• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 16. listopadu 2010

Informace z 20. schůze Rady města Cvikova
ze dne 16. listopadu 2010

účast: 7 členů

370/10
Odvolává Mgr. Šárku Jakobi z funkce ředitelky a statutárního zástupce příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště 592, Cvikov, ukončení funkce ředitelky 17.11.2010, z důvodu nástupu do dlouhodobě uvolněné funkce člena zastupitelstva - starostky města Cvikova od 18.11.2010. (6 pro, 1 nehlasoval – Mgr. Jakobi)

371/10
Pověřuje Kateřinu Fialovou řízením a výkonem funkce statutárního zástupce příspěvkové organizace Mateřská škola Sídliště 592 Cvikov od 18. 11.2010 do doby ukončení případného konkursního řízení na obsazení funkce ředitele nejdéle do ukončení výkonu uvolněné funkce starostky města Mgr. Šárky Jakobi. (6 pro, 1 nehlasoval – Mgr. Jakobi)

373/10
Doplnění usnesení č. 329/10 z 5.10.2010
c) Nesouhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku
p.p.č. 2303 část z celkové výměry 8118 m˛ k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: ostatní plocha-komunikace, zaplavované území
žadatel: KRÁTKÝ Ivan, Lindava z důvodu ,že se jedná o přístupovou cestu
(7 pro)

375/10
Doporučuje ZM odpis majetku v užívání hasičů – auto Tatra 148 v pořizovací hodnotě 48 800,-, likvidace prodejem na náhradní díly. (7 pro)

379/10
Schvaluje změnu usnesení rady č. 352/10 ze dne 19.10.2010
Jmenuje Mgr. Ivo Čeřovského do funkce ředitele a statutárního orgánu příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov od 5.11.2010 (návrat do funkce po ukončení výkonu uvolněné funkce starosty města) . (6 pro , 1 nehlasoval Mgr. Čeřovský)

380/10
Ruší pověření k řízení příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov Mgr. Miroslavovi Novotnému od 5.11.2010 z důvodu jmenování ředitele školy. (6 pro, 1 nehlasoval Mgr. Čeřovský)

381/10
Pověřuje členy zastupitelstva města p. Martu Studničnou a p. Petra Kořínka přijímáním prohlášení o uzavření manželství a právem užívat přenosný státní znak při obřadech (§4 zákona o rodině, § 102 a 108 zákona o obcích) (7 pro)

385/10
Souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IV-12-4008855/VBP001) na strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zastoupené ENPROSOL s.r.o Děčín, na pozemku p.č. 2890/5 v kú Cvikov ulice Březová – stavba zemního kabelového vedení NN pro p.p.č. 2898/1 a 2899/2 v kú Cvikov – rozsah VB je 58 m2. Jednorázová úhrada dle podmínek města 5000,- Kč bez DPH. (7 pro)

386/10
Bere na vědomí informaci o nabídce SVS a.s. Teplice na pronájem stavby „kanalizace Drnovec“. Představenstvo SVS a.s. přehodnotilo stanovisko o nezařazení akce a schválilo pronájem stavby na dobu 5 let.
Rada doporučuje předložit podklady pro další zařazení akce v měsíci prosinci , včetně výdajů na dokončení projektové dokumentace do rozpočtu města. (7 pro)

387/10
Studie porucha hráze po povodni v srpnu 2010 Kunratický (Cvikovský) rybník , úhrada studie 14400,- Kč . Studie doporučuje opravu hráze - přístupová část, bezpečnostní přepad, zpevnění hráze. Vzhledem k více majitelům pozemků rybníka a zejména vlastnictví části hráze obcí Kunratice u Cvikova , rada doporučuje stavebnímu technikovi a správě majetku města vyvolat jednání se starostou obce Kunratice u Cvikova a připravit podklady – pro jednání o ostatních vlastnících plochy rybníka. (7 pro)

388/10
Seznámila se s návrhy firmy Preciosa na vybavení Severu - Multifunkční centra Cvikov
hlavní lustry a nástěnná svítidla , včetně nástřiku proti prachu, montáže, atestu. Hodnota do výše rozpočtovaných cen. (7 pro)

389/10
Souhlasí s cenovou nabídkou Ing. Hájkové, KH – Mosty Česká Lípa, na zpracování zjednodušené projektové dokumentace (5000,-Kč) a inženýrská činnost k podání žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj (2000,-Kč) na 10 ks vybraných mostů a lávek (dle zpracované pasportizace mostů)

390/10
Projednala žádost p. Renaty Knýové o úpravu místní komunikace (pokračování odlehčovacího kanálu) v Lindavě a souhlasí s provedením dočasného řešení - odtěžení zeminy, navezení drtě - výdaje v rámci odstranění povodňových škod
a
současně doporučuje prověřit značení odlehčovacího kanálu jako vodní plochy (část jako ostatní plocha – ostatní komunikace) zmapovat , dát návrhy na případnou změnu kultury.
(7 pro)

391/10
Schvaluje vyvěšení záměru  obce na úřední desce – prodat pozemek

a) p.p.č. 2867/1 – část cca 16 m˛ z celkové výměry 3.115 m˛ k.ú. Cvikov
KN: orná půda; ÚP: sport a rekreace
žadatel: MELICHERČÍK Luboš, Cvikov
účel: rozšíření zahrada
(7 pro)

b) p.p.č 2128 o výměře 155 m˛ k.ú. Lindava
KN: ostatní plocha-komunikace; ÚP: komunikace účelová
- rozdělení pozemku dle užívání (oplocení) s následným prodejem:
SVOBODOVI Josef a Alena, Nový Bor
účel: legalizace stávajícího stavu
ŠIMRALOVI Michal a Zuzana, Lindava
účel: legalizace stávajícího stavu
(7 pro)

392/10
Neschvaluje vyvěšení záměru obce prodat pozemek na úřední desce a odkládá do doby vyvěšení záměru prodeje celé lokalit
p.p.č 2363/12 o výměře 1.019 m˛ k.ú. Cvikov
KN: trvalý travní porost; ÚP: smíšené obytné území
žadatel: KOLÁŘOVI Ivo a Žaneta, Cvikov
účel: výstavba rodinného domu
(7 pro)

393/10
Schvaluje opravu usnesení rady č. 313/10 ze dne 21.09.2010
Správné znění:
Schvaluje vyvěšení záměru pronajmout pozemek
p.p.č. 144 o výměře 551 m˛ k.ú. Cvikov
dle KN: zahrada, dle ÚP: centrální smíšené území
žadatel: POLANSKÁ Jana, Cvikov
(7 pro)

394/10
Bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení o žádosti dopravce z důvodu změny právní subjektivity z ČSAD a.s. Semily na BusLine a.s.Semily, o vydání licence a nemá námitek k vydání licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 692 850 Trutnov - Ústí nad Labem se zastávkou Cvikov aut.st. . (7 pro)

395/10
Projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. Česká Lípa o finanční příspěvek na činnost a konstatuje, že poskytuje bezplatný pronájem pro kontaktní místo a přispívá zejména na činnosti Základní organizace zdravotně postižených ve Cvikově . Z toho důvodu nebude vyhověno žádosti a poskytnut příspěvek. (7 pro)

398/10
Souhlasí s přidělením – pronájmem bytu 1+1 v č.p. 540 v Mánesově ulici Cvikov II p. Vlastě Libichové, bytem Cvikov, v souladu s pořadníkem žadatelů o byty. (7 pro)

399/10
Nebytový prostor v č.p. 137 Československé armády Cvikov I

a) Souhlasí s ukončením pronájmu nebytového prostoru v č.p. 137 v ulici Československé armády Cvikov I p. Petrem Čapíkem, Plzeň – Bolevec, vedoucí OVB Allfinanz ČR k 30.11.2010, vzhledem k tomu žádost o ukončení byla podána 26.10.2010 nevyhověla termínu ukončení 31.10.2010. (5 pro, 1 nepřítomen JUDr. Švehla, 1 nehlasoval Mgr. Čeřovský)

b) Souhlasí se zveřejněním nabídky pronájmu uvolněného nebytového prostoru od 1.12.2010 na úřední desce. (7 pro)

c) Žádost Jiřího Havláka – AUXILIA s.f. Nový Bor se odkládá s tím, že bude informován o zveřejnění nabídky pronájmu. (7 pro)

400/10
Souhlasí s doplněním smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 009736 v č.p. 137 Československé armády Cvikov I , nájemce Bohumil Loubek,bytem Cvikov, a to rozšíření účelu užívání o střihárnu textilií pro výrobu oděvů. (7 pro)

401/10
Změny výměr bytových jednotek dle prohlášení vlastníka - ze strany správce bytů provedení změny dle data vkladu kupní smlouvy jednotlivých vlastníků do KN. (7 pro)

402/10
Schvaluje odpis majetku města v hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Cvikov dle návrhu a umístění , likvidace odvoz na sběrný dvůr.
732 – knihovna v celkové hodnotě 5 185,- Kč
720 – klub kultury v celkové hodnotě 23 988,98 Kč
(7 pro)

403/10
Pronájem nebytového prostoru restaurace v MKK - rada se seznámila s jednotlivými zájemci a vzhledem k vloženým nákladům na vybavení restauračního zařízení doporučuje pronájem p.Umanovi. (7 pro)

404/10
Projednala žádost o příspěvek na činnost farního klubu mládeže Beran při Římskokatolické farnosti ve Cvikově ve výši 10 tis. na r.2011 a žádost zařazuje do návrhu rozpočtu města na r. 2011. (7 pro)

JUDr. Jaroslav Švehla       Mgr. Šárka Jakobi
místostarosta města         starostka města


↑ jdi na obsah stránky