• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 2.listopadu 2004

Informace z jednání Rady města Cvikova 20. schůze dne 2. listopadu 2004

 

241/04

K usn.12/04 – rybník Třeťák – žádost o příspěvek ČRS, podána žádost ze SFŽP, spolufinancování z vlastních zdrojů – doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města 2005 příspěvek na činnost Českému rybářskému svazu Cvikov ve výši 300 tisíc Kč. (6 pro, 1 nepřítomen)

243/04

Nedoporučuje poskytnutí půjčky na zakoupení domu č.p. 246 – žadatel p. Karel Moravec, bytem Lindava. (6 pro, 1 nepřítomen) 

244/04

Doporučuje ZM schválit odpis a prodej počítačových sestav dle návrhu ZŠ a MŠ Cvikov. (6 pro)

246/04

Projednala návrh na pronájem  bytu – garsoniéry v Domě s pečovatelskou službou a  schválila  pronájem  p. Holíkové Valerii (2. pořadí p. Lukašíková Emilie). (6 pro)

247/04

Návrh na uzavření smlouvy s ing. Hrdličkou – Ateliér městského inženýrství Litoměřice, na zhotovení změny č. 1 územního plánu města Cvikov, v roce 2004 výdaje 17 850,- Kč, v roce 2005 výdaje 72 000,- Kč. Rada doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy a zařazení výdajů do rozpočtu města. (7 pro)

248/04

a/ Souhlasí s nájmem bytu č. 8 č.p. 303 Martinovo údolí, Cvikov II o velikosti 1+1 dle návrhu bytové komise  1. p. Plačková J., bytem Drnovec , 2. p.Kubátová J., bytem Svor (7 pro)

b/ Souhlasí s nájmem bytu č. 9 č.p. 303 Martinovo údolí Cvikov II o velikosti 1+1 dle návrhu bytové komise – 1. p. Tománková A., bytem Cvikov, 2. p. Buršíková, bytem Cvikov. (7 pro)

249/04

Prodej bytu č. 6, velikost 1+3,  v č.p. 552 Sídliště Cvikov II – otevírání obálek. Město obdrželo 1 nabídku č.j. 2573/04 Pavel Charvát, bytem Cvikov. (7 pro)

250/04

K usn. 233/04 – společná anténa Mánesova ul. – rada revokuje své usnesení vzhledem k povinnosti vlastníka objektu umožnit umístění anténních zařízení na objektu a doporučuje s.r.o SMC udělat společnou anténu pro všechny domy v majetku města v ulici Mánesova  z položky nájemného, antény a rozvody  (40 tis. Kč u č.p. 544-545 ) s postupným připojením dalších domů v této lokalitě v dalších letech. Zavedení poplatku do služeb za užívání bytu. (7 pro)

251/04

Vzala na vědomí přijetí p. Martiny Tomiškové do pracovního poměru  Městské knihovny – ˝ pracovního úvazku.(7 pro)

252/04

Doporučuje ZM schválit dodatky mandátních smluv s SVIS na akce – rozšíření ČOV a odkanalizování dle návrhu, úhrada výdajů od SVS Teplice, nutný její souhlas. (7 pro)

253/04

Projednala návrh občanů č.p. 583-586 Sídliště na provedení úpravy u zadních vchodů jejich objektu – zrušení chodníčku, provedení zábran, trávník. Provedení prací v roce 2005 SMC s.r.o v rámci úpravy komunikací – do příští rady budou předloženy náklady na likvidaci. (7 pro)

 

Dále rada projednala

-   na příští jednání rady předložit konečný přehled kulturních akcích a zápis do kroniky za rok 2003  - vedoucí MKK p. Kovalevová (6 pro, 1 nepřítomen)

-    dotazy a náměty zastupitele p. Henkeho (koncepce životního prostředí, plán opravy místních komunikací, údržba hřbitovů, přínos ze SOLK) budou zodpovězen starostou na jednání ZM 4.11. 2004 (7 pro)

-   nesouhlasí s nabídkou zhotovení kolmých snímků + kat.mapa  (2 pro, 4 proti, 1 zdržel)

-   vzala na vědomí informaci o souhlasu KÚ Liberec k umístění značení „úsek měřený radarem“  od 1.12. 04, dopravní značení zajistí s.r.o SMC

 

JUDr. Jaroslav Švehla                    Mgr. Ivo Čeřovský

  místostarosta města                         starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky