

249/06

Souhlasí s podnájmem bytu v č.p. 470, Martinovo údolí Cvikov II, nájemce Stanislav Kratochvíl, na dobu určitou 1 rok.  (5 pro, 2 nepřítomni)

250/06

Souhlasí na základě žádosti p. Jiřího Waltera s prodloužením realizace odkoupení pozemku p.č. 3175 – zahrada u domu č.p. 56 Žitavská ul. Cvikov do 31.12.2006.  (5 pro, 2 nepřítomni)

251/06

Souhlasí se zajištěním propagačního materiálu města – kapesní kalendáře s pohledem Kalvárie.

(5 pro, 2 nepřítomni)

252/06

Doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 214 Ústavní ul. Cvikov  manž. Zdence a Josefovi Polakovičovi, bytem Cvikov. Návrh na vklad do katastru nemovitostí  po úhradě kupní ceny. Bere na vědomí odstoupení od žádosti o koupi domu p. Stanislava Javůrka. (6 pro 1 nepřítomen)

253/06

Schvaluje Plán zimní údržby komunikací na rok 2007  .

(6 pro, 1 nepřítomen)

254/06

Připomínky obyvatelů DPS k realizaci půdní vestavby – zatékání, zvýšená spotřeba elektrické energie a vody, vyšší náklady na vytápění. Rada vzhledem k realizaci stavby souhlasí s vyúčtováním energií nájemníkům dle spotřeby roku 2005  bez navýšení. (6 pro, 1 nepřítomen).

255/06

Doporučuje ZM schválit zařazení a provedení akce v roce 2007 – výstavba kanalizační přípojky k č.p. 181, Palackého ulice Cvikov (jako náhrada škody  vzniklých při výstavbě ČOV).  Rozpočet bude upřesněn na jednání ZM. (6 pro, 1 nepřítomen)

 

Dále rada projednala:

 

-         připomínka k vytápění prostor u loutkové scény s ohledem na využívání objektu bude prověřena a projednána s odpovědnými pracovníky

-         povoluje pořádání ohňostroje dne 2.12. 2006 u objektu DDM Cvikov na základě žádosti p. Evy Marešové

-         stanovuje termín jednání výběrové komise – most Lindava – 22.11. 2006 v 15.00 hod.

-         pověřuje stavebního technika  prověřením připomínky manž. Rejzkových

-         kontrolu plnění usnesení rady

-         zajištění usnesení z ustavujícího ZM bude předloženo na příštím jednání rady

 

JUDr. Jaroslav Švehla                     Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                       starosta města


↑ jdi na obsah stránky