• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

20. RaM 21.října 2008

Informace z jednání  20. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. října   2008

 

290/08

Doporučuje ZM schválit změnu smlouvy s ČSOB Praha ve věci správy finančních prostředků města. (7pro)

291/08

Schvaluje změnu usnesení rady města č. 90/08 - schválení rozpočtové změny č. 14  - změna částky na 182 000,- Kč – projektová činnost. (7 pro)

292/08

Bere na vědomí přehled o hospodaření města za 1. – 9. měsíc  letošního roku. (7 pro)

293/08

Doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 23. (7 pro)

294/08

Doporučuje ZM schválit doplnění rozpočtové změny č. 23 o navýšení rozpočtu příspěvkové organizace Cvikováček ve výši 150 tis. Kč na dokončení rekonstrukce elektrorozvodů. (5 pro, 1 proti, 1 zdržel)

296/08

Doporučuje ZM souhlasit s připojením města Cvikova k Projektu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce - projekt Léčebny respiračních nemocí Cvikov, zvýšení spoluúčasti města ve výši 10 700 Eur na období 3 let. (7 pro)

297/08

Souhlasí s užíváním znaku města Cvikova na propagaci města (trička,vlaječky) členy Turistického klubu Cvikováček Cvikov. (7 pro)

298/08

Žádosti o pronájem nebytového prostoru restaurace v Městském klubu kultury :

Zájemci čj. 3203/2008  -  Petr Uman, Sídliště Pionýrů 134 Úštěk, č.j. 3204/2008 – Michaela Polanská, Praha 5, 3228/2008 – Ondřej Tomek, Kunratice u Cvikova  35.

Na základě provedeného výběru rada  schvaluje pronájem nebytového prostoru – restaurace MKK Cvikov, cena 400,- Kč/ 1 m2 /rok + služby, výměra 99 m2, nájemci Petrovi Umanovi, bytem  Úštěk.

(7 pro)

299/08

Odpis majetku města – Mateřská škola Jiráskova ul.

Schvaluje odpis a likvidaci majetku města (DHM 3000,- - 40000,-)  i.č. 3620 nástěnky 7 719,70 Kč, i.č. 2888 pánev 4 171,- Kč. Celkem odepisovaná hodnota 11 890,70 Kč. (7 pro)

300/08

Odpis majetku města – Městská knihovna

Schvaluje odpis a likvidaci majetku města - i.č. 5547/002  sestava PC 7 460,- Kč, i.č. 5449 monitor 1600,- Kč. Celkem odepisovaná hodnota 9060,- Kč. (7 pro)

301/08

Souhlasí s výměnou bytu v č. p. 569 Martinovo údolí, Cvikov II mezi nájemci Janem Brejškou a Michaelou Eiseltovou. (usnesení č. 264/08 o výměně bytu nebylo realizováno) (7 pro)

302/08

Nesouhlasí s dělením pozemku vodní plochy p.p.č. 2897/1 (druh pozemku: vodní plocha-rybník; dle ÚP: NÚ–vodní prvky) a p.p.č. 2897/2 (druh pozemku: vodní plocha-koryto vodního toku; dle ÚP: NÚ–ostatní zeleň) - z důvodu podání žádosti o odprodej části pozemku - žadatelé Karel a Šárka Langerovi. V současné době není doporučen prodej uvedených pozemků. (7 pro)

303/08

Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ze dne 20.prosince 2007 bod 2 A)a) a 2 A) b), o prodeji pozemků p.č. 741/1 a 746/1 v k.ú. Cvikov společnosti  nec-tec Automotive a SCA. Pozemky budou nabídnuty dalším zájemcům o výstavbu v této lokalitě. (7 pro)

304/08

Pozemky - NABYTÍ do majetku města

  a)       doporučuje ZM souhlasit  s nabytím pozemku do majetku města p.č. 3640/1 o výměře 2478 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: komunikace

účel: přístupová cesta ke kynologickému klubu; bezúplatný převod

od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970 (6 pro, 1 nepřít.)

  b)       doporučuje ZM souhlasit  s nabytím pozemku do majetku města  p.č. 3636/2 o výměře 8314 m2 k.ú. Cvikov

druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: komunikace

účel: zachování komunikace (navazuje na ad a); bezúplatný převod

od: ČR – Státní statek Bílý Kostel, Hrádek n/Nisou, Žitavská 100 (6 pro, 1 nepřít.)

  c)       doporučuje ZM souhlasit  s nabytím pozemku do majetku města  p.č. 509/3 o výměře 223 m2 k.ú. Mařeničky

druh pozemku: ostatní plocha-komunikace; dle ÚP: komunikace

účel: propojení komunikací v majetku města; bezúplatný převod

od: ČR - Pozemkový fond, ÚP Česká Lípa – Dubická 970 (7 pro)

305/08

Pozemky - PRODEJ     

a)     doporučuje schválit  prodej pozemku p.č. 3022/1 o výměře 5440 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: zastavitelné území-smíšené obytné území, provést zaměření pozemků, prodej v případě zájmu stávajícím nájemcům, cena dle ÚP 100,- Kč + příslušenství + předkupní právo v případě  možnosti výstavby. (4 pro, 3  zdrželi)

b)     doporučuje schválit  prodej pozemku zahrádkových lokalit v k.ú. Cvikov – Vančurova, Potoční,  Smetanova. Prodej v případě zájmu stávajícím nájemcům, zaměření pozemků,  cena  rozdělena dle ÚP (100,- Kč a 30,- Kč) + příslušenství+ předkupní právo města  v případě možnosti stavby. (4 pro, 3 zdrželi)

c)      doporučuje schválit směnu části pozemku p.č. 2970/2 výměra dle GP z celkové výměry 937 m2 k.ú.Cvikov, zbylá část prodej smlouvou o smlouvě budoucí kupní s věcným břemenem kanalizace, cena 100,- Kč m2, druh pozemku: ostatní-manipulační plocha; dle ÚP: ZÚ-občanská vybavenost. Kupující: Juraj a Monika DRAŠKOVIČOVI, Pivovarská 329, Cvikov. Účel: směna ve prospěch města = zajištění příjezdu na pozemek p.č. 3909 v majetku města, prodej zbylé části za účelem zahrady k domu č.p. 329. (5 pro, 1 proti, 1 zdržel)

d)     doporučuje schválit prodej pozemku p.č.st. 552 o výměře 190 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště, dle ÚP: ZÚ–smíš.obytné úz., p.č. 755/1 o výměře 569 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: ZÚ–smíšené obytné území, účel: výstavba RD za cenu 100,- Kč za m2+ příslušenství+předkupní právo,  p.č. 756 – část dle GP (cca 780 m2) z celkové výměry 10 844 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: NÚ-louky, pastviny, účel: zahrada k  RD za cenu 30,- Kč + příslušenství, kupující: Pavel a Alena SOPKULIAKOVI, Svor 207 (7 pro)

e)     doporučuje schválit prodej pozemku p.č. 13783/42 – část dle GP z celkové výměry 170 m2 k.ú. Cvikov, druh pozemku: vodní - zamokřená plocha, dle ÚP: ostatní zeleň+biokoridor, p.č. 13783/43 o výměře 20 m2, druh pozemku: vodní-zamokřená plocha, dle ÚP: ostatní zeleň+biokoridor, žadatel: Jan a Ľubica STRNÁDKOVI, Česká Lípa, Sokolská 256/36. Účel: scelení pozemků+uvedení do souladu se skutečným stavem za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství. (7 pro)

f)        nedoporučuje schválit prodej pozemku p.č. 2379 o výměře 3802 m2  k.ú. Lindava,                                   druh pozemku: ost.plocha-neplodná půda; dle ÚP ostatní zeleň+část biokoridor, žadatel: Petr DYTRICH, Lindava 50 (7 pro)

           doporučuje schválit prodej pozemku  p.č. 659/3 o výměře 1599 m2 druh pozemku:        

trvalý travní porost, dle ÚP: ostatní zeleň+část biokoridor, p.č. 659/2 o výměře 1513 m,         druh pozemku: trvalý travní porost, dle ÚP: ostatní zeleň za cenu 30,- Kč + příslušenství, kupující: Petr DYTRICH, Lindava 50 (7 pro)

g)     schvaluje pronájem pozemku p.č. 2379 o výměře 3802 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: ost.plocha-neplodná půda; dle ÚP: ostatní zeleň+část biokoridor,

      žadatel: Petr DYTRICH, Lindava 50, cena 1,50 (7 pro)

h)      nedoporučuje schválit prodej pozemku p.č. 573/3 - část dle GP z celkové výměry 460 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné ú.+záplavové území, a  p.č. 2081/1 - část dle GP z celkové výměry 532 m2 k.ú. Lindava,  účel zahrada, druh pozemku: ost.plocha-ost.komunikace; dle ÚP: ostatní plocha+záplavové území, žadatel: Eva NEDVĚDOVÁ, Nový Bor, Wolkerova 52 (7 pro)

i)        schvaluje pronájem pozemku p.č. 573/3 -část dle GP z celkové výměry 460 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné ú.+záplavové území, a  p.č. 2081/1 - část dle GP z celkové výměry 532 m2 k.ú. účel zahrada, druh pozemku: ost. plocha-ost. komunikace; dle ÚP: ostatní plocha+záplavové území, cena 1,50 Kč/m2, žadatel: Eva NEDVĚDOVÁ, Nový Bor, Wolkerova 52 (7 pro)

j)        doporučuje schválit prodej pozemku  p.č.st. 66 o výměře 181 m2 k.ú. Naděje, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště; dle ÚP: NÚ-louky a pastviny a p.č. 746 o výměře 832 m2 , druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky a pastviny obálkovou metodou mezi žadateli o koupi, minimální podání za m2 100 ,- Kč  (7 pro) - žádosti: Aleš PEKÁREK, Praha, K Louži 829/10, Ing. Viktor MACHEK, Praha, Chalupkova 1364

k)      nedoporučuje schválit prodej pozemku p.č. 156/2 –část dle GP (2-3 m od silnice) z výměry 263 m2 k.ú. Cvikov  druh pozemku: zahrada; dle ÚP: ZÚ-smíšené obytné území, žadatel: Josef ŽÁK, Mlýnská 68, Cvikov - schvaluje pronájem uvedeného pozemku  jako ostatní plochu (7 pro)

l)        doporučuje schválit prodej pozemku p.č.st. 463 – část dle GP z výměry 268 m2 k.ú. Cvikov (ul. Vančurova), druh pozemku: zast. plocha-zbořeniště; dle ÚP: NÚ-zahrady, žadatel: Milan DUNA a Magda BOTOŠOVÁ, Cvikov, Sídliště 582 (t.č. pronájem),                     účel: zahrada, za cenu 30 Kč/m2 + příslušenství  (7 pro)

m)   doporučuje schválit prodej p.p.č. 133 o výměře 144 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky,pastviny+záplavové území, p.č. 415 o výměře 349 m2, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ-louky,pastviny+záplavové území, žadatel: Josef a Květoslava ŘÍHOVI, Lindava 307, účel: zajištění příjezdové cesty na vlastní pozemky, za cenu 20 Kč/m2 + příslušenství  (7 pro)

n)      nedoporučuje prodej pozemku p.č. 470/1 – část dle GP z výměry 1375 m2 k.ú. Cvikov (ul. K Rybníčku, druh pozemku: trvalý travní porost; dle ÚP: NÚ – louky, pastviny +biokoridor , účel: zahrada,

souhlasí s vyzváním dědice po zemřelém nájemci p. Novotném pana Josefa Zalabáka, Nymburk, Kovanice 64 – v případě jeho nezájmu oslovit další zájemce (cena: 1,50 Kč/m2/rok) (7 pro)

306/08

Pozemky – PRONÁJEM

a) schvaluje pronájem pozemku p.č.st. 1067/1 o výměře 62 m2 k.ú. Cvikov  (ul. Nádražní), druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (garáž-v pronájmu) trvalý travní porost; dle ÚP: zastavěné území-smíšené neobytné území, p.č. 3812/8 – část 600 m2 z celkové výměry 7179 m2, druh pozemku: zast.plocha-neplodná půda; dle ÚP: zastavěné území-smíšené neobytné území, žadatel: Josef NOVÁK, Cvikov, Sídliště 597, účel: manipulační plocha u pronajaté garáže + zajištění příjezdu, cena 1,- Kč/m2/rok  (7pro)

b) schvaluje pronájem pozemku p.č. 452 o výměře 179 m2 k.ú. Lindava, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: zastavěné území-smíšené obytné území, p.č. 454/1 o výměře 406 m2, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: zastavěné území-smíšené obytné území, p.č. 454/2 o výměře 849 m2, druh pozemku: zahrada; dle ÚP: zastavěné území-smíšené obytné území, žadatel: Jaroslav VÍTEK, Lindava 96,  účel: zahrada  za cenu 1,50 Kč/m2/rok (7 pro)

c) schvaluje ukončení pronájmu sklepa – ul. Vančurova – č. smlouvy 142, ukončení     k 31.12.2008, nájemce: Jiří MADARASZ, Cvikov, Sídliště 588 (7 pro)    

d) schvaluje přechod pronájmu pozemku p.č. 291 o výměře 74 m2 k.ú. Cvikov (ul. Palackého) p.č.st. 294 o výměře 532 m2, účel: zahrada, stávající nájemce : Jaroslava ČERMÁKOVÁ, Cvikov, Komenského 354 , NS č.30 (ukončení pronájmu k 31.10.2008), nový nájemce Martin ČERMÁK, Cvikov, Komenského 354, (pronájem od 1.11.2008 – cena: 1,50 Kč/m2/rok) (7 pro)

e) odkládá  žádost o změnu výměry pronájmu (NS č. 307), zjistit zda bude přístup na uvolněný pozemek: žadatel: Jan MIKUŠ, Cvikov, Žitavská 56      

307/08

Souhlasí s uzavřením smluv o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  (7pro)

-         s firmou Lamal – přípojky elektro – za úhradu dle usnesení ZM

-         s firmou Energo – vedení pro úpravu přechodu – za úhradu 25 tis.Kč

308/08

Oprava lávky v Lindavě – provedení výběru ze 2 nabídek na zhotovení lávky – provedení v r. 2008, dodavatel: Zámečnictví a kovovýroba Petr Vaněk Cvikov, hodnota 245 tis. Kč. Upozornění na cenu železa. (7 pro)

 

Dále rada projednala a

-         bere na vědomí informaci o průměrné docházce 4-5 dětí do mateřské školy Lindava

-         odkládá na příští jednání rady žádost majitelů 4 RD o rozšíření kanalizačního řádu – budou zjištěny další podmínky a možnosti připojení na kanalizaci

-         odložení projednání možného prodeje objektů města - na jednání rady 4.11. 2008 a na pracovní schůzce zastupitelů 13.11. 2008 v 17.00 hod. v MKK

 

                        JUDr. Jaroslav Švehla                                Mgr. Ivo Čeřovský

                          místostarosta města                                     starosta města

 


↑ jdi na obsah stránky